21 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30955

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim  organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: İstanbul Kent Üniversitesi öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Koordinatör: İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörünü,

ç) Merkez: İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; toplumda engellilik konusunda farkındalık ve bilinç geliştirmek, hak temelli eğitim ve hizmet modelleri geliştirmek, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve işbirliklerini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede engellilik konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak engelli kişiler için kabul edici ve destekleyici bir çevre oluşturmak.

b) Üniversitenin eğitim ve fiziki alt yapısını, engelli bireylerin tüm Üniversite faaliyetlerine tam ve etkili katılımlarına uygun hale getirmek.

c) Engellilik alanında farklı disiplinlerde çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek geniş bir iletişim ağı oluşturmak, ortak araştırmalar ve projeler geliştirmek.

ç) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak.

e) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.

f) İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, çalıştay ve konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.

h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ı) Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluşlara üye olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Engelli Öğrenci Koordinatörü ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapan Üniversite  öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Engellilik alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Akademik çalışmalar başta olmak üzere Merkezin yapacağı her türlü çalışma ve faaliyetleri belirlemek ve uygulamaya koymak.

ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez personelinin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.