20 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30954

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL LİSANS VE YAN DAL

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli ve  27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.