20 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30954

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesine bağlı olarak kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Abdullah Gül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

e) Tematik Laboratuvar: Merkez bünyesinde oluşturulan alt tematik laboratuvar birimlerini,

f) Tematik Laboratuvar Sorumlusu: Merkez bünyesinde oluşturulan alt tematik laboratuvar birimlerindeki cihazların sorumlularını,

g) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma uygulama merkezleri ve benzer birimler ile iş birliği içerisinde hareket etmek, Merkeze ait araştırma-geliştirme imkanlarını Üniversiteye bağlı birimlerin kullanımına açmak ve bunların koordinasyonunu sağlamak.

b) Üniversite bünyesinde bulunan mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma grupları ve benzer birimler arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla disiplinlerarası çalışma ortamına katkıda bulunmak.

c) Üniversitede yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma cihaz ve düzenek altyapılarının belirlenmesini, temin edilmesini ve hizmete sunulmasını sağlayarak Üniversitenin katma değeri yüksek, nitelikli araştırma-geliştirme projeleri alabilme ve yürütebilme potansiyelini artırmak.

ç) Üniversite de yürütülen lisansüstü tez çalışmalarında öğrencilerin katma değeri yüksek, nitelikli araştırma-geliştirme yapmasına olanak sağlamak ve bu konuda merkezin imkanlarını belirlenen kurallar çerçevesinde lisansüstü öğrencilerin kullanımına açmak.

d) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla araştırma-geliştirme konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

f) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve bu hakların gelirinin Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

g) Merkez bünyesindeki tematik laboratuvarları akredite hale getirmeye ve bu laboratuvarlarda bulunan cihazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde bulundurmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

ğ) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilimsel ve teknolojik laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) Merkezin imkânları dahilinde ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları yorumlamak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili gerekli tesis, makine-teçhizat, yazılım, donanım gibi altyapıları temin etmek, kurmak, ihtiyaç duyulan insan gücünü temin ve istihdam ederek sürdürülebilir idari ve mali sistemleri oluşturmak ve bu altyapıları işletmek.

ç) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, laboratuvarlarda bulunan cihazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde bulundurmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

d) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

e) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda eğitim, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

f) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni tematik laboratuvar birimleri kurmak.

g) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkez bünyesindeki cihazların bakım ve onarımlarını yapmak, günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

ğ) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde Merkez bünyesindeki cihazların kullanımıyla ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik çıktıları takip etmek ve raporlamak.

h) Merkezin ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleştirmek.

ı) Test-analiz ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde gerektiğinde Üniversitenin diğer araştırma birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

i) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konularında Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarla ilgili işlemleri yapmak.

j) Merkez bünyesinde bulunan cihazları kullanan kişilere cihaz kullanımı ve laboratuvar güvenliği konularında eğitim vermek, eğitimi olmayan yetkisiz kişilere cihazları kullandırmamak.

k) Kamu kurum ve kuruluşları, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle protokol, sözleşme ve anlaşmalar çerçevesinde iş birliği yapmak.

l) Kalite güvence sistemi ve standartları, akreditasyon, çevre, etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak araştırma altyapısı ve çalışanlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

m) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasından ve ilgili ekiplerin koordine edilmesinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulları toplantıya çağırmak, toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkeze bağlı olarak yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkez bünyesindeki cihaz ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımı için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirerek Merkezin yıllık eylem planını hazırlamak.

d) Merkezin finans kaynaklarının takibi, geliştirilmesi ve yönetimi için çalışmalarda bulunmak ve Merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

e) Merkezin insan kaynakları stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde insan kaynaklarını yönetmek, akademik ve idari personelin gelişimini sağlamak.

f) Merkez bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev tanımlarını belirlemek ve bu personelin ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak.

h) Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkiler geliştirmek.

ı) Yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamak, verdiği diğer görevleri ve devrettiği yetkiler çerçevesindeki görevleri yerine getirmek.

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek ve uygulamak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, kendilerine bağlı Tematik Laboratuvar birimlerinin Merkezin amaçlarına uygun olarak işleyişini sağlar, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdür olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda karar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkez ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda karar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezde yapılacak analiz-test ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin esasları tespit etmek ve ilgili ücretleri belirlemek.

e) Merkez bünyesinde kurulabilecek yeni Tematik Laboratuvarları ve bunlarda görevlendirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmasına karar vermek, ilgili esasları belirlemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda nitelikli akademik veya endüstriyel çalışmalara sahip olan Üniversite içinden veya dışından kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen on üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.  Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak.

Tematik Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Tematik Laboratuvar sorumluları; Merkez bünyesinde oluşturulan alt tematik laboratuvar birimlerindeki cihazların amacına uygun olarak işletilmesinden, korunmasından, bakımından ve kullanıcılara Merkez olanakları dahilinde güvenli bir şekilde hizmet vermesinden sorumludurlar. Üniversitenin akademik veya idari personeli arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde, 15/4/2012 tarihli ve 28265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.  Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.