19 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30953

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezini (SÜDAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Doğal ürün kaynaklı tarım, gıda, orman, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan gerekli hammadde ve ürünler ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.

b) Araştırma faaliyetleri kapsamında; endüstrinin doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili ihtiyaç duyduğu sorunlara yönelik araştırmalar yaparak sürdürülebilirliğini sağlamak.

c) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve ilgili teknolojiyi araştırmak.

ç) Doğal ürünler ve doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürün üretimi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ilgili veri tabanları oluşturarak araştırmacıların ve ilgililerin kullanımına sunmak.

d) Araştırma faaliyetleri ile ilgili ülkemizin ve bölgenin gereksinimlerine yönelik sorunları karşılayacak temel ve uygulamalı araştırma projelerinin destekleme esaslarının belirlenmesi ve sorunlara yönelik sonuç verecek olan araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.

e) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulabilmesi için planlar yapmak, yapılan araştırma sonuçlarının uygulanması ve duyurulmasını sağlamak, yeni bir üretim için gerekli teçhizat ve sistem spesifikasyonlarını belirlemek.

f) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili olarak üniversiteler, kamu kuruluşları, endüstri gibi paydaşlara seminer ve çalıştay ve benzeri eğitim programları vererek bilinçlendirmek.

g) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelere araştırma ve AR-GE çalışmalarında gerekli kimyasal analiz hizmetleri sunmak.

ğ) Doğal ürün kaynaklı, tarım, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde kullanılan hammaddelerin/ürünlerin farmakope, ruhsatlandırma standartlarını belirlemek ve bunlar ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak.

h) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili standardizasyon, tescil ve patent ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, bu hizmeti kamu, özel sektör ve üniversitelere sunmak, prototip ürünler geliştirmek.

ı) Bölgemizin biyolojik zenginliği olan flora ve faunayı belirlemek, yaygın ve ekonomik önemi olan türleri tespit ederek ekonomiye kazandırmak, endemik ve tehdit altında olan bitki ve mantar türlerinin doğal ortamlarında (in-situ) ya da doğal ortamları dışındaki (ex-situ) alanlarda korunmasına ve çoğaltılmasına yönelik çalışmaları paydaşlarla yapmak.

i) Bölgenin stratejik doğal ürün kaynaklı ve tarım, gıda, orman, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili mevcut özelliklerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Doğal kaynaklı hammadde/ürünler ile ilgili üretim, AR-GE ve kalite-kontrol gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek.

k) Yerel kaynaklı doğal ürünler için değerli türlerin, üretim ve araştırma amaçlı İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yetiştirilmesi ve üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile birlikte bu uygulamaların geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.

l) Bölgenin ve ülkenin doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili öncelikli olan alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürerek bu konularda çalışacak kalifiye elemanlar yetiştirmek.

m) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası platformlarda bölgenin ve ülkenin tanıtımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze bağlı laboratuvarların işlemesini ve akredite olmasını sağlamak.

b) Merkezin AR-GE faaliyetleri için gerekli olan altyapı (bina, makine-teçhizat) için kurum içi ve kurum dışı fon teminini sağlayarak araştırmacıların kullanımına sunmak.

c) Merkez bünyesinde ihtiyaç duyulan alanlarda laboratuvar ve araştırma ortamlarını kurmak ve geliştirmek.

ç) Merkezin belirlediği öncelikli araştırma alanları ile ilgili kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşları belirlemek ve ortak çalışma alanlarını geliştirmek.

d) Merkezin belirlediği öncelikli araştırma alanlarında çalışacak kalifiye elemanları yetiştirmek.

e) Merkezin belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde kimyasal analiz hizmeti vermek.

f) Merkezin belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda AR-GE hizmeti vermek.

g) Merkezin belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün ve hammadde üretimi, kalite kontrolü ve araştırma geliştirme konularında danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Merkezin geliştirdiği doğal kaynaklı ürün/hammadde ile ilgili prototip ürünler üretilmesi, bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanımına yönelik girişimlerde bulunmak.

h) Merkez bünyesinde geliştirilen yerel özgün doğal ürünler ve literatürde belirlenen, hammadde olarak kullanılan özgün maddeler ile ilgili olarak veri tabanlarını geliştirmek ve araştırmacıların kullanımına sunmak.

ı) Merkez bünyesinde çalışan personel tarafından konu ile ilgili endüstri, kamu, üniversite paydaşlarına seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek ve ulusal/uluslararası platformlarda bölgesel ve ülkemizin konu ile ilgili potansiyelinin tanıtımını sağlamak.

i) Merkezin belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve tarım, gıda, orman, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarında bölgenin ve ülkemizin daha fazla yer alabilmesi için öncelikli alan ve stratejileri tespit etmek.

j) Merkez bünyesinde geliştirilen ürün/hammaddelerin tarım, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammaddeler ile ilgili olarak toplumun bilinçlenmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

k) Merkez, bölgede ve ülkemizde doğal olarak yetişen endemik ve tehdit altında olan bitki ve mantar türlerinin doğal ortamlarında (in-situ) ve doğal ortamları dışında (ex-situ) korunması ile ilgili çalışmalarda diğer kamu paydaşlarına destek vermek.

l) Yerel doğal kaynaklı ürünlere ait hammaddelerin sürdürülebilir bir şekilde temin edilebilmesi için gerekli bitki ve mantar kültürlerinin İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yetiştirilmesi ve bununla ilgili olarak üniversite, kamu ve özel kuruluşlar ile bu uygulamaları gerçekleştirmek.

m) Dünyada, Türkiye’de ve bölgede geleneksel tedavi amacıyla kullanılmış ve hâlen kullanılmakta olan tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılmasını sağlamak.

n) Merkezde çalışma konularına göre uzman araştırıcıların istihdamını sağlamak ve yeni araştırıcıların yetişmesini teşvik etmek, ilgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

o) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünleri in vivo (canlı ortamda ya da yaşayan koşullarda) ve in vitro (laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda) olarak her konuda araştırmak ve kendi etik kurulunu oluşturmak.

ö) Merkezde katma değeri yüksek ürünlere yönelik özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve yönetmek.

p) AR-GE merkezleriyle ilgili ve Merkezin kuruluş amacı kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer görevleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâletin 6 aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.

d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî kurum, özel kurum ve kuruluşlar ile amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek.

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

g) Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim adamı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektörün görevlendireceği en az dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere, yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları görüşmek ve karara bağlamak,

b) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Müdürün sunacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdürün önerisiyle Üniversite içinden veya dışından Rektör tarafından Danışma Kurulu üyesi olarak en az beş kişi görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantıda alınan kararlar istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.