19 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30953

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/2016 tarihli ve 29881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadın ve aile çalışmaları ile ilgili her alanda, öncelikle Erzincan ili ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, kadınların ve ailelerin durumunu saptayacak, geliştirecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Toplumsal değerler çerçevesinde kadını ve aileyi güçlendiren çalışmalar yapmak; toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak,”

“ç) Kadın sorunlarının çözümüne, kadının aile içindeki konumunun iyileştirilmesine, aile içi şiddetin önlenmesine ve ailenin güçlendirilmesine yönelik olarak, yurt içinde ve yurt dışında, araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,”

“ğ) Kadın haklarının geliştirilmesine ve ailenin güçlendirilmesine yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardaki kişiler ile yurt dışı üniversitelerin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu, müdürün veya yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, müdürün çağrısı üzerine müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/11/2016

29881

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2018

30410