18 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30952

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak.

b) 6 farklı mühendislik dalını bir araya getirerek disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek.

c) Disiplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademisyen-sanayi işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Makine Mühendisliği Anabilim Dalında, Isı Bilimleri, Mekanik, Temel İmalat, Malzeme, Akışkanlar Mekaniği, Toz Metalurji, Makine Teorisi - Dinamiği, Motor ve Gaz Türbinleri, Yanma Sistemleri, Kontrol Sistemleri, Biomekanik, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, İleri İmalat, Malzeme Karakterizasyonu, Isı Değiştirgeçleri, Yüksek Başarımlı Hesaplama alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

b) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalında, Güneş Pilleri, Seramik ve Nanokompozitler, Polimer, İleri Ayrıştırma ve Piroliz, Grafen Teknolojileri, Malzeme, Nanoüretim ve Nanokarekterizasyon, Yüksek Enerji Fiziği alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

c) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında, Süperiletken Elektroniği/Mikroelektronik, Ultrason, Kablosuz Haberleşme, Mekatronik, Gömülü Sistemler, Kontrol Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Optik-Fotonik, Terahertz ve Milimetre-dalga Araştırmaları, Elektromanyetik Uygulamalar ve Dağınık Sensörler, Radar Sistemler, Endüstriyel Hızlandırıcı alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

ç) Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında, Doku Mühendisliği, Nanotıp, Biyoalgılayıcılar, Biyoteknoloji, Tıbbi Görüntüleme ve Enstrümantasyon, Biyomalzemeler, Biyonanotasarım alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

d) Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında, Mikroişlemciler, Makina Öğrenme, Veri Güvenliği, Yapay Zeka ve Bilgisayarla Görüntüleme, Mobil Bilişim Teknolojileri, Veri Madenciliği, Web Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Grafikleri, Yazılım Mühendisliği, Mantıksal Devre Tasarımı ve Robotik alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

e) Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında, Simülasyon, Ergonomi ve İş Analizi, Üretim ve Bilgisayar Destekli İmalat, Sistem Modelleme ve Optimizasyon alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek.

c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; Rektör ya da görevlendireceği bir öğretim üyesi, Müdür, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektörün görevlendireceği 2 öğretim üyesinden oluşur.

(2) Rektör ya da görevlendireceği bir öğretim üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapar. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esaslarını kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.