18 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30952

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

IŞIK TEMELLİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(ITAM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.