18 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30952

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2012 tarihli ve 28361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (GÜKAM): Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadın ve ailenin toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde güçlenmesini sağlamak, kadının statüsü ve aile sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğinin arttırılmasını ve ailenin güçlendirilmesini sağlamak.

c) Kadın ve aile yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunları ve aile içi sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında, kadın sorunları ve aile içi sorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Kadın ve aile birliğinin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak.

c) Atatürk ilke ve inkılapları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, kadın ve aile birliğinin güçlenmesi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek.

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile sorunları ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek.

d) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda kadın ve aile konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

e) Kadın ve aile ile ilgili konularda yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Kadın ve aile ile ilgili faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın ve aile ile ilgili konularda Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı kadın ve aile konularını içeren diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2012

28361

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2018

30585