18 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30952

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde diş hekimliği eğitimi alan öğrenciler ile ilgili eğitim ve yönetim birimlerince uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,

b) Anabilim dalı kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalına ait anabilim dalı kurulunu,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

d) Dekan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Ders: Her türlü eğitim-öğretim faaliyetini,

f) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için görevlendirilen ve ders, ders kurulları, klinik/klinik öncesi uygulama eğitim-öğretim programlarını, sınavlarını koordine eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesini,    

g) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Klinik eğitim: Kliniklerde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin hepsini,

ı) Komisyon: Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu,

i) KUEDS: Klinik uygulama eğitim dönemi sınavını,

j) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersleri,

k) Öğrenci: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini,

l) Öğretim elemanı: Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerini,

m) ÖİDB: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

n) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

ö) Sınıf: Fakültedeki her bir sınıfı,

p) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay Geçiş, Öğrenci Statüsü, Öğrenci Katkı

Payı/Öğrenim Ücreti, İlişik Kesme ve Ders Muafiyetleri

Kayıt ve kabul

MADDE 5 – (1) Fakülteye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları, Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen günlerde yapılır. Zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. Öğrenciler yeni kayıt yenileme işlemini şahsen veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığıyla yaparlar.

Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Fakülteye, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Yönetim Kurulu karar verir. Bu öğrencilerin eğitim programına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her eğitim yılının/yarıyılının başında kaydını yaptırmış/yenilemiş ve katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenler ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kaydı yenilenir. Kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders alma bırakma günlerinde kayıt yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciye atanan danışmanın ders programını onaylaması ile öğrenci o dersi alabilir.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrenciler kayıt yenileme işlemini şahsen veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığıyla yapar.

(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Cumhurbaşkanınca öngörülen ücreti ödeyerek ders kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin teorik, klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik eğitim, saha çalışmaları ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt dondurma

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen gerekçelerden birinin bulunması halinde, öğrencinin veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekillerinin yazılı talebi üzerine, Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, heyet raporu ile belgelenmiş uzun süreli sağlık sorununun olması.

b) Öğrencinin kendisinin veya birinci derece yakınları olan anne, baba, kardeş, eş veya çocuğundan birinin doğal bir afete maruz kalması ve öğrencinin bunu belgelemesi.

c) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığının olması ve bunlara bakacak başka kimsenin bulunmaması hali.

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

d) Öğrencinin tutukluluk veya mahkumiyet hali.

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

f) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak en fazla iki yarıyıl/bir yıl yurt içinde veya yurt dışında burs, staj ve araştırma imkânının doğması.

(2) Birinci fıkrada öngörülemeyen ancak ilgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği ve en çok iki yarıyılı aşmayacak diğer gerekçelerin ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir.

(3) Bir öğrenci öğrenim süresince toplamda, en çok normal öğrenim süresinin yarısı kadar kayıt dondurabilir. Ancak birinci fıkrada gösterilen nedenlerin devamı halinde Yönetim Kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

(4) Kayıt dondurma başvurusunun, en geç yarıyıl ders başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süre bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir seferde bir yarıyıldan az olamaz.

(5) Gerekçesi kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, takip eden yarıyıldan itibaren ilgili Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretime devam edebilirler.

(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin ilişiğinin kesilmesine ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.

b) Öğrencinin öngörülen ilk kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edilmesi.

c) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması.

ç) Öğrencinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması.

d) Öğrencinin vefat etmesi.

e) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

Ders muafiyetleri

MADDE 12 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde Yönetim Kuruluna transkripti ile başvurur.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 28 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, Yönetim Kurulu kararı ile 28 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili, Danışman, Öğretim Programı,

Öğretim Yılı, Dersler ve Ön Koşul

Eğitim süresi

MADDE 13 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim programının süresi her biri bir ders yılını kapsayan beş yıldır. Her yıl güz ve bahar yarıyılı olmak üzere 2 yarıyıldan oluşur.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi 8 yıldır. Öğrencinin mezun olabilmesi için bu süre içerisinde eğitimini tamamlamak zorundadır.

(3) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar gerekli görüldüğü durumlarda eğitim-öğretim, daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 15 – (1) Her öğrenci için Yönetim Kurulunca dönem başlamadan önce danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleneceği dersler, programında yapılacak değişiklikler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim programı

MADDE 16 – (1) Öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Öğretim programı, aşağıdaki şekilde program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği öğretim programı 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders türleri

MADDE 17 – (1) Dersler; mesleki zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler olarak öğretim programlarında yer alır. Dersler; teorik eğitim, klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik eğitim ve saha çalışmalarını kapsar.

(2) Mesleki zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir.

(4) Seçmeli dersler, ilgili komisyonların önerileri ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan ve öğrencinin seçimine bağlı derslerdir.

(5) Klinik eğitim, klinik öncesi uygulama eğitimi ve saha çalışmaları da mesleki zorunlu ders kapsamına girer. Klinik öncesi uygulama eğitimleri; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili dersin anabilim dalı tarafından yürütülen derslerdir. Klinik öncesi uygulama dersleri, öğrencilerin her yıl ilgili dersin anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen sayıda ve standarttaki uygulamalı çalışmayı belirlenen sürede yapmasına dayanır. Bu çalışmaların şekli, niteliği, cinsi ve sayısı o dersin anabilim dalı kurulu tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Klinik eğitim dersleri üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda ilgili anabilim dalları tarafından yürütülen gözlem, ders ve hasta üzeri uygulamalardır. İlgili anabilim dalı kurulu isteğe bağlı olarak, bu dersler için, eğitim yılı başlamadan duyurmak koşuluyla, hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını belirleyebilir. Saha çalışmaları ise mesleki zorunlu derslerin klinik dışı saha uygulamalarıdır.

Ders tekrarı ve sınıf geçme

MADDE 18 – (1) Mesleki zorunlu derslerin en az birinden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, dersin açıldığı ilk yarıyılda başarısız olduğu dersi tekrar eder. Ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir. Ancak öğrenci seçmeli dersi o dönem yüklenmek istemediği takdirde bu ders Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinebilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren ancak o dersten başarısız olan öğrenci, dördüncü sınıf eğitimine başlayana kadar bu derslerin sınavlarından başarılı sonuç almak zorundadır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik eğitim ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde öğrenciler akademik yıl boyunca; teorik derslerin en az %70'ine, klinik öncesi uygulama ve klinik eğitim derslerinin en az %80 'ine devam etmek zorundadır. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, klinik/klinik öncesi uygulama eğitimi ders saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciye (F1) devamsız harf notu verilir. Disiplin soruşturması sonucunda verilen uzaklaştırma cezası da devamsızlıktan sayılır. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yıl sonu sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci klinik eğitime devam etmediği süreyi tamamlamak zorundadır. Öğrencinin bu süreyi tamamlama koşulları ilgili dersin anabilim dalı kurulu kararıyla belirlenir. Bu süreyi tamamlamadığı takdirde ilgili dersin klinik eğitiminden başarısız sayılır.

(3) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girme koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz. Ancak mesleki zorunlu derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da tekrar ederken de devam şartı aranır.

(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci için sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı hakkından yararlanmak isteyen öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde Fakülte Dekanlığına dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Mazereti Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrencinin sınav tarihi, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenip ilan edilir. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez. Sağlık raporu yıl/yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir.

Ön koşul

MADDE 20 – (1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan mesleki zorunlu dersler; teorik dersler, teorik dersin laboratuar çalışması, klinik öncesi uygulama eğitimi, klinik eğitim dersleri ve saha çalışmalarından oluşur. Bu derslerin tümünden başarılı olmak bir sonraki yılın ön koşuludur.

(2) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Programının Yürütülüş Esasları

Uygulamalar

MADDE 21 – (1) Uygulamalar; klinik öncesi uygulamalar, klinik uygulamalar, gözlemci öğrenci uygulaması ve saha uygulamalarıdır. Bu uygulamalara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Klinik öncesi uygulamalar birinci, ikinci ve üçüncü sınıf fakülte eğitim planı doğrultusunda klinik öncesi ve yapay hasta laboratuvarlarında yüz yüze eğitim ile gerçekleştirilir.

b) Gözlemci öğrenci uygulamaları, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri ilgili uygulamanın yer aldığı eğitim-öğretim döneminin başında ilan edilen uygulama programları doğrultusunda gruplar halinde kendilerinden istenilen gözlemci öğrenci uygulamasını tamamlarlar.

c) Klinik uygulamalar, dördüncü ve beşinci sınıflar için klinik uygulama süreleri her bir anabilim dalı için en az 2 haftadır ve bu süreler gerekli görüldüğünde Komisyonun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile eğitim-öğretim yılı başında yeniden belirlenebilir.

ç) Saha uygulamaları, beşinci sınıf öğrencilerinin "Toplum Ağız Diş Sağlığı" dersi kapsamında yaptıkları klinik dışı koruyucu hekimliğe yönelik uygulamalardır. Bu uygulamalar, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından planlanır ve yürütülür.

(2) Tüm öğrenciler klinik uygulamalar süresi boyunca sorumlu öğretim elemanlarının denetim ve gözetiminde teorik ve/veya uygulama eğitimlerine, aydınlatılmış onamı alınmış hastaların muayene ve tedavisi gibi uygulamalara katılırlar.

Klinik öncesi uygulama eğitimi ve telafi

MADDE 22 – (1) Klinik öncesi uygulama eğitimi sırasında yapılması gereken uygulamaların sayısı ve tamamlanması gereken asgari uygulama oranı, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Klinik öncesi uygulamalarda, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda uygulama çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik öncesi uygulama eğitimi çalışmasının asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi, klinik öncesi uygulama eğitim döneminin sonunda, yıl sonu sınavından önce ve/veya bütünleme sınavı öncesi verilebilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı kurulunca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(3) Asgari uygulama oranını tamamlayamayan öğrenci ilgili dersin yıl sonu sınavına giremez. Bütünleme sınavı öncesindeki telafi döneminde, anabilim dalı kurulunca belirlenen sayıda uygulama çalışmasını tamamladığı takdirde ilgili dersinin bütünleme sınavına girebilir.

(4) Klinik öncesi uygulama eğitimi çalışmasını bütünleme dönemi öncesinde verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez, o dersten başarısız sayılır.

Klinik uygulama eğitimi

MADDE 23 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik uygulama eğitimini başarı ile tamamlamak, ilgili dersin yıl sonu sınavına girebilmek için ön koşuldur.

(2) Klinik uygulama eğitimini başarı ile tamamlamak için, 17 nci maddede belirtilen asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından eğitim yılı başında ilan edilen uygulama sayısını belirlenen sürede tamamlamak, ilgili KUEDS’ten başarılı sonuç alınması gerekmektedir. Öğrenci, klinik uygulama eğitimi sürecinde yapması gereken uygulamaları kaydetmek, onaylatmak ve KUEDS'ten önce sorumlu öğretim elemanına teslim etmek zorundadır.

(3) Klinik Uygulama eğitimi dersinde başarılı olan ancak ilgili dersin yıl sonu sınavında başarılı olamayan veya anabilim dalları tarafından belirlenen iş sayısını/puanı (uygulama) tamamlayamadığı ya da KUEDS'te başarısız olduğu için yıl sonu sınavına giremeyen ancak eksik işlerini/puanını ilgili anabilim dalı kurulunun belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle, telafi süresinde tamamlayan ve KUEDS'te başarılı olan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.

Dördüncü sınıf klinik uygulama eğitimi

MADDE 24 – (1) Dördüncü sınıf öğrencisi klinik uygulaması olan mesleki zorunlu dersinden başarılı sayılabilmek için asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen asgari uygulama sayısını tamamlamak, KUEDS'te ve final sınavında başarılı olmak zorundadır.

(2) Klinik uygulamaları eksik olan öğrenciye eksik olan klinik uygulamalarını, ilgili Anabilim Dalının belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce akademik takvimde belirlenen tarihlerde süre verilir. Bu sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve KUEDS’ten geçer not alan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik uygulama eğitimini bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

Beşinci sınıf klinik uygulama eğitimi

MADDE 25 – (1) Beşinci sınıf öğrencisi klinik uygulama dersinden başarılı sayılabilmek için asgari devam koşulunu yerine getirmek, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen asgari uygulama sayısını tamamlamak, KUEDS'te ve final sınavında başarılı olmak zorundadır.

(2) Anabilim dalı tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen uygulama sayısını klinik uygulama eğitimi süresi içinde tamamlayamayan öğrenci, KUEDS'e giremez, bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavına girebilmek için akademik takvimde belirlenen telafi haftalarında kalan uygulama sayısını ilgili anabilim dalının belirleyip sene başında ilan ettiği şekliyle tamamlamak ve KUEDS'te başarılı olmak zorundadır.

(3) Anabilim dalı tarafından belirlenen ve sene başında ilan edilen uygulama sayısını klinik uygulama eğitim süresi içinde tamamlayan ancak KUEDS'te başarısız olan öğrenci o dersin final sınavına giremez, bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavına girebilmek için de akademik takvimde belirlenen telafi haftalarında tekrar yapılacak olan KUEDS'te başarılı olmak zorundadır.

(4) Klinik uygulama eğitim sonu sınavının şekli, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenecektir. Bu sınav yalnızca hasta başı sözlü sınav, sadece sözlü sınav, klinik uygulama ya da bunların bir ya da birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir.

(5) Klinik uygulama eğitiminin yıl sonu sınavı, akademik takvimde belirlenen final sınavı döneminde yapılır. Sınavlar, yazılı olmak şartıyla şekli ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, KUEDS, tek ders sınıf geçme sınavı, kısa süreli sınav ve muafiyet sınavlarından oluşur. Sınav tarihleri en az 2 hafta öncesinden tayin edilir. Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri, hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar. Öğrenciler yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programındaki klinik/klinik öncesi uygulamalardan ve ilgili dersten teorik olarak sorumludurlar.

(2) Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınırlar. Ancak bu süre içerisinde hiç bir öğrenci sınav salonunu terk edemez. Geç gelen öğrenciler için hiç bir koşulda ek süre verilmez.

(3) Beşinci sınıf öğrencileri diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik eğitim gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından uygulama ve teorik olarak sorumludurlar.

(4) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Diagnostik sınav: Derse başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ön öğrenme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sınavı veya sınavlarıdır.

b) Formatif sınav (Ara sınav): Bir ders süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan ara sınav veya sınavlardır.

c) Summatif sınav (Yıl/yarıyıl sonu sınavı): Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınav veya sınavlardır.

ç) Kuramsal (Teorik) sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı veya elektronik sınavlardır.

d) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sınavdır.

e) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımını, tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavlardır. Bu sınavlar şunlardır:

1) Nesnel yapılandırılmış klinik sınavları (NYKS/OSCE).

2) Nesnel yapılandırılmış pratik sınavları (NYPS/OSPE).

3) Hasta başı bilgi değerlendirme sınavları (HBBDS/MIKS).

4) Hasta başı mesleki beceri değerlendirme sınavları (HBMBDS/GBG).

5) Olgu temelli değerlendirme sınavları (OTDS).

6) Mesleki davranış değerlendirme sınavları (MDDS).

f) Klinik uygulama eğitim dönemi sınavı (KUEDS): Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için ilgili anabilim dalı kurulu tarafından yürütülen, belirlenen klinik uygulama eğitimi süresi sonunda yapılan ve o dersin yıl sonu sınavına girebilmek için ön koşul niteliği taşıyan sınavdır. Bu sınav anabilim dalının belirleyip sene başında ilan etmesi koşuluyla yapılandırılmış sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınavlardan oluşur.

g) Bütünleme sınavı: Final sınavında başarısız olan öğrencilere yönelik yapılan sınavdır. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Öğrenciler devam ve anabilim dalları tarafından belirlenen iş sayısını/puanı (uygulama) şartlarını tamamlayamadığı takdirde bütünleme sınavlarına giremezler.

ğ) Tek ders sınıf geçme sınavı: Zorunlu ortak ve seçmeli dersler haricinde yıl/yarıyıl sonunda devam ve uygulama şartlarını yerine getirmiş ancak tek dersten geçmez not alarak başarısız olmuş öğrenciler için bütünleme sınavlarının bitiminden sonra yapılan sınavdır. İlgili yıl içinde alınan tüm dersler için yalnızca bir dersten tek ders sınıf geçme sınav hakkı tanınır ve tek ders sınıf geçme sınavından alınan not o dersin yıl/yarıyıl sonu başarı notu olarak kabul edilir. Klinik uygulamanın başarılı şekilde tamamlanmasının yıl sonu sınavına girmek için önkoşul olduğu derslerden kalan öğrenci tek ders sınıf geçme sınav hakkından yararlanamaz.

h) Mazeret sınavı: 19 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda yapılır.

ı) Kısa süreli sınav: Dönem içinde haberli olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

(5) Sınavlar teorik (yazılı veya sözlü), klinik/klinik öncesi uygulamalar veya laboratuvar uygulamaları şeklinde yapılabilir. Sözlü ve yazılı sınavlar anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen öğretim üyeleri tarafından yapılır. KUEDS'in sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden en az 2 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır.

(6) Yarıyıl dersleri için en az bir ara sınav ile bir yıl/yarıyıl sonu sınavının; akademik yıl boyunca devam eden derslerde ise her yarıyılda en az bir ara sınav ile bir yıl sonu sınavının yapılması zorunludur.

(7) Klinik öncesi uygulama eğitimi veren anabilim dalları için birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların ara sınav notları, ara sınav tarihlerinde yapılan uygulamaların değerlendirilmesi sonucu elde edilen notun % 60'ı, teorik dersin ara sınavının % 40'ı alınarak belirlenir.

(8) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra 7 gün içinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler dışında verilecek dilekçeler işleme konulmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

(9) Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.

Başarı durumu

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin bir derste başarılı olabilmesi için; ara sınav not ortalamasının %40'ı ile yıl/yarıyıl sonu sınavında alınan notun %60'ının toplanması ile elde edilen ders başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur. (Harf notunun DC veya DD olması durumunda da öğrenci başarısız sayılır.)

(2) Ara sınav not ortalaması; ara sınavlar, ödevler, seminerler, kısa sınavlar gibi yıl içinde yapılan etkinlikler sonucu dönem içerisinde elde edilen not ortalamasıdır.

(3) Yıl/yarıyıl sonu notu; yıl/yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavından alınan nottur. Başarı notundan bağımsız olarak en az 60 puan olmalıdır.

(4) Klinik öncesi uygulaması olan mesleki zorunlu derslerin yıl sonu sınavına girebilmek için önce uygulama sınavına girmek ve en az 60 puan almak zorunludur. Bu şartları sağlayan öğrenci ilgili dersin yıl sonu sınavına girebilir.

(5) KUEDS'te başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri başarısız sayılır.

(6) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek 28 inci maddedeki not sistemine uyarlanarak ders başarı notu verilir.

(7) Bütünleme sınav notları aynı yıl/yarıyıl sonu sınav sonuçları gibi işleme konulur.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 28 − (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan                   Not                   Katsayı                  Derecesi

90-100                AA                     4,00                    Pekiyi

85-89                  BA                     3,50                    Pekiyi

80-84                  BB                     3,00                    İyi

70-79                  CB                     2,50                    İyi

60-69                  CC                     2,00                    Orta

 

b) Geçmez notlar şunlardır:

Puan                   Not                   Katsayı                  Derecesi

55-59                  DC                     1,50                    Geçmez

50-54                  DD                     1,00                    Geçmez

40-49                  FD                     0,50                    Geçmez

0-39                    FF                      0,00                    Geçmez

c) Harf notlarından F1, F2 ve F3'e ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:

1) F1: Devamsızlık veya klinik/klinik öncesi uygulama derslerinde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen asgari oranın tamamlanmaması nedeniyle yıl/yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı yok, başarısız.

2) F2: Klinik/klinik öncesi uygulamalarını yıl içindeki eğitim süresinde tamamlayamayan veya bu uygulamalardan başarısız olduğu için yıl sonu teorik sınavına girememiş öğrencilere bütünleme ve tek ders sınavına kadar bu not verilir. Yıl sonu sınavına giremeyen öğrenci, telafi süresi sonuna kadar eksikliklerini gideremediği takdirde bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

3) F3: Yıl/yarıyıl sonu sınavına herhangi bir mazeret göstermeden girmeyen öğrenciye bu not verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 29 – (1) Sınav sonuçları Fakülte internet sitesine ve/veya UBYS’ye (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) yüklenir.

(2) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde dekanlığa teslim edilir.

(3) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını yıl/yarıyıl sonu sınavları başlamadan en geç 15 gün önce UBYS’ye girmek ve sınav evraklarını Dekanlığa teslim etmek zorundadırlar.

(4) Yıl/yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından 1 hafta öncesine kadar ilan edilmesi gerekir.

(5) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra 1 hafta içinde maddi hata gerekçesi ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Fakülte Dekanlığına bildirilir. Bunun dışındaki itirazlar için Fakülte Kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından sınav kağıdı incelenerek sonuç ilan edilir ve öğrenciye bildirilir. Bu şartlar dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

(6) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları 2 yıl süre ile saklanır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci ve teknolojik cihazları sınav salonunda, dersin öğretim elemanı tarafından özellikle izin verilen haller ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dışında bulunduran öğrenci hakkında tutanak düzenlenir ve öğrenci sınavdan çıkarılır. Tutanak çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma açılır. Soruşturma neticesinde suç sabit olursa sınav belgesi sonucu 0 sayılır. Ancak soruşturma neticesinde suçsuz bulunan öğrenciye mazeret sınav hakkı tanınır.

Mezuniyet koşulları

MADDE 31 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak.

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını, 75 AKTS’si seçmeli ders olmak üzere tamamlamak.

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, akademik takvimde bulunan sınav dönemlerinin bitim tarihinden sonraki ilk iş günüdür.

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması, öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması ve kütüphaneden ilişik kesme yazısı alınmış olması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Akademik ortalama

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Diplomalar

MADDE 33 – (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara "Diş Hekimliği Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Fakülte Dekanlığına yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur. İlişik kesme ile ilgili diğer hususlarda 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Öğrencilerin giyimi

MADDE 35 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 36 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve kullanımlarına sunulan diş hekimliği cihazlarının ve Fakülteye ait öğrencinin yararlandığı her türlü taşınır/taşınmaz malzemelerin korunmasından ve düzeninden sorumludur.

(2) Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Fakülte Kurulu kararı ve/veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 27/5/2018 tarihli ve 30433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.