17 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30951

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI MEDENİYETİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Osmanlı dönemini sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel açılardan derinlemesine ele alan araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek olmak.

b) Tarihsel tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarını anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamak.

c) Üniversitede farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek sinerji oluşturmak ve Osmanlı araştırmalarına dinamizm kazandırmak.

ç) Türkiye'de Osmanlı araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek; bu çerçevede kurs, seminer, kongre, sempozyumlar ve sertifika programları düzenlemek; ilgili diğer birimlerde yapılacak araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaçlar doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak.

e) Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı İmparatorluğu'na dair ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve seminerler düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu ile alakalı olarak yapılmış akademik çalışmalardan herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak.

d) Bilimsel dergi ve bülten çıkarmak ve yayın yapmak.

e) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydasına sunmak.

f) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 ‒ (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Merkez faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

 a) Merkezi temsil etmek.

 b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşluk meydana gelmesi halinde, üyeliğin boşalmasını takip eden on beş gün içerisinde her bir üyelik için Rektöre iki aday önermek.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Rektör tarafından kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyelerinden Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün üç yıl süreyle görevlendireceği üç kişi ile Müdür ve Müdür yardımcıları olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için iş birliği esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 ‒ (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen temsilciler ve ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen bir üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyelerin en az üçü Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarından seçilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun alanında yetkin kişilerden oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirme yapılabilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede görevli personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 ‒ (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.