17 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30951

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SEMAHAT ARSEL HEMŞİRELİK EĞİTİM, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (SANERC) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SANERC): Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Koç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirmek için hemşirelerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler, sertifikalı kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenlemek; hemşirelik bakımının ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik klinik araştırmaları yürütmek, desteklemek ve sonuçlarını izlemek; kanıt temelli bakım protokolleri, kılavuzları ve eğitim materyalleri geliştirmek; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Hemşirelerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler ve sertifikalı kurslar düzenlemek.

b) Hemşirelik bakımının ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak kanıt temelli iyi uygulama örneklerinin klinik alana aktarılması için ulusal ve uluslararası düzeylerde, disiplinler arası işbirliği ile araştırma projelerini desteklemek ve/veya planlanmak, yürütmek ve sonuçlarını izlemek.

c) Hemşireler, lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar için hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma projelerinde eğitim ortamı, danışmanlık ve kaynak sağlamak.

ç) Kanıt temelli bakım protokolleri, kılavuzlar ve eğitim materyalleri geliştirmek ve/veya geliştirilmesini desteklemek.

d) Ulusal düzeyde bütün hemşirelerin ulaşabileceği klinik rehberler arşivi oluşturmak.

e) Hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesine yönelik basılı eğitim materyallerinin hazırlanması konusunda kaynak sağlamak.

f) Hemşirelik alanında bilimsel, süreli yayın üretmek ve yayımlamak.

g) Hemşirelik alanında diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak ve kaynak sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirelik ve diğer meslek örgütleri, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile sağlık bakım hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi amacı ile yürütülecek faaliyetler için işbirliği yapmak.

h) İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

ı) Hemşirelik alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, hemşirelik alanında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Danışma Kurulunun önereceği adaylar dikkate alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür olarak görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programı ile yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüşünü alarak müdür yardımcısını önermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı Koç Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan olarak, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

c) Eğitim, araştırma ve hizmet projelerine yönelik çalışma planını, Müdürle işbirliği içinde kararlaştırmak.

ç) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkezin faaliyet konularında çalışan veya çalışmak isteyen ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur. Danışma Kurulu en fazla 5 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üstte mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.