17 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30951

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İDUKM): İzmir Demokrasi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Mezun: İzmir Demokrasi Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarını,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

g) Üye firma: Merkeze üye olan firmaları,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının kişisel gelişimlerine destek olmak.

b) Bireysel düzeyde yetenek, bilgi, beceri ve ilgi odağında kariyer planlamasıyla ilgili çalışmalar yapılmasını sağlamak.

c) İş bulma sürecinde karşılaşılabilecek olası problemlerin çözümüyle ilgili yönlendirmelerde bulunmak, öğrenci ve mezunlara istihdam fırsatları yaratmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak.

ç) Kariyer ve yetenek yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalara ve uygulamalara destek olmak.

d) Üniversitenin öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.

e) Mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak ve kuruluşların nitelikli insan kaynağı/yetenek ihtiyaçlarını karşılama ve altyapı oluşturma hususunda danışmanlık yaparak verimliliklerinin artırılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak.

b) Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri, mezunlar, idari ve akademik personele ve kişilere gelecekte planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda seminerler, çalıştaylar, paneller, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde eğitim programları ve kurslar açılmasını sağlamak ve benzeri faaliyetler yapmak.

c) Öğrencilerin iş dünyasıyla etkileşimini sağlamak ve istihdam olanakları yaratabilmek üzere firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak belirli periyotlarda kariyer fuarları organize etmek.

ç) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği geliştirerek kariyer planlamak ve geliştirmek, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

d) Öğrencilerin çeşitli meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla konusunda uzman kişilerin katıldığı meslek tanıtım günleri planlamak.

e) Mezunlar derneği aracılığıyla, mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.

f) Öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

g) Öğrencilerin kuruluşları ve faaliyet alanlarını daha yakından tanıyabilmeleri için etkinlikler organize etmek.

ğ) Özgeçmiş (CV) data bankası oluşturmak ve kuruluşların (özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum örgütleri) kullanımına sunmak.

h) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer platformları ile iletişim ağı kurmak.

ı) Öğrencilerin staj uygulaması yapmalarını sağlamak.

i) Kariyer ve yetenek yönetimi konusunda bilimsel araştırmalar/uygulamalar yapmak ve/veya destek olmak.

j) Hedef kitleyi Merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

k) Üye firma ve mezunların kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi ve takip sistemi geliştirmek.

l) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak ve anket uygulamak.

m) Sanayi-Üniversite iş birliği ile iş yaşamına teması artırma amaçlı faaliyetler yürütmek.

n) Üniversitenin her bölümünden kariyer faaliyetlerine destek olmak amacı ile seçilen kariyer temsilcisi öğretim üyesi, öğrenci temsilcisi, öğrenci topluluğu danışman hocaları ile koordineli çalışmak.

o) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

ö) Üniversitenin öğrenci topluluklarının kariyer konusunda yaptığı faaliyetleri topluluk danışman hocaları aracılığı ile denetlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim elemanı ya da idari personeli arasından bir kişi Rektör tarafından merkez sekreteri olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdürün yokluğunda, müdür yardımcısı; müdür yardımcılarının yokluğunda da merkez sekreteri müdürlüğe vekalet eder. Vekâlet süresi en fazla altı ay olabilir. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(6) Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek.

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.

e) Üniversite dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği sürecini koordine etmek.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek.

h) Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden/akademik ve/veya idari personelden ve/veya Üniversite dışı kişi/kurum/kuruluşlardan oluşan alt çalışma grupları oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.            

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, rektör yardımcıları, Üniversitenin fakülte dekanları, Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır ve Rektör, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık etmesi için yardımcılarından birini görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirir. Yönetim Kurulunun görev süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en fazla altı ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(4) Merkez sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.

(5) Gerekli hallerde kariyer temsilcileri, öğrenci konseyi başkanı ve/veya öğrenci toplulukları danışman hocaları ve topluluk temsilcileri de Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün çağrısı üzerine toplanmak ve kararları oy çokluğuyla almak.

b) Hazırlanan yıllık çalışma programlarını, faaliyet raporlarını, bütçe/kaynak ihtiyaçlarına ilişkin raporları kontrol etmek ve Rektöre sunulmak üzere onaylamak.

c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

ç) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası etkinlikleri ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Üniversite öğretim üyeleri, özel sektör/kamu sektörü ve sivil toplum örgütü temsilcileri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.

(4) Gerekli hallerde kariyer temsilcileri, öğrenci konseyi başkanı ve/veya öğrenci toplulukları danışman hocaları ve topluluk temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, yeni fikirler ve proje/araştırma önerileri sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları

MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm birimlerinden bir akademik personel kariyer temsilcisi olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda destek hizmeti vermek.

b) Öğrencilerin yetenek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim, kurs, seminer, çalıştay, panel, konferans ve geziler düzenlenmesi konusunda ihtiyaçları tespit etmek ve önerilerde bulunmak.

c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.

ç) Çağrılması durumunda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılmak.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik personel ve kaynak ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.