17 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30951

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

ç) Spor alanları: Balıkesir Üniversitesine ait her türlü spor tesislerini,

d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta geleneksel oyun ve sporlarla ilgili olmak üzere, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, beden eğitimi ve spor bilimlerinde bilgi üretimine yönelik imkânlar hazırlamak, araştırmalar yapmak, Üniversitenin spor alanlarını kullanmak ve yönetmek, spor sakatlıklarının teşhis ve tedavisine yardımcı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, yetenek seçimi ve spora yönlendirme konularında çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleneksel oyun ve sporlarla ilgi araştırmalar yapmak, uygulama eğitimi vermek, ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak.

b) Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilgi üretimine yönelik akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek; konferans, sempozyum, seminer, kongre ve kurslar düzenlemek.

c) Üniversite öğrencilerinin ve araştırmacıların beden eğitimi ve spor bilimleri alanlarında yapmak istedikleri bilimsel araştırmalara zemin hazırlamak, uygulanan yöntemlere yeni uygulama modelleri katmak, elde edilen bulguların bilimsel ortamda sunulmasına destek sağlamak.

ç) Spora yeni başlayan kişilerin gerekli sağlık taramalarını yapmak, uygulanan testler sonucunda bu kişilerin uygun spor dalına yönlendirilmelerinde danışmanlık hizmeti yapmak.

d) Talep eden kişilere yapılacak testler sonucunda mevcut durumlarının tespiti ve geliştirilmesi için gerekli uygulama modellerini yaşa, cinsiyete ve fizik kapasitesine uygun olarak raporlamak ve önermek.

e) Spor yaralanmalarının önlenmesine ilişkin laboratuvar testleri yapmak ve ortaya konulan bilimsel gerçeklere uygun olarak egzersiz programları düzenlemek.

f) Sportif sakatlıklarda rehabilitasyon prensipleri ve modellerini araştırmak ve önermek.

g) Laboratuvar ve saha sportif performans ölçümleri, sporcu yaralanmaları, sporcu beslenmesi ve her yaş grubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı poliklinik hizmetlerini vermek.

ğ) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan (antrenör, kondisyoner, masör, fizyoterapist, doktor ve benzeri) elemanlara sürekli eğitim sağlayarak bölgedeki spor bilimleri ve sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini artırmaya çalışmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün; spor bilimleri ve sporcu sağlığı konularındaki problemlerine, ihtiyaçlarına cevap vermek üzere danışmanlık hizmeti yapmak, araştırma yapmak, projeler yürütmek, çözümler üretmek ve önermek.

ı) Her yaş grubuna uygun aktif yaşam koşullarında fiziksel aktivite programları düzenlemek ve önermek.

i) Psikomotor gelişim yetersizliği konusunda çocuklar üzerinde tespit ve gelişim programları hazırlayıp uygulamak.

j) Özel grupların ve engellilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gelişiminin desteklenmesi için sportif programlar düzenlemek.

k) Düzenlediği programlar, projeler ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite ve ilgili bölüm öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu toplantısını yönetmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi öğretim üyesi/öğretim görevlisinden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve yardımcıları haricindeki dört üyesi, Müdürün teklif edeceği Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma gruplarını oluşturmak ve bunları organize etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.