15 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30949

YÖNETMELİK

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünden:

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde istihdam edilecek Nadir Toprak Elementleri Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 759 uncu maddesi ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c)                Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Başkan: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanını,

d) Birim: Enstitü koordinatörlüklerini,

e) Enstitü: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü,

f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

g) ÖSYM Başkanlığı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Sınav hazırlık komisyonu: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcıları için düzenlenecek yarışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,

h) Sınav Kurulu: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcılığı sınav kurulunu,

ı) Tez: Nadir Toprak Elementleri uzmanlık tezini,

i) Uzman: Nadir Toprak Elementleri Uzmanını,

j) Uzman yardımcısı: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısını,

k) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

l) Yarışma sınavı: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,

m) Yeterlik sınavı: Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman Yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Enstitü tarafından uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilir.

(2) Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak ve giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olmamak üzere katılacak adaylar belirlenmek suretiyle yapılır.

Duyuru

MADDE 5 – (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Enstitü tarafından belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenecek kurum ve Enstitü internet adresinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enstitüye aittir.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) Enstitünün ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, fen, fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS'den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

gerekir.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Enstitü internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Enstitüye şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir:

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitü tarafından onaylanmış sureti.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adayın özgeçmişi.

(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 8 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Enstitü internet sayfasında ilan eder.

(2) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Enstitü tarafından yapılması halinde, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, talepleri halinde kendilerine elden iade edilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 9 – (1) Yazılı sınav;

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe,

b) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine,

c) Enstitünün görev alanına

ilişkin konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınavda yöneltilecek soruların ait olduğu konuların alt konuları sınav ilanında duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, Enstitü tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM'ye, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının %60'ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konulardan, %20'si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20'si ise Enstitü görev alanı ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

(3) Sınavın Enstitü dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Enstitü ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav kurulunun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Enstitü tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(8) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(9) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtlarının değerlendirme notu cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(2) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Enstitünün merkez hizmet binasındaki ilân tahtasında asılmak ve Enstitünün internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca otuz gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip başka adaylar var ise eşit puanlı adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder.

(3) Enstitü, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakanlık onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Enstitünün merkez hizmet binasının ilân tahtası ile internet sayfasında duyurulur. Yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(4) Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarı ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, Enstitü kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair hastaneden alınmış doktor raporunu,

b) Adli sicil kayıt belgesini,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde Enstitü Destek Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 15 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanların uzman yardımcılığına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller dışında belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, Başkanın onayı ile biri Destek Hizmetleri Koordinatörü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Sınav hazırlık komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren on gün içinde Destek Hizmetleri Koordinatörlüğüne bildirir.

Sınav Kurulu

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu; Enstitü Başkanı başkanlığında ve en az ikisi Enstitü koordinatörleri ile hukuk müşavirinden ve en az biri Enstitüde görevli uzman, uzman yardımcısı ya da mühendis olmak üzere en az 5 kişiden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz üç kişi yedek üye olarak belirlenir. İhtiyaç hâlinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, sınav kurulunda asıl üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav Kurulunun asıl ve yedek üyeleri Başkan tarafından belirlenir.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak.

c) Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 19 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, sınav kurulu ile uzmanlık yeterlik sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Koordinatörlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Enstitünün teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Enstitünün hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Enstitünün hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmaya ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

Tez seçme ve tezin hazırlanması

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Enstitünün görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Enstitü tarafından belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlar.

(2) Tez projesi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amirinin imzasıyla Başkan onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler, yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlatılan tez projesine göre tezini hazırlar.

(3) Tez onaylama işlemi kendisine tebliğ edilen uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder.

(4) Gerektiği hâllerde, tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl uzatılabilir.

(5) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Enstitü tarafından gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Tez danışmanı

MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin, tez yazmanın akademik usul ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, Enstitünün görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek üzere, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amirince bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama safhasında yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(2) Tez danışmanı, uzmanlar ile Enstitü teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman en az beş yıl görev yapmış kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısının mezun olduğu bölüm, görevlendirildiği birim ve uzmanlık tezinin konusu gözetilerek, Başkan onayı ile Başkan, iki koordinatör ile fiilen en az beş yıl çalışmış ve tercihen akademik çalışmalar yürütmüş Enstitü çalışanları arasından iki kişi olmak üzere beş kişilik bir uzmanlık yeterlik sınav komisyonu teşkil edilir. Aynı nitelikleri haiz iki kişi de yedek üye olarak belirlenir.

(2) Komisyon, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.

Uzmanlık tezi hazırlamasına ilişkin esaslar

MADDE 24 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Enstitü görüşünü yansıtmaz.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması

MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerine dağıtılır. Yeterlik sınav komisyonu, Enstitü tarafından belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

(2) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(3) Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. Tezlerini sunmayan veya ikinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

(4) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde şekli düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından Enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Enstitünün görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanların isim listesi başarı puanları ile birlikte Destek Hizmetleri Koordinatörlüğüne gönderilir.

(5) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 27 – (1) Uzman yardımcılarının;

a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Enstitünün çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi ve yeterlik sınavında başarılı olması,

c) YDS'den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmesi,

uzmanlığa atanabilmek için gereken koşullardır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 28 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekle,

c) Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekle,

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmakla,

d) Amirleri tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Uzmanlar;

a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmakla,

b) Enstitünün görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Enstitünün görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmakla,

ç) Bağlı oldukları birimlere ait görevleri tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekle,

d) Amirlerince verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların ve uzman yardımcılarının eğitimleri

MADDE 30 – (1) Enstitü, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Enstitü tarafından uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Enstitü tarafından hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.

Yurt dışında eğitim

MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 33 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Enstitüdeki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı yürütür.