14 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30948

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/51)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif uygulama: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanması ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas uygulanmasını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi: ÇKS’de kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelerden yararlanılması amacıyla belirlenen usul ve esasları yerine getiren tüzel kişiler (kamu tüzel kişileri hariç) ile başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişileri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğiyle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Güvenlik kuşağı: Patates siğili hastalığı ile bulaşık alana bitişik komşu tarlaları (bulaşık alana bitişik nehir, yol, dere, sulama kanalı gibi tabi engeller güvenlik kuşağı sayılır, sonraki alanlar güvenlik kuşağı sayılmaz.),

g) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından TBS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-3’teki belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-4’teki belgeyi,

h) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-5’teki belgeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

i) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

j) Nadas: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,

k) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

l) Yönetmelik: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

Destekten faydalanacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) Destekleme ödemesinden;

a) Patates siğili ile bulaşık alanlarda, ödemeye esas yıllarda, 3 yıl alternatif ürün olarak patates ve solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler,

b) Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler,

yararlanır.

Çiftçilere verilecek destekleme miktarı

MADDE 6 – (1) Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda ÇKS’ye dahil olan çiftçilere dekar başına 110 TL destekleme ödemesi yapılır.

Desteklemenin ödeme planı

MADDE 7 – (1) Destekleme ödeme planı, 2019 yılından itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 3 yılı kapsayacak ödeme 2019 yılında yapılır.

(2) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince TBS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri

MADDE 8 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvurular 25/11/2019 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular yılı ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamındaki illerde, alternatif ürün ekimini tercih eden veya nadas uygulaması yapan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerine 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde başvururlar.

(2) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (Ek-2).

c) ÇKS kaydını yaptırdığına/güncellettiğine dair belge.

Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin hazırlanması

MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde ekim yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bilgilerinin TBS’ye girilmesini sağlar.

(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (Ek-3) oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde beş gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince oluşturulan İcmal-2’ler (Ek-4) onaylanarak en geç 13/12/2019 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) TBS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 17/12/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 11 – (1) İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce bu Tebliğ çerçevesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülen işlemler il müdürlüklerince oluşturulacak üç kişilik bir komisyon marifetiyle örnekleme yöntemi ile denetlenir.

(2) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konularda Genel Müdürlük yetkilidir.

Tarımsal desteklemelerde görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 12 – (1) Bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması Genel Müdürlük ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Ödemenin finansmanı

MADDE 14 – (1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’ deki kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2016/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.