14 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30948

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimini,

b) Başhemşire: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşiresini,

c) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hastane Müdürü: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdürünü,

e) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Mütevelli Heyet: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

g) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimliği lisans, uzmanlık ve doktora programlarının yürütülebilmesi için yapılması gerekli klinik uygulama derslerine (staj) ve araştırmalara olanak sağlamak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yaparak bu kurumların öğrencilerinin uygulamalar ve araştırmalar yapmasına olanak tanımak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini artırmak.

e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak ve gerekli akademik desteği sağlamak.

f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak.

g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek.

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

e) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak; bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

g) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak ve katılımcılara sertifika düzenlemek.

ğ) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

h) Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyat ve ameliyathaneler ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

ı) Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

i) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetler vermek.

j) Fakülte ile işbirliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek; panel, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler organize etmek, talep edilen alanlarda bilimsel görüşler sunmak.

k) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri faaliyetleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak.

l) Ayakta ve yataklı ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası eğitim ve hizmet faaliyetleri vermek için üniteler, poliklinikler, uygulama ve araştırma merkezleri kurmak, işletmek, satın almak, bağış ve benzeri usullerle devir almak ve bu alanla ilgili sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse bunları işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak.

m) Mütevelli Heyet, Rektör ve Merkez organları tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Başhekim.

b) Yönetim Kurulu.

Başhekim ve görevleri

MADDE 8 – (1) Başhekim, Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Başhekim aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını denetlemek.

c) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek ve Dekanlığa sunmak.

ç) Bütçe ve personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte Dekanlığa sunmak.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

ğ) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Dekana rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Dekan, Başhekim, Dekan tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen Fakülte Yönetim Kurulunun bir üyesi ile Fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıllığına seçilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında her eğitim-öğretim yarıyılı başında olmak üzere yılda en az iki kere toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, kurul ve komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Yönetim organlarına bağlı birimler veya çalışma grubu ve komiteler tarafından hazırlanan raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

ç) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Rektörlüğe sunmak üzere teklif hazırlamak.

Hastane Müdürü ve görevleri

MADDE 11 – (1) Hastane Müdürü; sağlık ve hastane yönetimi konusunda deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. Hastane Müdürü, Başhekimliğe bağlı olarak çalışır.

(2) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine; kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Başhekime sunmak.

ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak.

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

e) Merkezin; mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetlerine ilişkin düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasının ve denetiminin sağlanmasında Başhekim tarafından verilen görevleri yapmak.

h) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 12 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti vermiş olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğundadır. Başhemşire; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı ile bir yıllık süre için belirlenerek Dekan tarafından görevlendirilmek üzere her yılın en geç son işgününe kadar Dekanlığa iletilir.

(2) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, gerekli kayıtların tutulmasından ve korunmasından, altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından ve klinikte sunulan tıbbi uygulamalardan Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler, doktora/uzmanlık öğrencileri ve mezuniyet sonrası eğitim alan ve/veya hizmet veren diş hekimlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Başhekime karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ortaya çıkabilecek tereddütler Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile giderilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.