13 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30947

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Birim: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Azami Öğrenim Süresi: Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen azami eğitim sürelerini,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite ile ilgili sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekan: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte dekanlarını,

e) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

f) DNO: Yarıyıl/yıl not ortalamasını,

g) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ğ) GNO: Genel Not Ortalamasını,

h) Müdür: Antalya AKEV Üniversitesi yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürlerini,

ı) Mütevelli Heyeti: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Mütevelli Heyeti Başkanı: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Program: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde eğitim verilen programları,

l) Program başkanı: Bölüm veya bağımsız akademik programların başkanlarını,

m) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

o) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

ö) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

r) Öğrenim süresi: Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen eğitim sürelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 5 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversitede başka bir eğitim-öğretim dilinde yapılmasında zorunluluk olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Öğrenci kontenjanları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve YÖK tarafından onaylanır.

(2) Ön lisans ve lisans programlarına;

a) ÖSYM’nin yerleştirme sistemiyle veya DGS ile Üniversitede bir programa yerleştirilen öğrenciler, ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından YÖK tarafından belirlenen puanların üzerinde puan alan ve ön kayıt sonrası girdikleri Üniversite yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler,

b) YÖK kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler,

c) Üniversite tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler,

ç) İkili anlaşmalar veya başka nedenlerle YÖK tarafından Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler,

d) Sınavsız öğrenci kabul edilen programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler,

kesin kayıt yaptırabilirler ve tam zamanlı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Öğrenim (program) süresi, lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl)’dır.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi, lisans programları için yedi yıl (on dört yarıyıl), ön lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl)’dır.

(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Öğrencilerin lisans veya ön lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Lisans programı

MADDE 8 – (1) Bir lisans programı ilgili bölümler tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.

(3) Bir programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bölüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleşir.

Ön lisans programı

MADDE 9 – (1) Bir ön lisans programı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanır, ilgili yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir ön lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.

(3) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır; Yüksekokul Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleşir.

Çift anadal lisans veya yandal programı

MADDE 10 – (1) Bir lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir lisans programına da devam hakkı verilebilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift anadal-yandal programları ile ilgili hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları

MADDE 11 – (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen asgari koşullar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişler dışında, Üniversite hazırlık sınıfına, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılı içerisinde yatay geçiş yapılamaz.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversite programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, ilk ders kaydı yaptıracakları yarıyıl/yılbaşında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için dersi veren bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerden uygun görülenler, 35 inci maddede öngörüldüğü şekilde harf notu olarak not belgesine işlenir.

(3) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları arasında herhangi bir yolla geçiş yapan öğrencilerin intibakları, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin önceki programda almış ve başarmış veya koşullu başarmış oldukları derslerden uygun görülenler 35 inci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.

(4) Üniversitenin ön lisans programlarından dikey geçiş yolu ile geçiş yapanların intibakları 35 inci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.

Misafir ve özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye 6 ncı madde hükümlerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları derslerden uygun görülenler için Üniversite programları arasındaki yatay geçiş ders muafiyeti gibi işlem uygulanır.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri uygun görülen usullerle, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı bir örneği alınır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kendisine kayıt hakkı verilenlerin kayıtları, bu maddede açıklanan koşullarda yapılır.

(5) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından bir akademik danışman atanır. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Ücretler

MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik yıl için alınır. Yaz okulu ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ayrıca ücretlendirilir.

(2) Ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.

(3) Misafir öğrenciler, özel öğrenciler ve 7 nci maddede belirtilen azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları ders sayısı ve kredi/saat esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.

(4) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir. Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihleri içerisinde mali sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt yenilemesi mümkün değildir. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içerisinde ödemeleri gerekir. Taksitlerini aksatan ve aksayan ödemeleri için yeni bir ödeme planını onaylatmamış olan öğrencilere, derslere devam ve sınavlara katılma hakkı verilmez.

(5) Mütevelli Heyetinin kararıyla programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.

(6) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanınan öğrenim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin bursları kendilerine tanınan eğitim-öğretim süresince devam eder. Eğitimlerini öğrenim süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteye giriş burslarının azami öğrenim süresi için devam edip etmeyeceği durumu Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.  Öğrenim süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tutarı ödemekle yükümlüdürler. ÖSYM ve diğer burslar, yurt içi eğitim-öğretim için olup yurt dışı gibi özel eğitim-öğretim koşullarını içermez.

(7) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yıl sonu yapılır. Başarı burslarıyla ilgili koşullar, Mütevelli Heyetince belirlenir. Başarı kriterlerinin değiştirilmesi halinde başarı bursu kazanmış öğrenciler, sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.

(8) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yandal ve yaz okulu için ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararıyla belirlenir.

(9) Normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve mezuniyetleri için her yıl en çok 12 kredilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri normal öğrenim ücretini öderler. Her bir kredi için öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenir. Bu ücretler her yıl akademik yıl başında ilan edilir.

(10) Kredi başına ücret ödeme durumunda olan öğrenciler için staj hariç diğer kredisiz dersler için bir kredi/saat ücreti alınır. İlgili yönetmelik kapsamındaki burslar Antalya AKEV Üniversitesi Burs Yönergesi ile birlikte değerlendirilir.

(11) Eğitimlerini “öğrenim süresi” içinde tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteye Giriş Burslarının “azami öğrenim süresi” için devam edip etmeyeceği durumu Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Ders kayıt işlemleri

MADDE 15 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için aşağıda belirtilen ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir:

a) Bir dersin alınabilmesi için daha önce en az bir kez DD veya S notu alınmış olması gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.

b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş koşul dersi denir. Eş koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç), eş koşul sağlanmış sayılır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(7) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

Ders yükü

MADDE 17 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır.

Lisans programında ders sayımı

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.

(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön lisans programına ders sayımı

MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.

(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl/yıl kayıt yenilenmesi

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yılbaşında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 7 nci maddede belirtilen azami öğretim süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt yenilememiş ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemiş olsalar dahi öğrenci işleri sisteminden de yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 28, 37, 42 ve 44 üncü maddelere göre kayıt oldukları dersleri ekle-sil dönemi sonuna kadar kesinleştirip onaylamak zorundadırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler akademik danışmanlarından destek alabilirler.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmış öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle kayıt yenilemeden, 22 nci maddede belirtilen süreler için kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Öğrencinin talebi kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, 22 nci madde hükümlerine göre dönem ücretinin yüzde yirmi beşini ödeyerek kayıt dondurma haklarından yararlanabilirler. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri yarıyıl/yıllara ait öğrenim ücretlerinin yüzde yirmi beşini ödemeden yeni ders kaydı yaptıramazlar.

(5) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için bu yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

(6) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim yarıyıl/yılının başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptırabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.

(7) Öğrenci İşleri Sistemi veya öğrenci tarafından ataması yapılan derslerin sorumluluğu, öğrencinin derslere devam edip etmemesine bakılmaksızın öğrenciye aittir. Kısmi burslu ve burssuz öğrenciler bu döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek mecburiyetindedir.

Kayıt sildirme

MADDE 21 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler veya mevzuata uygun yetki verdikleri kişiler, Üniversiteden kayıt sildirmek üzere yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıl/yıldan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler, dersten çekilme süresinden sonra yapılan kayıt sildirme müracaatlarında, devam etmekte oldukları yarıyıl/yıl ücretinin tamamını ödemek zorundadırlar. Ders kaydı yaptırmamış veya kayıt dondurmuş öğrenciler, 20 nci madde hükümlerine göre ücret öderler.

(4) Kayıt ücretinin yatırıldığı hafta sonrasında yatay geçiş, dikey geçiş gibi her ne sebeple olursa olsun ekle/bırak haftasının sonuna kadar kayıt sildirenler dönem ücretinin yüzde yirmi beşini ödemek zorundadır. Ekle/bırak sonrası kayıt sildirmelerde dönem ücretinin tamamı ödenir.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm başkanının görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. İlgili kurulca olumlu karara bağlanarak kayıt dondurma işlemi kabul görmesi halinde 20 nci maddede belirlendiği üzere öğrenim ücretinin yüzde yirmi beşini ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik süresince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu süreler uzatılabilir. Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Hastalık, askerlik ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istekleri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.

(4) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

(5) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik veya beraat kararıyla sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Dersten çekilme 35 inci maddede belirtilen kurallara göre yapılır. Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak üzere kendi akademik biriminin bölüm veya program başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

(2) Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen W harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz.

(3) Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programdan her yarıyıl/yıl bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok 4, lisans programlarında en çok 8 dersten çekilebilir.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliği ile ilgili esaslar

MADDE 24 – (1) Üniversitede başka bir dilde eğitim-öğretim yapılmasında zorunluluk olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, programın yabancı dil okutmanları tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Orta öğretimini, anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce ile öğretim yapan kurumlarda tamamlamış olanlarla, uluslararası nitelikteki TOEFL veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeylerinde aranan şartlar ile Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavına girip girmeyecekleri Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, Senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan sınav ile tespit edilir.

(5) İngilizce veya Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından gerçekleştirilen seviye tespit sınavıyla belirlenir.

(6) İlk akademik yıl sonunda yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler dil eğitiminde ikinci yıl tekrar hazırlık sınıfına alınırlar.

(7) Hazırlık sınıfında iki yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

(8) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi iki yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine devam etmek isteyenlerden, dil yeterlik belgesi istenir.

(9) İngilizceden ve Türkçeden başka bir dilde öğretim yapan programlarda dil yeterliğinin istenip istenmeyeceğine Senato tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi ve Akademik Takvim

Akademik takvim

MADDE 25 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders ve bunu takip eden yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 140 iş günü ders ve bunu takip eden yıl sonu sınavları süresinden oluşan bir yıllık öğretim süresidir. Ön lisans ve lisans dersleri yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir ve bir ders saati 45 dakikadan az planlanamaz.

(2) Senatonun kararıyla, 70 iş gününe karşılık gelecek ders saatinden az olmamak üzere, ders programlarının Fakülte/Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen zaman dilimi ve ders saatleri doğrultusunda ayrıca bir yaz dönemi planlanabilir. Yaz dönemi öğrenim ücretleri, güz ve bahar öğrenim ücretlerinin dışında olup, Mütevelli Heyetince belirlenir.

(3) Staj, uygulama ve proje gibi çalışmalar akademik birimlerin programlarında belirtilir ve bu çalışmalar akademik birim veya kurulların belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Zorunlu durumlarda Senato, akademik takvimde değişiklik yapabilir.

Normal öğrenim süresi ve azami öğrenim süresi

MADDE 26 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi; ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süreleri; ön lisans programlarında dört (sekiz yarıyıl), dört yıllık lisans programlarında yedi (on dört yarıyıl), akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere dâhil değildir. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Yukarıdaki öğrenim süreleri tam zamanlı öğrenciler için geçerlidir.

(2) Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır ve ders veya AKTS kredileri, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uygunsa aynen transfer edilebilir.

(4) Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda mezun olamayanlara 44 üncü madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmelerle İlgili Esaslar

Öğretim programları

MADDE 27 – (1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurullara önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim programları, ilgili akademik kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayıyla kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili birimlerin akademik kurullarınca karara bağlanır. Ön lisans veya lisans öğretim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir öğretim programında yer alan zorunlu alınması gereken dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler programlarda belirtilir.

(2) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen derslerin dışında, ilgileri doğrultusunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgesinde aldığı başarı notuyla birlikte gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları açısından değerlendirmeye alınmazlar. Bu dersler not belgesinde NI olarak gösterilir ve programda belirtilen başka bir dersin yerine sayılamazlar.

Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri

MADDE 28 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda 25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akademik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edilmez.

(3) Ön lisans ve lisans öğretim programları tüm yarıyıllar için ilgili kurullardan geçirilerek Senato tarafından karara bağlanır. Programlarda değişiklik yapılacak ise bir önceki akademik yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatonun görüşüne sunulur.

(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate alınmaz.

(5) Yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş başarısız olunan dersler dahil, alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini geçemez. Ancak kişisel gelişim için alınan dersler bu sınırlamanın dışındadır.

(6) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik yıl dersleri hariç öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(7) Kendi ön lisans ve lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş, başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3,5 olması halinde 3 kredi veya bir ders, 3,75 veya 3,75’ten fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders artırabilirler.

(8) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

(9) Bir öğrenci, yaz okulunda en fazla dört ders alabilir. Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir.

Devam durumu

MADDE 29 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yıl/yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için öğrencinin;

a) Teorik derslerin en az %70’ine,

b) Uygulamalı derslerin en az %80’ine,

c) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programları derslerinin en az %80’ine,

devam şartı aranır.

(2) Dersin hem teorik hem uygulamadan oluşması halinde devam durumları ayrı ayrı hesaplanır. Herhangi birinden devam koşulunu sağlayamayan öğrenci, derse devam koşulunu sağlamamış sayılır.

(3) Üniversiteyi temsil etmekle görevlendirilen öğrencilerin ve 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilenlerin, görevli oldukları süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak; izinli olarak geçirilen süre ile öğrencinin devamsızlık hakları toplamı, yarıyıllık/yıllık öğrenim süresinin %50’sini geçemez. Geçmesi halinde öğrenciye öğrenime ara izni verilir. Bu durumda verilen öğrenime ara izni, öğrencinin kendisinin kullanacağı öğrenime ara izninden sayılmaz.

(4) Sağlık heyet raporu getiren öğrencilerin durumları ilgili bölüm kurulunda değerlendirilerek devamsızlık hesabında dikkate alınabilir.

(5) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yıl sonu notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de geçerlidir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası içerisinde öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler dönem sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verilemez.

(6) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek zorunda değildir.

Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 30 – (1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve kontenjanlar dâhilinde, yürürlükteki yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak diğer anlaşmalı üniversitelerden ders/dersler alabilirler.

(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili yarıyıl/yıl için geçerli öğrenim ücretlerini Üniversiteye öderler.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitmeden önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittiği üniversitedeki öğretimini izlemek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim elemanı değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim programına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim programları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.

(5) Değişim programlarında alınan ve dersin alındığı kuruma göre başarılı kabul edilen derslerin intibakı; bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. İntibakları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanan dersler, dersin alındığı kurumdaki kodu, adı, kredi yükü ve AKTS kredi yükü ile öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yıl sonu final sınavı, akademik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir.

Yurt içi ve yurt dışındaki bir kurumdan alınan dersler

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, Üniversitede açılmayan derslerden öğrenimleri süresince en fazla 4 dersi, kendi programlarındaki öğretim dilinde verilmesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, bir yükseköğrenim kurumundan aşağıdaki koşulları sağlamak üzere güz, bahar yarıyıllarında veya yaz döneminde alabilirler. Güz veya bahar yarıyılları sonunda mezun olabilecek öğrenciler maksimum kredi koşullarına uygun olarak başka kurumlardan ders alabilir.

(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, kredi ve AKTS kredilerinin uygunluklarının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yönetim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod, ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt yenileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek belgesine işlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 32 – (1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yıl sonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Yarıyıl/yıl sonu sınavının katkısı en az yüzde kırk olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında, ders öğretim planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, akademik takvime göre Rektörlük tarafından planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlendirme aktivitelerinin sonuçları yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğretim elemanları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi not ve devama ilişkin değerlendirme sonuçlarını en geç öğretim döneminin son haftası içinde öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.

(4) Ara sınav ve dönem sonu sınavları yazılı, test veya test-yazılı olarak yapılır. Ancak uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu şekilde yapılacak derslerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak yarıyıl/yıl başlangıç tarihinden sonra en geç yedi hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yıl sonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekildeki değerlendirme yöntemi uygulanarak belirlenir.

(6) Öğrencilerin ders başarı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Sistemine girilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik takvimde belirtilen tarihte ders başarı notlarını ilan eder.

Mazeret sınavı

MADDE 33 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar, aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

a) Sağlık raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir adet olacak şekilde fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Telafi hakkı dönem içi veya dönem sonu (final) sınav/çalışmalar için kullanılabilir; dönem sonu (final) sınav/çalışmaları için ek bir telafi hakkı tanınması gerekmez. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi kaydıyla, vefat tarihini takip eden on gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması durumunda, öğrenci bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

Kopya ve intihal

MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Notlar ve ders muafiyeti

MADDE 35 – (1) Ders başarı notları, aşağıdaki tabloda gösterilen harfler ve bunlara karşılık gelen 0,00 ile 4,00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.

(2) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları ve 100’lük sistemde karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

     Harf Notu                  Katsayı                       Puan

          AA                         4,00                        90 - l00

           BA                         3,50                        88,33 - 89,99

           BB                          3,00                        76,66 - 88,32

           CB                          2,50                        65,23 - 76,65

           CC                          2,00                        53,33 - 65,22

           DC                         1,50                        41,66 - 53,32

          DD                         1,00                        31 - 41,65

           FD                          0,50                        21 - 30

           FF                          0,00                          0 - 20

          NA                         0,00                            -

(3) NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

a) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.

b) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(4) Öğrenci not belgesinde aşağıdaki harfler de kullanılır:

a) I eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders kayıtları başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları F notuna dönüşür.

b) S yeterli not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) U yetersiz not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) PR notu, süresi bir yarıyıldan uzun süren derslerini başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) EX ders başarı notu, katsayı karşılığı olmayan dersler için verilen muafiyet notudur ve bu notlar ortalamaya katılmaz.

e) NA notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten devamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına giremez ve verilen başka sınav haklarından yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.

f) W dersten çekilme durumu, yarıyıl/yılbaşından itibaren dördüncü haftanın son iş günü mesai saati sonuna kadar, ilgili birimin bölüm başkanlığınca öğrencinin çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

1) Bir öğrenci, ön lisans ve lisans öğretim programının ilk yılına ait derslerden çekilemez.

2) Bir öğrenci herhangi bir dersten; F, NA, U harf notlarından birini almışsa veya o dersi not yükseltmek için almışsa veya o dersi yaz döneminde almışsa bu derslerden çekilemez.

3) Öğrenci çekilmiş olduğu dersi, kendi öğretim programlarının gösterilen yarıyılında, ilk açıldığında almak zorundadır. Bu zorunluluğa yaz dönemi dâhil değildir.

4) Üniversite dışından alınan dersler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

g) NI notu, not ortalamalarına katılmamak koşuluyla öğrencinin aldığı dersler için verilir. Bu dersler, 28 inci maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır. NI statüsünde alınan dersler tekrarlanmaz ve başka bir ders yerine sayılamaz.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve not ortalaması hesaplamasına katılır. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00’dan az olamaz. Bu derslerin transfer dersi olduğu not belgelerinde belirtilir.

(6) Üniversite içerisindeki bir ön lisans ve lisans programından başka bir programa yatay veya dikey geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin geldikleri programdan aldıkları başarılı veya koşullu başarılı derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları yeni programına transfer edilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 36 – (1) Yarıyıl sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Harf notları, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili internet adresinde öğrencilerin erişimine açılır.

(3) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(4) Yarıyıl/yıl sonu final, mazeret ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 37 – (1) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir.

(2) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Derslerden DD ve üzeri not alan, sınamalı durumda olan ve mezuniyet için bütün derslerden geçer not almış ancak gereken not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler, derslerin tekrarını alabilirler.

(4) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 39 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda FF, FD, NA veya U notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Azami eğitim-öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda en az üç adet kredili ders almış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar Onur Belgesi ile, 3,00-3,49 arasında olanlar Takdirname Belgesi ile ödüllendirilir.

b) Azami eğitim-öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan veya azami eğitim-öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar Başarılı öğrenci olarak tanımlanır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 40 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler Başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 41 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler Sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Sınamalı öğrenciler ders seçiminde öncelikle FF, FD, NA, DD, DC veya U notu aldıkları dersler olmak üzere daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar. Bu dersler dahil olmak üzere bir yarıyılda 50 AKTS’yi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilirler.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli ders alabilir. Gerekçeli durumlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Sınamalı öğrenciler için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

(5) Sınamalı statünün sona ermesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

Derslere yazılma kuralları

MADDE 42 – (1) Öğrenciler, bölümlerinin öğretim programlarına başladıkları akademik yıldan başlamak üzere azami öğrenim sürelerine göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.

(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler, güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar. Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız olduğu kendi programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz döneminde başlayan bu öğrenciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına uymak koşuluyla üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

(4) İkinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler 50 AKTS limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

(6) Bahar dönemi sonunda sınamalı durumda olan öğrenciler sınamalı durumda olduğu dönemin üstündeki dönemlerden yaz okulunda da ders alamazlar. Öğrencinin sınamalı duruma düşüp düşmediği yaz okulu sonunda ve akademik yılın başında ders kayıtlarından önce kesinleşir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 43 – (1) Lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır.

b) Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.

(2) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

(3) Mezuniyet durumunda, not yükseltmek için ek sınav hakkı kullanan öğrencinin ek sınavda aldığı not ders başarı notudur.

(4) Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenci, yarıyıl/yıl/yaz dönemi sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra beş iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden sınav hakkını ne zaman kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra eğer sınava girme hakkı varsa öğrenciye ve ilgili dekanlığa veya müdürlüğe durumunu bildirir.

(5) Ek sınavlar, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda olmak üzere akademik takvimde planlanır. Takip eden yarıyıl başlangıcına kadar bu hakkını kullanmamış öğrenci, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

(6) Bu maddede öngörülen sınav hakları öğrenciye sadece bir defa tanınır. Bu haklardan zamanında yararlanmamış veya başarısız olmuş öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

(7) NA notu alınmış ve hiç kayıt olunmamış dersler için ek sınav hakları kullanılmaz.

Azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler

MADDE 44 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl (sekiz yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl (on dört yarıyıl) içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Öğrencinin, azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmesi için aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Bu öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği ve başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

c) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen sınav dönemi başlamadan on iş günü önceden yazılı olarak hangi derslerden sınava gireceklerini belirterek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar ve mali sorumluluklarını yerine getirirler.

ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Aralıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen öğrenci sınav haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

e) Azami süreler içinde Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayıyla dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişikleri kesilen öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten sınav hakkı verilir.

2) Ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç dersten sınav hakkı verilir.

3) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

f) Azami öğrenim süresi sonunda, programlarındaki derslerden hiç ders kaydı yaptırmadığı veya sınava girme koşullarını yerine getirmediği dersleri bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Bu madde kapsamındaki öğrencilere tanınan ek süre ve sınav hakları ile ilgili ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma

Diploma hakkı

MADDE 45 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu öğretim programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamlamak, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmak ve öğretim programlarındaki minimum ulusal ve AKTS kredi koşullarını sağlamak suretiyle mezun olma hakkını kazanır. Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşuluyla diploma alma hakkını kazanır.

(2) Diploma alma hakkını kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya müdür ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomalar

MADDE 46 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere, ilgili dekan veya müdür ve Rektör tarafından imzalanan bir diploma verilir.

(2) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.

(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere ulusal bir gazetede ilan edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşuluyla yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine ikinci ve son nüsha ibaresi konulur.

(4) Diploma verildikten sonra diploma sahibine, isim değişikliği nedeniyle yeni isimle başka bir diploma düzenlenmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Tebligat

MADDE 48 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat, öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakülte/müdürlük tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme döneminde iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.

(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini 15 gün içerisinde güncellemekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü yürütür.