12 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30946

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımasını, sağlıklı kararlar verebilmesini, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmasını, akademik başarılarının arttırılmasını sağlamak.

c) Öğrencilerin Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine katkı sağlaması amacıyla öncelikli olarak Üniversite öğrencileri ve personeli olmak üzere Merkeze başvuran bütün bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkeze başvuranların karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine ilişkin sorunlarının çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapmak.

b) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak.

c) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

d) Kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla Merkeze başvuranlara psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yüz yüze ya da online olarak sunmak.

e) İhtiyaç duyan ve başvuran bireylere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

f) Öğrencileri riskli davranışlardan alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzerlerinden korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek, uygulamak ve etkisini analiz etmek.

g) Merkeze başvuran bireylere ihtiyaç halinde aile ve çift danışmanlığı hizmeti sunmak.

ğ) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) İlgili alanda gerekli mevzuat çerçevesince sertifikasyon hizmeti vermek ve sağlamak.

ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

i) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek ve gidermek amacıyla araştırmalar yapmak.

j) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak.

l) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve öğrencilere uygulama alanı yaratmak ve danışmanlık yapmak.

m) Eğitim ve gelişim programları düzenlemek, uygulamak ile etkisini analiz etmek ve/veya danışmanlık sunmak.

n) Psikolojik testler uygulamak ve diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

o) Üniversitede geliştirici, önleyici, eğitici her türlü rehberlik programları düzenlemek.

ö) Üniversitedeki krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

p) Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

r) Faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

s) Bilimsel çalışmaların etkisini incelemek amacıyla ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmak ve bilimsel çalışmalara danışmanlık yapmak.

ş) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür görevi başında olmadığı hallerde yerine müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

b) Merkezi temsil eder.

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin/çalışmaların yürütülüşünü ve işleyişini izler ve denetler.

ç) Merkezin çalışmalarını düzenler, denetler ve programların yürütülmesini sağlar.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunur.

ğ) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirler.

h) Danışma Kurulunun gündemini belirler ve bu Kurula başkanlık eder.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütür.

i) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunar.

j) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunar.

k) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin ilgili faaliyet alanında Üniversitede görev yapan, Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlar.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlar.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirler.

d) Yıl sonu çalışma raporunu onaylar.

e) Çalışmalarda Müdüre yardımcı olur.

f) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumlulukları hakkında Müdüre önerilerde bulunur.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlar.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler tarafından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Merkez ve Merkezin alt birimlerinde çalışan kişiler, yürütülen hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli kişiler, hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur ve Merkez yönetimine karşı sorumludur.

(3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar kurulabilir. Komite ve komisyonların; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ile çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.