11 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30945

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gâzete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “üç veya beş” ibaresinden sonra gelmek üzere “asil, en fazla iki yedek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, başvuru için istenen evraklar ile adayın başvurduğu alanda bilimsel çalışmaları bulunan en az iki akademisyenden alınan referans mektubunun öğrenci otomasyon sistemine taranarak yüklenmesi zorunludur. Adayın başvurusu ilgili enstitünün belirleyeceği komisyon tarafından değerlendirilir. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ise lisans not ortalamalarının en az 65, yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi verilen birimlerden doktora programlarına yapılan başvurularda adayın lisans not ortalamasının en az 75 olması gerekir.”

“(5) Eğitim ve öğretimin yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin, üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve sınavdan en az C1 seviyesinde puan almak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Eğitim ve öğretimin yabancı dille yapıldığı Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında ise öğrencilerin mezuniyet aşamasına kadar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından en az B1 seviyesinde başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yurt dışı yatay geçiş başvurularında; adayların, not ortalamalarını ve üniversitelerindeki öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ibraz etmelerini takiben yatay geçişin hangi programda ve hangi aşamada başlatılacağına anabilim dalının görüşü alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler Senato tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini; bilimsel hazırlık programı öğrencileri ise katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “lisansta iki yarıyılı,” ibaresi “lisans ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “derslerden de” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla 3” ibaresi eklenmiş, onuncu ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu dersler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve  öğrencinin mezuniyetine kadar sürer. Bu ders, danışmanlık görevi sona erinceye kadar yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans öğrencileri için en fazla üç saat; doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için tezli yüksek lisans programı olan alanlarda en fazla üç saat, tezli yüksek lisans yapılmayan alanlarda en fazla altı saat uzmanlık alan dersi açabilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.”

“(13) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar; bu madde kapsamında yukarıdaki fıkralarda tanımlanmayan, ancak öğrencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. Doktora eğitimi tamamlayıcı faaliyet/uygulamalar, ilgili enstitü tarafından düzenlenecek yönergelerde tanımlanır, uygulanabilir ve ders izlencelerinde de belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olmalıdır. İkinci tez danışmanı, tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra atanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ve derslerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın en az iki yarıyılı tez olmak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, sınav tarihinden itibaren verilecek en fazla üç aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapan öğrenci tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya red kararı verir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “tekrar” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı jüri tarafından” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek üzere başvurmak zorundadır. Başvurmayan ya da başvurmuş olmasına rağmen sınava girmeyen öğrenci, hakkını kullanmış ve başarısız sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye tanınacak en fazla altı aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Azami süreler içerisinde tez savunma ve sanatta yeterlik çalışması sınavına girerek hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye tanınacak en fazla altı aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2016

29825

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/1/2018

30309

2-

22/3/2018

30368