11 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30945

YÖNETMELİK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İLERİ ARAŞTIRMA

LABORATUVARLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yarı iletken malzemeleri ve bunların elektronik/optoelektronik aygıtlarını, fotonik malzemeleri ve bunların sistemlerini geliştirme konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırma projelerini teşvik etmek, desteklenmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yüksek güçlü lazer geliştirmek.

b) Çok hızlı atımlı lazer geliştirmek.

c) Yarı iletken aygıt geliştirmek.

ç) Femtosaniye lazerler ile doku ve malzeme işlemek.

d) Optik frekans metrolojisi hizmeti sağlamak.

e) LADAR’lar ve ilgili fiber almaçlar ile ilgili araştırmalar yapmak.

f) Temiz odalar bünyesinde çeşitli kaplama, maske yazma, nano-görüntüleme hizmeti sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından her yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, her yıl için Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine varsa yardımcılarından birisi, yoksa Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen öğretim üyesi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetimini ve denetimini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve desteklemekten Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini önermek ve sekretaryasını sağlamak.

c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini sağlamak.

ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; Rektör, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürüdür.

(2) Rektör, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapar. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en geç altı ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez bünyesinde bulunan laboratuvarlar

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde bulunan laboratuvarlar şunlardır:

a) 100 sınıfı ve 10.000 sınıfı bölümlerinden oluşan temiz oda.

b) Çok Hızlı Optikler ve Lazerler Laboratuvarı.

c) Nanofotonik Cihazlar Laboratuvarı.

ç) Yumuşak Malzemeler Laboratuvarı.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.