11 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30945

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ATIKLARIN ENDÜSTRİYE GERİ

KAZANIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Düzce Üniversitesinin çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek ve endüstriye uygulanabilir pilot üretim çalışmalarını hayata geçirerek bölgeye yaymak, bu kapsamda Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun şekilde ürün üretmek ve döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat kapsamında bu ürünlerin satışını yapmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi amacıyla endüstriyel çalışmaları gerçekleştirmek ve bunların pilot üretim tesislerini kurmak, Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun şekilde ürün üretmek ve döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat kapsamında bu ürünlerin satışını yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2017

30149