11 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30945

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP (GTT)

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2017 tarihli ve 30131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Düzce Üniversitesinin çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, modern tıp uygulamalarını destekleyici nitelikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini, gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmaları ile her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesini sağlamak, bu alanda tıp, hemşirelik, sağlık bilimleri, eczacılık ve diş hekimliği gibi sağlık alanında öğrenim gören öğrenci ve mezunları ile ilgi duyan bölge insanına yönelik sertifikalı eğitim öğretim faaliyetleri düzenlemek, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için ürün geliştirmek, Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun şekilde ürün üretmek ve döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat kapsamında bu ürünlerin satışını yapmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve/veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun şekilde ürün üretmek ve döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat kapsamında bu ürünlerin satışını yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2017

30131