10 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30944

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yabancı dilde öğretim yapan programlara yapılan başvurular dışında yabancı dil koşulu aranmaz. Yükseköğretim kurumlarının öğrenim dili başvuru yaptığı programın dilinde bir programdan mezun olup, mezuniyetinin üzerinden en fazla iki yıl geçen adaylar hariç, yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuru yapan adaylardan, başvurduğu programın dilinde Üniversite tarafından düzenlenen ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul gören ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından, programın önkoşulu olarak belirlenen düzeyde yabancı dil puanı almış olmaları beklenir. Belirlenen puanlar, gerekli görüldüğü durumlarda Senato tarafından yükseltilebilir. Kendisinden beklenen puanı sağlayamayan adaylar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe bir yüksek lisans programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin yüksek lisansta geçireceği öğrenim süresine dahil edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe bir doktora programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin doktora programında geçireceği süreye dahil edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin doktora tez savunması sınavına girebilmeleri için doktora yaptığı alanda tez danışmanıyla ya da tez danışmanının onayıyla yapılmış en az bir akademik yayın koşulunu yerine getirmiş ya da yayına kabul mektubu almış olması gerekir. Söz konusu akademik yayının niteliği Senato ekiyle belirlenmiştir. Yapılan yayının mezuniyet koşulunu karşılaması için öğrencinin ya da danışmanının birinci yazar veya sorumlu olması gerekir. Üniversite adının yayınlar, basılı ve görsel materyallerle yazışmalarda gösterilmesi zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans derecesiyle sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

“(6) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe bir sanatta yeterlik programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin sanatta yeterlik programında geçireceği süreye dahil edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin sanatta yeterlik tez savunması sınavına girebilmeleri için sanatta yeterlik yaptığı alanda tez danışmanıyla ya da tez danışmanının onayıyla yapılmış en az bir akademik yayın koşulunu yerine getirmiş ya da yayına kabul mektubu almış olmaları gerekir. Söz konusu akademik yayının niteliği Senato ekiyle belirlenmiştir. Yapılan yayının mezuniyet koşulunu karşılaması için öğrencinin danışmanının ya da kendisinin birinci yazar veya sorumlu olması gerekir. Üniversite adının yayınlar, basılı ve görsel materyallerle yazışmalarda gösterilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dilde hazırlık programları, lisansüstü eğitim ücretine dahil değildir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2016

29862

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/5/2017

30072

2-

27/11/2017

30253

3-

20/9/2018

30541