10 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30944

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “c) Lisansüstü programlarda; tezli yüksek lisans programı için yabancı dil sınavının puan kriteri, anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55 yabancı dil puanına sahip olma şartı aranır. Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik programına giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında asgari taban puan değerleri değiştirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Doktora programlarına başvurularda; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS giriş sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen en az 55 tam temel tıp puanına sahip olmaları veya ALES’in sayısal puan türünde en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Diş hekimliği fakültesi mezunu olup, doktora programlarına başvurabilmek için lisans diplomasına ve 55’ten az olmamak koşuluyla DUS’tan alınmış puana veya ALES’in sayısal puan türünde en az 60 almış olmak şartı aranır. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına (eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 60’tan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olma şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Yatay geçiş hakkı kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları derslerin intibakı, başvuru yaptığı programda yer alan tüm dersler dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(8) Kaydı silinip af ile geri dönen ve aftan sonra yatay geçiş yapan öğrenciler ile kaydı silinip tekrar lisansüstü eğitime başlayanlar için; kaydı yapıldıktan sonra, yüksek lisansa başlayanlarda son 3 yıl, doktora/sanatta yeterlik eğitimine başlayanlarda son 6 yılda almış olduğu dersler eğitimine sayılır.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adayların Avrupa ortak dil kriterlerine göre Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.

    Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri                             Açıklamalar

                         C2                                          Eğitim-Öğretime başlar

                         C1                                          Eğitim-Öğretime başlar

                         B2                                  Türkçe öğretim programına katılır

                         B1                                  Türkçe öğretim programına katılır

                         A2                                 Türkçe öğretim programına katılır

                         A1                                 Türkçe öğretim programına katılır

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından burslu olarak yerleştirilen uluslararası öğrencilerden; Türkçe yeterlik belgesine (C2 ve C1 seviyesi) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Türkçe yeterlik belgesine (B2, B1, A2 ve A1 seviyesi) sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sınav döneminde yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar. Türkçe yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan adaylar kendi imkânlarıyla öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumda öğrenimlerine devam etmek isteyen adaylara Türkçe yeterliklerini sağlamaları için bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda da Türkçe yeterliği sağlayamayanların enstitüyle ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri ders döneminde izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler hangi yarıyıla ait ise ilgili yıl/yarıyılda, akademik takvimde belirtilen ders bırakma ve ders ekleme süresi bitimine kadar öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek/bilim sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katından az olmamak üzere bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Sınava alınacak adayların sıralamasında; ALES/TUS/DUS puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u ve yabancı dil puanının %10’undan oluşan toplam puan esas alınır. Güzel Sanatlar Enstitüsünde ALES puanı aranmaz. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Tezli yüksek lisans başarı notu; sağlık bilimleri alanında ALES/TUS/DUS, diğer alanlarda ALES puanının veya yetenek/bilim sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %30’u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.”

“d) Lisansüstü sınavlarda başarılı olup kontenjan dışında kalan adaylardan puan sırasına göre kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir. Bu liste anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.”

“(3) Kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav sonucuna maddi hata için ilan tarihinden itibaren itiraz süresi beş iş günüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 “(7) Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim, enstitü kurulunun önerisi doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(8) Enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen hallerde Rektör onayıyla Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç sanatta yeterlik/doktora danışman ataması için öğretim üyesinin en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“(3) Gerekli hallerde öğrenci ve/veya mevcut danışmanın talebi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(10) Üniversitemizden ilişiği kesildikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptıran öğrencinin daha önce alıp başarmış olduğu derslerin kabul edilebilmesi, alınması gereken toplam krediden düşülebilmesi ve izlediği programın ders yüküne sayılabilmesi için Üniversiteye ilk kaydında ya da geldiği ilk yarıyıldaki derslerin başlamasını takip eden on iş günü içinde öğrencinin talebi, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin kontrolünde olmayan ve başvuru süresi bittikten sonra ortaya çıkan, birinci fıkrada belirtilen durumlarda, doğal afet ve benzer durumlarda öğrenime ara izni işlemi olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl sonu ve yarıyıl sonu ikinci sınavlarının her ikisine birden giremeyen öğrenciye, mazeret süreleri bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ilgili birime mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Öğrencilerin GANO’ları not durum belgelerine ve diplomalarına  4’lük sisteme göre yazılır. Ayrıca not durum belgelerine GANO’ların Üniversitenin internet sitesinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlarda 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 100’lük karşılığı da bilgi amaçlı eklenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, sadece jüri üyelerinden oluşan kapalı bir oturumda tez hakkında değerlendirme yapılır ve jüri üyeleri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfası jüri üyelerince imzalanır. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar ve olumsuz ibaresini koyar. Jürinin kararı; jüri üyelerinin tamamının fiili katılımı durumunda üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Savunma sınavı ile ilgili alınan kararlar sonucunda öğrenciler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi aynı jüri önünde yeniden savunmak zorundadır. Gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da değişiklikleri yaptıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ç) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavı olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınavına alınır. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır ve dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde tutanakla birlikte enstitüye bildirilir.”

“(3) Doktora öğrencileri, “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini seçmeli olarak eğitim öğretime başladıkları yarıyıldan itibaren alabilirler. Bu dersler başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendirilir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez önerisine katkıda bulunabilir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, bilim dalı ve/veya anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan tez izlemeler de ise on gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında güz ve bahar akademik yarıyılları içinde birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan tez izlemelerde ise on gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Komite tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya mazeretsiz olarak tez izleme komitelerine katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, sadece jüri üyelerinden oluşan kapalı bir oturumda tez hakkında değerlendirme yapılır ve jüri üyeleri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı, jüri üyelerinin tamamının fiili katılımı durumunda üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitünün yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik öğrencileri, “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini seçmeli olarak eğitim öğretime başladıkları yarıyıldan itibaren alabilirler, bu dersler başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendirilir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından önce “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükümleri gereğince alan ve başarısız olan öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/9/2016

29819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/6/2018

30455

2-

20/9/2018

30541 (Mükerrer)