9 Kasım 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30943

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SAC KALINLIK ÖLÇÜMÜ VE KAMERA İLE SU ALTI SÖRVEYİ YAPACAK

FİRMALARIN YETKİLENDİRMELERİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gemi ve su araçlarında sac kalınlık ölçümü ve kamera ile su altı sörveyi yapacak firmaların yetkilendirilmesine, denetimine ve yetkilendirilen firmalara uygulanacak idari yaptırımlara yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Türk Bayraklı gemi ve su araçlarına sac kalınlık ölçümü ve kamera ile su altı sörveyi hizmeti verecek firmaları ve çalışanlarını kapsar. 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan yetki alan firmalara bu Tebliğ kapsamında yeniden yetkilendirme işlemi yapılmaz ancak bu Tebliğ kapsamındaki idari yaptırımlar Türk Bayraklı gemilere hizmet veren firmalara uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b) Gemi: Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun her aracı,

c) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ç) Liman Başkanlıkları: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarını,

d) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

e) Yetkilendirilmiş kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,

f) Yıldönümü tarihi: Vizeler için belge düzenlemeye esas olan tarihten sonraki on ikinci aylara tekabül eden tarihi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Yetkilendirme

Başvuru yerleri ve gerekli belgeler

MADDE 5 – (1) Gemi ve su araçlarında kamera ile su altı sörveyi ve sac kalınlık ölçümü yapacak firmalar Liman Başkanlıklarına aşağıdaki belgeler ile müracaat ederler:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Firma yetkilisinin kimlik fotokopisi.

c) Firmada çalışanların hizmet sözleşmeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları.

ç) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (noter onaylı veya aslı görülmesi kaydıyla fotokopisi).

d) Firmada yetkili kişinin imza sirküleri (noter onaylı veya aslı görülmesi kaydıyla fotokopisi).

e) Belgelendirme ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz (aslı veya onaylı sureti).

f) Firmanın yönetim ve organizasyon yapısı, iş talimatları, ekipman kullanım talimatları ve raporlama sistemi.

(2) Kamera ile su altı sörveyi yetkisi alacak firmalar ilave olarak aşağıdaki belgeleri Liman Başkanlıklarına sunarlar:

a) 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği gereği dalış operasyonlarında gerekli asgari sayıdaki personelin bilgileri.

b) Dalış operasyonlarında kullanılacak ekipmanın ve personelin Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği kapsamında sahip oldukları yeterlik belgeleri, sağlık raporları ve dalış takım muayene raporları.

c) Ekipman ve teçhizata ait EK-1 tablo (Bilgiler Liman Başkanlığı ve firma yetkilisi tarafından imzalanır. Ayrıca yetki alacak firma EK-1’de yer alan tabloda belirtilenlerle sınırlı kalmamak kaydıyla sahip olduğu teçhizat ve ekipman listesini sunar.).

ç) Dalgıçlar ve ilgili personel için su altı haberleşme sisteminin kullanılması, su altı video gösterimi (güvertede TV ekranı ile), geminin su altı yapısı, korozyon, ezilme, deforme olmuş boya gibi hasarların tespitini de içerecek bir eğitim programı ve firmada çalışan dalgıçların eğitim kayıtları, her bir dalgıç için gemilere yönelik su altı sörveyi ile ilgili en az 10 dalışa ait rapor (Eğitimler en az 2 yıl gemilerde su altı sörveyine katılmış ve en az dalış amiri seviyesindeki personel tarafından verilir.).

d) Kullanılacak olan ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu ve bakım tutumlarının düzenli olarak yapıldığına dair belgeler.

(3) Sac kalınlık ölçümü yetkisi alacak firmalar ilave olarak aşağıdaki belgeleri Liman Başkanlıklarına sunarlar:

a) Firmalarda görevlendirilecek, ultrasonik muayeneye yönelik akreditasyonu olan kurumdan alınmış, seviye 2 (Level II) belgesine sahip en az bir personelin bilgi ve belgeleri.

b) Kullanılan cihazların listesi, sahiplik ve kalibrasyon belgeleri (Liste Liman Başkanlığı ve firma yetkilisi tarafından imzalanır.).

(4) İdare, ulusal ve uluslararası mevzuatta meydana gelen değişiklikler kapsamında talep edilen belge ve gereklerde değişiklik yapabilir.

Yetkilendirme ve denetim

MADDE 6 – (1) Liman Başkanlığı tarafından başvuruda bulunan firmanın yeterliliği konusunda belge üzerinde ve/veya mahallinde denetim yapılır. Ayrıca gerek görülmesi durumunda uygulamalı denetimde yapılabilir.

(2) Yapılan denetim sonucunda rapor düzenlenir. Liman Başkanlığınca yapılacak denetimin uygun bulunması durumunda EK-2’de yer alan Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapma Yetki Belgesi ve/veya EK-3’te yer alan Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi üç yıl süreli olarak ilgili Liman Başkanlığı tarafından düzenlenir.

(3) Başvurunun bu Tebliğdeki şartları sağlamaması nedeniyle uygun görülmemesi durumunda eksikliklerin tamamlanması için en fazla otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvuru iptal edilir. Tekrar yapılacak başvuruda bu Tebliğ gereği istenen tüm belgeler yeniden sunulur ve başvuru ücreti yeniden ödenir. Başvurunun uygun bulunması sonrasında gerek görülürse tekrar yerinde denetim yapılır. Liman Başkanlığınca yapılacak değerlendirmenin uygun bulunması sonucu EK-2’de yer alan Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapma Yetki Belgesi ve/veya EK-3’te yer alan Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi üç yıl süreli olarak ilgili Liman Başkanlığı tarafından düzenlenir.

(4) Düzenlenen belgelerin onaylı fotokopileri İdareye gönderilir.

(5) Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapma Yetki Belgesi sahibi firmaların her yıl Liman Başkanlığı tarafından Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği ve bu Tebliğ gereğince sahip olması gereken şartları taşımaya devam ettiğinin tespit edilmesi ve yıllık vize ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz sunulması durumunda belgeleri Liman Başkanlığı tarafından belge düzenleme tarihi itibarıyla her yıl dönümü tarihinin bir ay öncesi ve bir ay sonrası aralığında vizeleri yapılır. Liman Başkanlığı tarafından vizesi yapılan Yetki Belgelerinin onaylı fotokopileri İdareye gönderilir.

(6) Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi sahibi firmaların her yıl Liman Başkanlığı tarafından bu Tebliğ gereğince sahip olması gereken şartları taşımaya devam ettiğinin tespit edilmesi, kullanılan cihazların kalibrasyon belgelerini sunması ve yıllık vize ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz sunulması durumunda belgeleri Liman Başkanlığı tarafından belge düzenleme tarihi itibarıyla her yıl dönümü tarihinin bir ay öncesi ve bir ay sonrası aralığında vizeleri yapılır. Liman Başkanlığı tarafından vizesi yapılan Yetki Belgelerinin onaylı fotokopileri İdareye gönderilir.

(7) İdare veya Liman Başkanlıkları tarafından her zaman program dışı denetim yapılabilir. Denetimler haberli veya habersiz olarak yapılabilir. Yapılan denetim sonucunda eksiklik bulunması durumunda en fazla on beş gün süre verilir. Düzeltici faaliyet yapılana kadar firmanın yetkisi denetimi yapan Liman Başkanlığı tarafından askıya alınır ve İdareye bildirilir.

Yetkilendirilen firmanın sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Yetkilendirilen firma, her durumda tarafsızlığını korumalıdır. Kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışır.

(2) Firmalar yaptıkları tüm ölçüm işlerinin, sörveylerin kayıtlarını ve raporlarını on yıl süreyle muhafaza etmekle ve Liman Başkanlığı veya İdarenin isteği üzerine ibraz etmekle sorumludur.

(3) Yetkilendirilen firma; firmada çalışanların hizmet sözleşmeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının, sahip oldukları yeterlik belgeleri ve sağlık raporlarının, kullanılan cihazların kalibrasyonlarının geçerliliklerini korumakla sorumludur.

(4) Yetkilendirilen firma kendisine gelen tüm iş taleplerine, aynı şekilde hizmet vermek, iş taleplerini haklı bir neden göstermeden geri çevirmemek, gereksiz ek bir külfet yüklemeden işlerini yapmakla yükümlüdür.

(5) Liman Başkanlığı tarafından yapılacak denetimlerde firma gerekli tüm bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı göstermek zorundadır.

(6) Firma yetki süresi içerisinde kapanması durumunda bu durumu kapanma tarihi ile birlikte Liman Başkanlığı veya İdareye bildirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar ve yetki belgesi iptali

MADDE 8 – (1) Yetkilendirilen firmanın bu Tebliğ kapsamında yapmış olduğu ölçümlerin ve kamera ile sualtı sörveyinin uygun olmayan şekilde yapıldığının veya yetkilendirme şartlarını taşımadığının tespiti durumunda Liman Başkanlığı tarafından firmaya yazılı olarak uyarı yapılır ve 5.000 TL idari para cezası verilir. Durumun, uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde tekrarında ise ilgili Liman Başkanlığı tarafından 10.000 TL idari para cezası verilir, yetki belgesi 6 ay askıya alınır ve durum İdareye bildirilir. Askıya alma süresi uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren başlar. Askıya alma süresinin akabinde, ilk uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde tekrar uyarı alınması durumunda yetki belgesi iptal edilir, 15.000 TL idari para cezası verilir ve firma bir yıl süre ile yeniden yetki belgesi alamaz. Firma bu sürenin sonunda yetki belgesi talebinde bulunur ise bu Tebliğ kapsamında yeni başvuru gibi değerlendirilir.

(2) Yetki veya vize süresi bitmesine rağmen bu Tebliğ kapsamında hizmet verdiği tespit edilen firmalara tespiti yapan Liman Başkanlığı tarafından 25.000 TL idari para cezası verilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında bulunan hizmetler için yetki belgesi almadan yetkisiz bir şekilde hizmet veren firmalara, tespiti yapan Liman Başkanlığı tarafından 50.000 TL idari para cezası verilir ve bir yıl süre ile firma yetki belgesi için başvuramaz.

(4) Yetki belgesinin vizesinin zamanında yaptırılmaması durumunda yetki belgesi iptal edilir ve İdareye bildirilir. Tekrar belge talep edilmesi durumunda bu Tebliğ kapsamında yeni başvuru gibi değerlendirilir.

(5) 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen program dışı denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda yetki belgesi iptal edilir ve durum İdareye bildirilir. Tekrar yetki belgesi talep edilmesi durumunda bu Tebliğ kapsamında yeni başvuru gibi değerlendirilir.

(6) Yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından yetki alan firmaların yapmış olduğu ölçümlerin ve sörveyin uygun olmayan şekilde yapıldığının veya yetkilendirme şartlarını taşımadığının tespiti durumunda testin ve sörveyin yapıldığı Liman Başkanlığı tarafından firmaya yazılı olarak uyarı yapılır, 5.000 TL idari para cezası verilir ve İdareye ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara bildirilir. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(7) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden firma ve ilgilileri üç yıl boyunca yetki başvurusunda bulunamaz.

(8) Yetkisi iptal edilen firmaya ait başvuru evrakı ile başka firma isimleri ile yapılabilecek yetkilendirme başvuruları dikkate alınmaz.

(9) Bu Tebliğde belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(10) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

(11) Bu Tebliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce İdare tarafından gemi ve su araçlarına sac kalınlık ölçümü ve kamera ile su altı sörveyi hizmeti verecek firmalara düzenlenmiş olan belgeler vize bitiş tarihine kadar geçerli kabul edilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen seviye 2 (Level II) belgesine haiz en az bir personele ilişkin şart, bu Tebliğin yürürlüğe girmeden önce yetki almış firmalardan bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl sonra istenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız