9 Kasım 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30943

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (İKÇÜKAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile ile ilgili her alanda araştırma yapmak, kadının ve ailenin değerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak; kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve çeşitli kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini desteklemek ve yürütmektir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile ile ilgili eğitim, sosyoloji, hukuk, ekonomi, kültür, sağlık ve benzeri çeşitli alanlarda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek, kadın ve ailenin statüsünü yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak.

b) Sosyal birim olarak, toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi ve ailenin temeli olan kadını esas alarak kadının ve ailenin güçlenmesi, sağlıklı ve işlevsel olması, eğitim ve istihdam olanaklarının artırılması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek.

c) Kadının ve ailenin değerinin ve statüsünün geliştirilmesi amacıyla, sosyoloji, eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk, kültür ve benzeri çeşitli alanlarda bilimsel araştırma ve projeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

ç) Üniversitelerin farklı birimlerinde kadın ve aileye yönelik yapılan çalışmaları; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

d) Kadın ve aile ile ilgili konularda bilgi ve görgü artırmak ve eğitim görmek üzere yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

e) Belirlenen amaçlar doğrultusunda yayın yapmak.

f) Kadın ve aile çalışmaları konusunda gelişmelerin ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

g) Kadın ve aile konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve merkezlerle işbirliği yapmak ve iletişim ağı oluşturmak.

ğ) Kadın ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

h) Kadın ve ailenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının ve idari işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Danışma Kurulunun oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve alınan kararları Rektöre sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası toplantılara Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya temsil edecek personelin görevlendirilmesini sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

g)  Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

ğ) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

h) Merkezin faaliyetlerini dikkate alarak Üniversitenin ilgili birimleri ve Üniversite dışındaki kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak.

ı) Merkezin çalışmalarını, amaçlarına uygun olarak yürütmek.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2013

28698