7 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30941

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) EÜAŞ’a ait mobil treyler santraller ikinci fıkra kapsamındaki koşullardan bağımsız olarak kapasite mekanizmasına katılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) EÜAŞ’a ait mobil treyler santraller ile doğal gaz yakıtlı santrallerin kurulu güçleri, bu santrallerin sistem işletmecisi tarafından verilecek yük alma talimatları kapsamında devreye girememesi halinde, ilgili ay için 0 (sıfır) kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“EÜAŞ’a ait mobil treyler santraller ile doğal gaz yakıtlı santraller için kapasite kullanım oranı koşulu aranmaz.”

MADDE 5 –  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2020 yılına ilişkin uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) EÜAŞ’a ait mobil treyler santraller ile doğal gaz yakıtlı santrallere ilişkin olarak 2020 yılı için kapasite mekanizmasından yararlanmak amacıyla 15/12/2019 tarihine kadar başvuru yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/1/2018

30307

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/11/2018

30591

2-

9/1/2019

30650