1 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30935

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve FF-DD-DC notlarını alan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aynı düzeyde örgün eğitim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak şartıyla Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına ve özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.

(2) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. E-kayıt yaptıran öğrenciler ile lise mezuniyet durumları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden doğrulanan öğrencilerden herhangi bir belge istenmemektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesinden çıkarma cezası almış olanlar, ibraz edilen belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış beyan veya sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeni ile kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır. Ödenen ücretlerle ilgili olarak Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır. Mazereti bulunan adaylar, kesin kayıtlarını noterden vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla da yaptırabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Hazırlık sınıfı ve yabancı dil eğitimi” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilerin, yabancı dil ile eğitim yapılan lisans ve ön lisans programlarında eğitime başlayabilmeleri için eğitim alacakları yabancı dil yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur. Yabancı dil yeterliliklerini Üniversite tarafından yapılan sınavlarla veya YÖK ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen, geçerlilik süresi ve düzeyi belirlenen, ulusal veya uluslararası sınavlarda alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler, doğrudan lisans ve ön lisans programlarında eğitime başlayabilir. Öğrenciler geçerli yabancı dil yeterlilik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.”

“(5) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, zorunlu yabancı dil dersleri dışında meslekî yabancı dil dersleri de verilebilir. Ayrıca öğretim dili tamamen Türkçe olan bu programlarda Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı da açılabilir.

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına ÖSYM ile Üniversite birinci sınıfa yerleştirilen ön lisans, lisans ve yönetmeliklerinde yer almak koşulu ile lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler başvurabilir.

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin kontenjanı Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, ÖSYM’nin ilk yerleştirme puanı esas alınarak kontenjan sınırları içinde bir sıralama yapılır.

c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular Üniversiteye ilk kayıt işlemleri sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan başvuru formları aracılığı ile yapılır.

ç) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslar uygulanır.

d) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre normal öğretim süresine dâhil edilmez fakat azami öğretim süresine dahil edilir.

e) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.

f) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, ders ekleme bırakma süreci sonuna kadar dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfından ayrılan öğrencinin hazırlık sınıfında geçireceği süre öğretim programında alacağı dersler için devamsızlıktan sayılır.

g) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

ğ) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı ön lisans ve lisans programlarında eğitime devam edebilirler. Hazırlık sınıfı yıl sonu yeterlik sınavı veya bütünleme sınavları sonunda genel başarı notu yüz üzerinden en az 60 olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf tutulabilir fakat bu öğrenciler yabancı dil eğitimi verilen bölümlerden ders alamaz ve mesleki yabancı dil derslerinden muaf tutulamaz.

h) Türkçe eğitim yapılan programlarda zorunlu veya seçmeli meslekî yabancı dil dersleri varsa bu derslerin eğitimi öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir. Ayrıca bu derslerin eğitiminin nasıl verileceğine, dil düzeylerine göre nasıl bir program uygulanacağına ve ders içeriklerinin nasıl olacağına ilgili birim tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde karar verilir ve bu durum ders izlencesinde belirtilir.

ı) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri yarıyıl başında yapılan zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına girmek zorunda değillerdir. Hazırlık okumak istedikleri takdirde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihte yapılan düzey belirleme sınavına girmekle yükümlüdürler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilen öğrenciler, ders kaydı yaptırdıkları ilk yarıyıl başında, en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar, önceki yükseköğrenimi sırasında aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek koşulu ile bazı derslerden muafiyet talebinde bulunabilir ve öğrencilerin intibakları uygun olan yarıyıla yapılabilir. Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğrenime devam eden öğrenciler ise başarılı oldukları ve muafiyet istedikleri derslerden en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar muafiyet talebi için başvurabilir. Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler için öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu                    Katsayı                Eş Değer Puan

                   AA                             4.00                          90-100

                   BA                             3.50                           85-89

                   BB                             3.00                           75-84

                   CB                             2.50                           65-74

                   CC                             2.00                           55-64

                   DC                             1.80                           45-54

                   DD                             1.50                           40-44

                    FF                              0.00                           00-39 ”

“(2) AKTS notları Üniversitenin notlarına dönüştürülürken, aşağıdaki tablo kullanılır.

            AKTS Notu              İstanbul Gelişim Üniversitesi Notu

                     A                                               AA

                     B                                               BA

                     C                                               CB

                     D                                               DC

                     E                                               DD

                     F                                              FF ”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Ön lisans ve lisans programı uygulayan tüm fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla %20’dir. Yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan dersler için FF harf notu işlenir.

b) Teorik ders saati bulunmayan arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, mezuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması gibi dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılmaz. Bu durumlarda öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu ilgili birimlerin kurullarınca belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir. Bu dersler, mezuniyet durumunda olan ve normal öğrenim süresini tamamlayan, öğrencilerin ders kayıt döneminden önce yazılı başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrenci sayısına bakılmaksızın, farklı yarıyıllarda ve yaz öğretiminde de açılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı stajlar, staj yönergesine uygun olarak, yarıyıl ders kaydına bakılmaksızın yarıyıl içinde veya yazın yapılabilir. Yarıyıl içinde veya yazın yapılan stajlar başarılı/başarısız olarak değerlendirilir, G veya K notu verilerek ortalamaya katılmaz. Zorunlu ve isteğe bağlı stajlar öğrenci not döküm belgesinde ve diploma ekinde gösterilir.”

“(3) Bir dersten G, CC ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı, DD ve DC notu alan öğrenci o dersten koşullu başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FF, D, K notu alan bir öğrenci ise o dersten başarısız olup, öğrencinin bu dersi tekrarlaması gerekir.

(4) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, D, K notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır. Hazırlık programını, ön lisans ve lisans öğrenimini başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2015

29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2017

30008

2-

13/6/2018

30450

3-

18/3/2017

30718