31 Ekim 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30934

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI

YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2019/7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/28)

MADDE 1 ‒ 30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca verilen taahhütnameler için işlem tesis edilmez.”

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2018

30641 (Mükerrer)

Eki için tıklayınız