31 Ekim 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30934

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdıktan veya kayıt yeniledikten sonra herhangi bir nedenle enstitüden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, öğretim bedeli iadesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

“(9) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan programda öğrenci kalmaması durumunda, ilgili enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücretleri iade edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmış olup azami iki yarıyıl öğrenim süresini tamamlamış öğrencilerin kaydı silinerek, ilişikleri kesilir.

(7) Özel öğrenci olarak ders almış olmak herhangi bir ek kabul hakkı sağlamaz. Özel öğrenci olarak ders alanlardan programa kayıt yaptırmak isteyenler, ilgili programın o yarıyıldaki tüm başvuru ve kayıt şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrencinin evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin ders transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin 5 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“4) Öğrenim vizesi ve pasaport.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “dersin yürütülmesine bağlı olarak yeterli sayıda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye her ders için verilecek yarıyıl başarı notu, yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına göre belirlenir. Dönem içi yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin toplamının genel başarıya etkisi %50, dönem sonu sınavı ağırlığı % 50 olarak hesaplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci Otomasyon Sisteminden karekodlu olarak” ibaresi ile “Komisyon Raporunun karekod okutulmak suretiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki sürelerin geçmesi durumunda düzeltme ve değişiklik talepleri dikkate alınmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Enstitüdeki diğer programlarda verilmekte olan ve ilgili programın ders planında yer almayan bir ders, program yeterliliklerine sayılamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası ile altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini veya sanat eseri çalışmasını, enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini veya sanat eseri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini tamamlayarak danışmanına akademik takvim ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde sunar. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren Beykent Üniversitesi lisansüstü tez/proje çalışması orijinallik raporu alınması ve kullanılması usul ve esaslarında belirtilen şartlara uygun imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, dört adet İngilizce özetli tezini veya sanat eseri çalışmasını ve raporunu pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrenci tüm belgeleri enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 10 gün sonra tez savunmasına girebilir.”

“a) Tezin veya sanat eseri çalışmasının çoğaltılmış ve ciltlenmiş Türkçe ve İngilizce özetli, imzalı Beykent Üniversitesi tez çalışması orijinallik raporu eklenmiş üç nüshası ve PDF formatlı CD’leri.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Projeye ilişkin Beykent Üniversitesi lisansüstü tez/proje çalışması orijinallik raporu alınması ve kullanılması usul ve esaslarında belirtilen şartlara uygun intihal raporu ile birlikte enstitü yönetimine teslim eder.”

“(2) Tezsiz yüksek lisans programının bütün yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyeti için; onaylı proje değerlendirme tutanağı ve imzalı Beykent Üniversitesi proje çalışması orijinallik raporu eklenmiş projenin çoğaltılmış ve ciltlenmiş İngilizce özetli bir nüshasını, pdf formatlı 2 adet CD ve istenen diğer dokümanları enstitüye eksiksiz temin ve teslim etmesi gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tez izleme komitesi toplantıları güz dönemi için Ekim-Kasım-Aralık, bahar dönemi için Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yapılabilir.”

“(9) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren Beykent Üniversitesi Lisansüstü tez/proje çalışması orijinallik raporu alınması ve kullanılması usul ve esaslarında belirtilen şartlara uygun imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, sekiz adet Türkçe ve İngilizce özetli pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrenci tüm belgeleri enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 10 gün sonra tez savunmasına girebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci; danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğunu yazılı olarak belirttiği görüşü ile doktora tezinin ciltlenmiş İngilizce özetli, imzalı Beykent Üniversitesi tez çalışması orijinallik raporu eklenmiş en az üç kopyasını ve Türkçe ve İngilizce özet eklenmiş PDF formatlı CD’lerini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Tezi/çalışması, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren Beykent Üniversitesi lisansüstü tez/proje çalışması orijinallik raporu alınması ve kullanılması usul ve esaslarında belirtilen şartlara uygun imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, sanatta yeterlik çalışmasının sekiz kopyasını ve Türkçe ve İngilizce özet eklenmiş PDF formatlı CD’lerini (veya filmi ve benzeri ile birlikte) enstitü yönetimine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrenci tüm belgeleri enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 10 gün sonra tez savunmasına girebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45/C maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“Tez izleme komitesi toplantıları güz dönemi için Ekim-Kasım-Aralık, bahar dönemi için Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yapılabilir.”

“(9) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, tezi/yeterlik çalışması ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya kişisel bir etkinlik (dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları gibi) yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasının İngilizce özetli imzalı Beykent Üniversitesi tez çalışması orijinallik raporu eklenmiş en az üç kopyasını, Türkçe ve İngilizce özet eklenmiş PDF formatlı CD’lerini (veya filmini ve benzeri) sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitü yönetimine teslim eden ve çalışması şekil yönünden enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 12 nci ve 16 ncı maddeleri ile Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine eklenen dokuzuncu fıkra ve 45/C maddesine eklenen dokuzuncu fıkra hükümleri, doktora ve sanatta yeterlik programlarına 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başından itibaren; diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2017

29968

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2017

30145

2-

10/5/2018

30417

3-

7/3/2019

30707