30 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30933

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KAYISI VE KAYISI ÜRÜNLERİ

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; farklı amaçlara yönelik kayısı çeşit ve anaçlarının geliştirilmesi konularında ıslah programları düzenlemek, üretim maliyetini düşürecek tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine araştırmalarda bulunmak, kayısının meyve, çekirdek ve tohumundan katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, tanıtılması ve tüketiminin yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak, kayısı sektöründe karşılaşılan sorunların çözümü için resmi kurum ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Farklı amaçlara yönelik sofralık ve kurutmalık yeni kayısı çeşitlerinin geliştirilmesi için ıslah programları düzenlemek, yeni kayısı çeşitlerini tescil ettirmek, yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak.

b) Klonal çoğaltılabilen bodur ve yarı bodur kayısı anaçlarının geliştirilmesi için türler arası melezleme ve doku kültürü çalışmaları yapmak.

c) Acı kayısı tohumunda bulunan amigdalin bileşiğinin tedavi edici özellikleri konusunda araştırmalar yapmak, mikroenkapülasyon yöntemiyle acı ve tatlı kayısı tohumlarından ilaç ve gıda takviyeli ürünlerin geliştirilmesi için tıbbi-biyokimya, biyomühendislik ve biyomedikal alanlarında araştırma programları düzenlemek, geliştirilen ürünlerin etki mekanizmalarını araştırmak, testlerini yapmak.

ç) Kayısı meyvesinin katma değerinin artırılmasına katkı sağlayacak kayısı konservesi, pulpu, nektarı, reçel, marmelat, minimal işlenmiş ve dondurulmuş ürünler konusunda araştırmalar yapmak.

d) Modern kayısı yetiştiriciliği için yeni yöntemler geliştirmek, bu amaca yönelik örnek bahçeler kurmak, yeni tekniklerin yaygınlaştırılması için kayısı üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek.

e) Kayısı tür ve çeşitlerini toplamak, muhafaza etmek, kayısı gen bankasını kurmak, moleküler teknikler kullanılarak toplanan materyalin genetik analizlerini yapmak.

f) Organik kayısı yetiştiriciliği ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak.

g) Kayısıda meyve hasadı, patik ve kurutma işlemlerinde üretim maliyetini azaltacak mekanizasyon teknikleri geliştirmek ve mekanizasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim programları düzenlemek.

ğ) Kayısının değer zincirinin artırılmasına yönelik entegre tesis, lisanslı depoculuk, küresel rekabette kümelenme ve inovasyon konularında resmi kurum ve özel sektörle ortak projeler yapmak.

h) Gün kurusu, organik ve kükürtlü kayısıların kalitesini kaybetmeksizin uzun süre depolama imkanlarını araştırmak, kükürt içeriği yüksek kuru kayısıda fazla kükürdün giderilmesi için güvenilir yöntemleri araştırmak ve geliştirmek.

ı) Kayısının insan sağlığına faydaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, kamuoyuyla paylaşmak ve kayısı tüketimini artıracak yayım faaliyetlerinde bulunmak.

i) Kayısıda kalite ve kalıntı analizlerine yönelik laboratuvarlar oluşturmak, bölgesel ve ulusal alanda referans merkezi görevi üstlenmek.

j) Üniversite ve üreticiler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve üreticilerin karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı araştırıcıları kayısı üreticileriyle buluşturmak.

k) Kayısı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları toplayarak kayısı kütüphanesi ve kayısı müzesini kurmak, merkez bünyesinde bulunan yazılı ve görsel materyali kayısı konusunda çalışma yapan araştırıcıların hizmetine sunmak.

l) Kayısı üretimi ile ilgili bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla periyodik yayınlar çıkarmak.

m) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöre ve ülkede kayısı sektörünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.

n) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla yöresel, ulusal ve uluslararası alanda kayısının değer kazanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

o) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda kayısı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi ile araştırmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine vekalet eder, vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

(5) Rektöre karşı sorumlu olan ve Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek.

f) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Müdür tarafından sunulan bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, kayısı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kayısı üretimi ve pazarlanması konusunda sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek çalışma yılına ait program hakkında görüş bildirmek.

c) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteğin sağlanmasında yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.