30 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30933

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) ARELİYES sonucuna göre 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde (TOEFL: 90/120, IELTS: 6,5/8) başarılı olduklarını belgeleyenler ve başka bir üniversitenin hazırlık okulunu başarıyla tamamladığına dair belgesi olan öğrenciler İngilizce eğitim yapan diploma programlarında doğrudan öğrenimine başlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrenci yazıldığı bir dersi, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde danışmanının gerekçeyi uygun bulması ve onayı ile bırakabilir ve bir başka derse yazılabilir. Alınan bu ders ikinci kez bırakılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM kılavuzunda yer alan tam ve kısmi burslu programlara yerleşen öğrencilerin bursları, zorunlu hazırlık sınıfı olmayan önlisans öğrencilerinin bursları 4 yıl, lisans öğrencilerinin bursları 7 yıl devam eder. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi alan öğrenciler için yukarıdaki sürelere 1 yıl ilave edilir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir. Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Öğrencinin derslere devamını zorlaştıracak sağlık sorunlarını sağlık kurumu raporu ile belgelendirmesi koşulu ile sağlık raporunda belirtilen tarihler içinde derslere devam zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Her derste, yarıyıl içi değerlendirmesi için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, ders notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ÖBS üzerinden ilan edilir.

(2) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği yarıyıl sonu sınavı gerektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda bir sınav yapılır. Bu sınavın ders notuna katkısı, dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ÖBS üzerinden ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır.

(4) Öğretim elemanları öğrenci ders başarısını Senato tarafından kabul edilecek yönergeye uygun olmak kaydıyla mutlak veya bağıl yöntem ile belirleyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Ara sınav: Bir eğitim-öğretim programında yer alan dersin yarıyılı içinde yapılan sınav veya sınavlarıdır.

(2) Mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınavına giremeyen bir öğrencinin, bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili Bölüm/Program kurulunca kabul edilmesi kaydıyla ara sınavı yerine yapılan sınavdır.

(3) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bütünleme sınavı: Final sınavına girmeye hak kazanan her öğrencinin girebildiği sınavdır.

(3) Girilen son sınavın notu ÖBS’de ders başarısını hesaplamak için kullanılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yaptırarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “mezuniyet için” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 2,00’ın altında olan önlisans ve lisans öğrencilerine istedikleri DC ve DD notu aldığı iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir.”

“(3) Azami öğretim süreleri sonunda, kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için ders yükümlülüklerini devam koşulunu yerine getirerek tamamlamış, ancak başarısız derslerden dolayı mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası esas alınarak İstanbul Arel Üniversitesi Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Uygulaması İçin Usul ve Esaslar uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “yarıyıl sonu” ibaresi “her yarıyıl sonu” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ancak bir dersten FF notu olan öğrencilere, tek ders sınav hakkı verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2018

30568