30 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30933

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE

KALKINMA TEŞKİLATI ARASINDA OECD İSTANBUL MERKEZİ

KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7189                                                                                                   Kabul Tarihi: 22/10/2019

MADDE 1 – (1) 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/10/2019