28 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30932

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2013 tarihli ve 28805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(Akdeniz Gözlemevi)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Geniş Akdeniz havzası olarak tanımlanan bölgeye (Batı ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Ege) ve bölge ülkelerine ilişkin siyasi, ekonomik, tarihsel, sanatsal, kültürel, arkeolojik ve sosyal konuları ulusal ve uluslararası boyutlarıyla araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları yapmak ve bu alanlarda disiplinlerarası projeler oluşturmak ve yürütmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulama deneyimi bulunan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak takdir edilen kurum ve kuruluşların çalışanları arasından, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/10/2013

28805