28 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30932

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BEŞKAZA-GENETİK

KAYNAKLAR VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Beşkaza: Fethiye ve yöresinin yerleşik halk kültüründeki adını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Genetik Kaynaklar: Genetik farklılık ve farklı özellikler içeren bitki ve hayvan popülasyonlarını,

ç) Merkez (BEYTEK): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

g) Yenilikçi teknolojiler: Merkezin çalışma alanları ile ilgili bitki ve hayvan teknolojilerini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Fethiye ve çevresindeki ilçelere, Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilimsel alt yapı imkanlarını sunmak ve bilimsel çalışmalara öncülük etmek.

b) Yörenin sahip olduğu genetik kaynaklar ve biyoçeşitlilik üzerine bilimsel araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkiler kurmak, yörenin ve üretilen ürünlerin tanınırlığının artmasına katkı sağlamak.

c) Öncelikle yörenin bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama potansiyelini artırmak, bölgeye yeni ürünler kazandırmak, ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, tarıma dayalı sanayisini geliştirmek, bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hedefler belirleyerek planlar yapmak ve stratejiler geliştirmek.

ç) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak.

d) Bitki ve hayvanların genetik ve morfolojik yapılarını tanımlayarak biyoteknolojik girişimlerle ve yenilikçi teknolojilerle üretim ve ıslah çalışmalarında bulunmak, endemik türlerin korunmaları ile ilgili tedbirleri almak.

e) Merkezin çalışma faaliyetlerine uygun ekolojik, kırsal ve tarım turizmine katkı sağlamak.

f) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin katma değerini artırmak için gıda, uçucu yağlar, kozmetik, kimya, işleme, paketleme ve raf ömürleri ile ilgili alanlarda yenilikçi araştırmalar yapmak ve yeni ürünler geliştirmek.

g) Ürün kalitelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi için genetik, nitel, nicel ve kimyasal analizler yapmak.

ğ) Yörenin tarımsal üretim alanlarındaki sorunlara çözüm getirici, verim ve kaliteyi arttırıcı yetiştirme teknikleri ve ıslahı ile ilgili araştırmalar yapmak.

h) Yenilikçi teknolojiler ile bitki ve hayvanlar için sağlıklı ve kaliteli üretim metotları geliştirmek.

ı) Çevresel faktörlere dayanıklı yeni genotiplerin elde edilmesine yönelik ıslah çalışmaları yapmak.

i) Yöresel ve geleneksel ürünlerin ham olarak pazarlanmasının ve ihracının dışında yörede ve ülkemizde işlenmesine yönelik araştırmalar yapmak.

j) Pazarlamada karşılaşılan ambalaj, raf ömrü, niş ürün gibi sorunların aşılmasına yönelik çeşitli araştırmalar yapmak.

k) Sektörde kullanılabilecek teknolojik cihazların prototiplerinin üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası işbirliğine gitmek.

l) Merkezin faaliyetleri ile ilgili tarım ve tarıma dayalı teknolojilerin geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında bilimsel faaliyetler yapmak, karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi konularında çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri oluşturulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.