27 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30931

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Klinik sorumlusu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,

ç) Merkez (Hastane): Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul ile uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır. İl ve yurt genelinde Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ile ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve eğitimi için protokoller yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez (Hastane) bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme olanakları sunmak ve bilime katkılarını sağlamak.

ç) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

d) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek; toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ğ) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

ı) Talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde ve ihtiyaç duyulması halinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili klinik ve/veya poliklinikler açmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi).

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi)

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi), Fakültede çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Merkez Müdürünün görevi de sona erer.

(3) Merkez Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından; gerek görüldüğü hallerde Üniversitenin diğer fakültelerinin öğretim üyeleri arasından veya öğretim üyesi olmayıp istenen teknik/akademik özellikleri taşıyan diş hekimleri arasından en fazla 2 (iki) kişi Rektör tarafından 3 yıl için Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevinin sona ermesi halinde Merkez müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü ve Merkez müdür yardımcılarını süresinden önce değiştirebilir.

(4) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi) merkez idari hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti ve temini için gerekli tedbirleri almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

d) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, anabilim dalı tedavi hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Bütçe ve idari personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

f) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

ğ) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

h) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

i) Hasta haklarını, etik ilkelerin uygulanmasını, hasta ve çalışan memnuniyetini ve hastaların sosyal hizmet gereksinimlerine yönelik etkinliklerin geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, Dekanın olmadığı hallerde Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları.

c) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesi.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Anabilim dalı başkanları ilgili kliniklerin klinik sorumlusu olarak da görev yapar. İlgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından bir öğretim üyesi Merkez Müdürü tarafından klinik sorumlusu olarak görevlendirilebilir.

(2) Anabilim dalı başkanı gerekli gördüğü hallerde klinik sorumluluğuna ilişkin görevlerini, anabilim dalının akademik kurul kararı ile uygun görülen başka bir öğretim üyesine devredebilir.

(3) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(5) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Hastane İdari Müdürü

MADDE 13 – (1) Hastane İdari Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup en az on yıllık kamu hizmeti tecrübesi olan ya da sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde beş yıl deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane İdari Müdürünün görev ve sorumlulukları Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup Hastane İdari Müdürü, Merkez Müdürü tarafından belirlenen usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Sorumlu Hemşire ve görevleri

MADDE 14 – (1) Sorumlu Hemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkez Müdürünün önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, Sorumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Merkez Müdürüne karşı sorumlu olup hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkez organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle görevli ünitelerde bulunan yataklı servis, ameliyathane, klinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimleri, yürüttükleri hizmetler açısından Dekan ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

(3) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.