26 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30930

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ TEŞKİLATI

VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 9 uncu ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısını,

ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

d) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

e) Genel Müdür: Ajansın yöneticisini,

f) İcra Kurulu: Ajansın yürütme organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

g) Kanun: 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ajansın Teşkilat Yapısı

Ajansın idari ve hukuki yapısı ile çalışma ilkeleri

MADDE 4 – (1) Kanunla kurulan Ajans, Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir ve Ajansın merkezi İstanbul’dadır.

(2) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve iştirakleri ile havalimanı ve terminal işletmelerinde yürütülecek tanıtım faaliyetleri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile Genel Müdürün eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları, evlat edinenleri, ortakları ve yasal danışmanları ile şirketlerine Ajansın asli faaliyetleri kapsamında iş verilemez.

Ajansın organ ve birimleri

MADDE 5 – (1) Ajansın organ ve birimleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) İcra Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimleri.

Seçimle belirlenen kurul üyelerinin genel nitelikleri

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunun Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işletmeleri temsilen seçimle belirlenecek üyeleri ile Danışma Kurulu üyelerinde;

a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

b) Ticari itibara sahip olması,

c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması,

şartları aranır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanları kapsamında tüm iş ve işlemlere yönelik kararlar almak.

b) Ajansın bütçesini, yıllık programını, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.

c) Genel Müdürü atamak ve personel istihdamına ilişkin hususlar ile personelde aranacak şartlara ilişkin karar almak.

ç) Genel Müdürün görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirlemek.

d) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek.

Yönetim Kurulunun çalışma esasları

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç ayda bir kez olmak üzere ve en az dokuz üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında toplanır. Bakanın katılamadığı toplantılara Bakan Yardımcısı başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az beş üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

İcra Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) İcra Kurulu aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:

a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.

b) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın bütçesini, yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmelerini takip etmek.

ç) Ajansın denetimini Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağımsız denetim kuruluşuna yaptırmak.

İcra Kurulunun çalışma esasları

MADDE 10 – (1) İcra Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, ayda en az iki kez olmak üzere ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. İcra Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Bakan Yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az beş günü öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

Genel Müdür

MADDE 11 – (1) Genel Müdür olarak atanacaklarda 6 ncı maddede belirtilen genel şartlar ile Yönetim Kurulunca belirlenecek özel şartlar aranır.

(2) Genel Müdürün görevi şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna rapor sunmak.

b) Hizmet birimleri ve Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın, turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek.

ç) Ajansın yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla Bakanlıkla iş birliği halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak ve başta Bakanlık olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

d) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonunu temsilen Federasyon Başkanı, Türkiye Otelciler Birliğini temsilen Birlik Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin birini temsilen Dernek Başkanı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğini temsilen Dernek Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen Birlik Başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu; bu üyeler ile Bakan tarafından görevlendirilen diğer üyeler arasından Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir Başkan vekili seçer.

(3) Bakan tarafından görevlendirilenler hariç olmak üzere Danışma Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, 6 ncı maddede belirtilen atanması için gerekli şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevleri Danışma Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve çalışma esasları

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık eder ve tavsiyelerde bulunur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır.

(3) Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir.

(4) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.

(5) Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve tavsiye kararlarını çoğunlukla alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır.

(6) Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirir. Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemez. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği birleşemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

Coğrafi bölge bazında temsil edilecek üyelerin belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu üye seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işletmelerin yetkili temsilcisi olunması şartı aranır.

(2) Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olacak adaylarda, 6 ncı maddede belirtilenlere ilave olarak;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

b) Her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi,

c) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,

ç) Turizm payı borcunun bulunmaması,

şartları aranır.

Havalimanı ve terminal işletmeleri temsili

MADDE 15 – (1) Ajans tarafından; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla bildirilecek temsilci Kurulda üye olarak görevlendirilir. En yüksek ciroya sahip olsa dahi aynı işletmeden iki dönem üst üste üye görevlendirilemez.

(2) Türkiye’de birden fazla havalimanı ve/veya terminal işletmesi bulunan gruplar/şirketler için cironun tespitinde; Türkiye’de işlettikleri havalimanı ve/veya terminal işletmelerinin toplam cirosu dikkate alınır.

(3) Yönetim Kurulunda üye olarak görevlendirilecek havalimanı ve terminal işletmeleri temsilcilerinde 6 ncı maddede belirtilen genel şartlar aranır.

Seyahat acentalarının temsili

MADDE 16 – (1) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin seçimi işlemleri, mevzuatında belirlenen sürede ve başkanlık seçimiyle eşzamanlı olarak yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliği ile bağdaşmayan görevler

MADDE 17 – (1) 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca aday olabilecek kişiler bu maddelerden sadece biri için Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden kamu görevine atanan, milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen kişilerin Kurul üyelikleri kendiliğinden sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları

Görev süresi ve seçim zamanı

MADDE 18 – (1) Seyahat acentaları temsilcisi hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden seçim ile belirlenenlerin görev süresi üç yıldır. Bu süre, seçimlerin yapıldığı yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır. Yeni üye göreve başlayıncaya kadar eski üye görevine devam eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi işlemleri, görev süresinin sona ereceği yılın Eylül ayında başlar, en geç Aralık ayının sonuna kadar bitirilir.

Seçim usul ve esasları

MADDE 19 – (1) Seçimler, elektronik ortamda Ajans bünyesinde yer alan veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler esas alınarak ve Bakanlık temsilcisinin gözetiminde yapılır.

(2) İcra Kurulu tarafından, seçim işlemlerini yürütmek üzere Ajans personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan ve bölgeler bazında faaliyet gösteren Seçim Sandık Kurulları oluşturulur ve bunların yedek üyeleri de belirlenir.

(3) Seçim Sandık Kurulu; seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevlidir, görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) İcra Kurulu; en az iki ay önceden seçimin yapılacağı yer ve tarihi, tirajı elli bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan iki gazetede ve Ajansın internet sayfasında ilan etmek suretiyle seçim çağrısını yapar. Ajansın internet sayfasında ayrıca, veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler de on beş gün boyunca duyurulur. İlan süresi içinde bu listelere yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir ve ilgilisine bildirilir. Kesinleşen listeler, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak Ajansın internet sayfasında duyurulur. İcra Kurulu, seçime ilişkin çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

(5) Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar üzerine yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuruları alınır, bu süre sonunda kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında ilan edilir.

(6) Seçim tarihinden üç ay önce temsilcisi seçme ve/veya seçilme yeterliliğine sahip işletmelerde birleştirme, ayırma ve devir gibi hukuki statü değişiklikleri seçim listelerinin oluşturulmasında dikkate alınmaz.

(7) Seçim gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. İlgili bölgede faaliyet gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere her belge için bir oy hakkı verilir. Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, Seçim Sandık Kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Danışma Kurulunda üye olarak temsilcisi bulunan Birlik, Federasyon ve Derneklerin her biri seçim süresince bir müşahit bulundurabilir.

(8) Yapılacak seçim sonucunda en fazla oy alan aday Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenir. Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde Yönetim Kurulu üyesi kura usulüyle belirlenir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve Ajansın internet sayfasında ilan edilir. Seçime itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir gündür. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. Bakanlığın kararı kesindir.

(9) Seçildikleri kesinleşenlere, İcra Kurulu tarafından durum bir yazıyla derhal bildirilir ve ayrıca internet sayfasında duyurulur.

(10) Görev süreleri dolmadan Yönetim Kurulunun seçimle belirlenen üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, seçilmesi için gerekli şartları taşımadığı veya kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevlerine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir. Bu şekilde görevine son verilen veya istifası Yönetim Kurulunca kabul edilen üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde seçildiği bölgeye göre ikinci en yüksek oyu alan kişi üye olarak görevlendirilir.

Seçimlerin iptali ve yenilenmesi

MADDE 20 – (1) Yönetim Kurulu tarafından; herhangi bir sebeple seçimin durdurulmasına veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya mevzuata aykırı uygulamanın tespiti sebebiyle seçimlerin iptaline karar verilmesi halinde, durdurulmasına veya iptaline karar verilen seçimin, bir aydan az, iki aydan fazla olmamak üzere yenileneceği tarih tespit edilerek, seçimler yenilenir. Bu durumda mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam eder.

Siyasi propaganda yasağı

MADDE 21 – (1) Seçimde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler, belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel istihdamı

MADDE 22 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına ve geçici personel görevlendirilmesine dair mevzuat hükümleri Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın seçimle belirlenecek Yönetim Kurulu üyelerinin ilk seçim işlemleri, 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanır ve bu üyeler 1/1/2020 tarihi itibarıyla görevine başlar.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.