25 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30929 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/18)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

Ek-1 Jeomorfolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Manevi Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Aksesuar Sorumlusu (Film) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Set Aksesuar Sorumlusu (Film) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Boom Operatörü (Film) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Dijital Görüntüleme Operatörü (Film) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Görsel Efekt Uzmanı (Post Prodüksiyon) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

 

 

Ekleri için tıklayınız.