24 Ekim 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30928

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ TEŞKİLAT,

GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, Bakanlık hizmet birimi olarak kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamasını yapmak, yaptırmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak, Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması hususlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263/A ve 271 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâlini,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Bakanlık GAMER: Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini,

d) Başkan: Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanını,

e) Bütünleşik görüntü: Güvenlik kaynaklı acil durumlarda etkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak oluşturulan bilgi ve görüntü sistemlerinin merkezden ve ekran sistemiyle izlenmesini,

f) Bütünleşik yönetim anlayışı: Güvenlik kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek tehlike ve risklerin önceden tespitini, zararları önleyecek veya en aza indirecek tedbirlerin alınmasını, olaya müdahale eden kolluk birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ile olay sonrasında iyileştirme çalışmalarının bütünlük içerisinde yürütülmesini,

g) Çalışma grubu: Bakanlık bünyesindeki alt birimleri,

ğ) Çalışma grup başkanı: Çalışma gruplarının sorumlularını,

h) Çekirdek kadro: Hizmetlerin sürekliliği için belirlenen ve görevlendirilen yeterli sayıda personeli,

ı) GAMER: Bakanlık ve illerde kurulan güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezlerini,

i) Güvenlik kaynaklı acil durum: Yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte olayların yol açtığı durumu,

j) İl GAMER Başkanı: İl valisini,

k) Tam kadro: Güvenlik kaynaklı acil durumlarda çağrılmak üzere çekirdek kadroya ilave olarak Bakanlık GAMER’de, Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlardan, İl GAMER’de,  ildeki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin tamamını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık GAMER’in Teşkilat ve Görevleri

Teşkilat

MADDE 4 – (1) Bakanlık GAMER, başkan ve çalışma gruplarından oluşur. Çalışma grupları, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur. Onayda çalışma gruplarının görevlerine yer verilir.

(2) Çalışma grupları; GAMER personeli ve Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlardan görevlendirilecek personelden oluşur. Güvenlik kaynaklı acil durumun seviyesine bağlı olarak ihtiyaç halinde diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlardan personel desteği alınabilir.

Görevler

MADDE 5 – (1) GAMER; kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetler ile acil durumlarda ortaya çıkan her türlü güvenlik riskine karşı aşağıdaki görevleri yapar:

a) Olay öncesi, sırası ve sonrası süreçleri bütünleşik bir yönetim anlayışı ile etkin bir şekilde planlamak, takip ve koordine etmek.

b) Gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, eğitimler düzenlemek.

c) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili bütünleşik görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturmak.

ç) Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

d) Afet ve acil durumlar ile ilgili olarak Bakanlığa verilen görevlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek.

f) Kritik altyapı, tesis ve yatırımların güvenliğini sağlayan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Güvenlik kaynaklı acil durumların yaşandığı ilin yerel imkânlarının yeterli olmaması halinde merkezi idare, kurum ve kuruluşlar ile iller arası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

ğ) Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi ile Bakanlık arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak.

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Başkanın görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Başkanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görev ve hizmetlerin GAMER’in amacına uygun ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

b) Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler ile diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

c) Çalışma gruplarının teşkili, görev dağılımının yapılması ve gerektiğinde değiştirilmesi amacıyla Bakana teklifte bulunmak.

ç) Çalışma gruplarının koordine içerisinde çalışmasını sağlamak.

d) Bakanlık GAMER’de görevli tüm personelin performans değerlendirmesi ile izin ve diğer işlemlerini yürütmek.

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Çalışma grup başkanlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Çalışma grup başkanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

 a) Çalışma grubuna verilen görevlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, personel arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.

b) Çalışma grubundaki personelin çalışma sistemini planlamak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Diğer çalışma grupları ile koordine içinde çalışılmasını sağlamak.

ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşların görev ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1)  Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesinden görevli ve sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Çalışma esasları

MADDE 9 – (1) Bakanlık GAMER, 7 gün 24 saat esasına göre çalışır.

(2) Olağan durumlarda çekirdek kadro ile faaliyet gösterir. Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda ise Başkanın teklifi ve Bakan onayı ile tam kadro durumuna geçilir.

(3) Bakanlık merkez birimlerinin ilgili kısımlarının yanında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ilgili birimleri Bakanlık GAMER ile koordineli bir şekilde çalışır.

(4) Bakanlık GAMER’in iletişim, bilgi ve veri akışı, GAMER bünyesindeki kesintisiz ve güvenli sistem üzerinden yapılır.

(5) Bakanlık GAMER’in temel haber kaynakları, İl GAMER’ler ile genel kolluk kuvvetleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıdır. Güvenlik kaynaklı acil durumlarda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yanı sıra ilgili diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından da gerekli bilgi ve veri akışı sağlanır.

(6) Yukarıda sayılan birim ve kuruluşlar, kendilerine intikal eden olaylara ilişkin her türlü yazılı, sesli ve görsel bilgi ve verileri kaynak göstererek ivedi olarak Bakanlık GAMER’e bildirir.

(7) Bakanlık GAMER, çeşitli kaynaklardan derlediği ve değerlendirdiği bilgileri ivedi olarak Bakanlık makamına ve ilgili mercilere iletir. Güvenlik kaynaklı acil durumlarda bildirimi yapılan olaylarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını koordine eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezlerinin Teşkilat,

Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları

Teşkilat

MADDE 10 – (1) İl GAMER;

a) İl GAMER Başkanı,

b) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu,

c) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdüründen,

oluşur.

(2) İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (İl GAMER)’nin görevleri İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce yürütülür.

(3) İl GAMER’ler alt yapısı uygun ise 112 Acil Çağrı Merkezlerinde; uygun olmaması durumunda ise valilerce uygun görülen binalarda tesis edilir.

(4) İl GAMER’lerin teknik donanımı, bilgi sistemleri, mimari ve yerleşim yerine ilişkin standartları, illerin durumları dikkate alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Sorumluluk

MADDE 11 – (1) İl GAMER’e bu Yönetmelik ile verilen görevlerin yerine getirilmesinden vali sorumludur.

İzleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu

MADDE 12 – (1) Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlere ilişkin planlama esaslarını belirlemek, uygulama tedbirlerini almak ve il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu kurulur. Kurul kararları ilgili birimlerce yerine getirilir.

(2) Kurul valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il sosyal etüt ve proje müdürü, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, sahil güvenlik bölge/grup komutanı, il göç idaresi müdürü, il afet ve acil durum müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü ve belediye temsilcilerinin katılımıyla oluşur.

(3) Vali, katılımlarına gerek duyması halinde garnizon komutanlığı temsilcisi, diğer il müdürleri, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluş temsilcilerini kurula dâhil edebilir ya da görüş alabilir.

(4) Kurul yılda en az bir kez toplanır. Gerekli görülen hallerde kurul valinin çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir.

(5) Kurul üyelerinin mazeretleri halinde vekilleri toplantılara katılım sağlar.

(6) Kurulun gündemi, vali tarafından belirlenir.

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri il sosyal etüt ve proje müdürlüğü tarafından yürütülür.

İl GAMER’in görevleri

MADDE 13 – (1) İl GAMER kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetler ile acil durumların doğurduğu her türlü güvenlik riskine karşı il düzeyinde aşağıdaki görevleri yapar:

a) Olay öncesi, sırası ve sonrası süreçleri bütünleşik bir yönetim anlayışı ile etkin bir şekilde planlamak, takip etmek, koordine etmek ve yönetmek.

b) Gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, kararlar almak ve eğitimler düzenlemek.

c) Meydana gelen olaylar kapsamında her türlü sesli, görsel ve yazılı bilgi ve verileri öncelikle Bakanlık GAMER’e bildirmek.

ç) İlin imkân ve kapasitesini aşan olaylarda, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan destek talebinde bulunmak, bu alanda Bakanlık GAMER’i bilgilendirmek ya da Bakanlık GAMER’den destek talep etmek.

d) Kritik altyapı, tesis ve yatırımların güvenliğini sağlayan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

f) Toplumsal olaylar ve terör saldırıları gibi olaylar sonucu şehit olanların yakınlarına, gazilere ve etkilenen diğer vatandaşlar ile ailelerine yönelik psiko-sosyal, manevi ve sosyal destek, iaşe, ibate, acil sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlerin verilmesinde koordinasyonu sağlamak.

g) Toplumsal olaylar ve terör saldırıları gibi olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin intikali, yakınlarıyla irtibat kurulması, dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve definlerine ilişkin iş ve işlemleri takip ve koordine etmek.

ğ) Toplumsal olaylar ve terör saldırıları gibi olaylar sonucu hayatını kaybeden, yaralanan veya mağdur olan yabancı ülke vatandaşları ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlık GAMER ile koordine içerisinde yürütmek.

h) Etkin ve hızlı çalışmalar yapabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak acil durumlar için ihtiyaç duyulan veri ve görüntülerin kesintisiz, güncel ve güvenilir bir şekilde Bakanlık GAMER’e aktarılmasını sağlamak.

ı) Görev ve sorumluluk kapsamıyla ilgili, standartları Bakanlık GAMER tarafından belirlenen bütünleşik görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturmak, var olan sistemleri bu yapıya entegre etmek.

i) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

j) Vali tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Çalışma esasları

MADDE 14 – (1) İl GAMER, Bakanlık GAMER ile kesintisiz iletişim halinde bulunarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışır.

(2) Olağan durumlarda faaliyetler çekirdek kadro ile yürütülür. Acil durumlarda, valinin talimatı üzerine tam kadro durumuna geçilir.

(3) İl emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, sahil güvenlik bölge/grup komutanlığının ilgili birimleri ve 112 Acil Çağrı Merkezleri,  İl GAMER ile entegre bir şekilde görevlerini yürütür. Bu birimler öncelikle ve ivedilikle İl GAMER’e her türlü bilgi ve veri akışını sağlar. Güvenlik kaynaklı acil durumlarda il afet ve acil durum müdürlüğü, il göç idaresi müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yanı sıra ilde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından da gerekli bilgi ve veri akışı sağlanır.

(4) İlde bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarınca mevcut bilgi ve görüntü sistemleri, valiliğin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda GAMER bilgi ve görüntü sistemlerine entegre edilir.

İl afet ve acil durum yönetim merkezi ile ilişkiler

MADDE 15 – (1) Acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, iletişim ve koordinasyon İl GAMER tarafından sağlanır.

(2) 26/8/2013 tarihli ve 2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uygulamaya girdiğinde iletişim ve koordinasyon İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından sağlanır.

(3) Afet ve acil durumlarda İl GAMER görev alanı ile ilgili iletişim işlevlerini yerine getirmeye devam eder.

İlçe güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezleri

MADDE 16 – (1) Valilerce uygun görülen ilçelerde, kaymakamın başkanlığında ilçe GAMER kurulabilir. Bunların görev, yetki, sorumluluk ve teşkilatlanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde vali tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Basın açıklaması

MADDE 17 – (1) Basın açıklamaları;

a) Bakanlık GAMER’de; Bakan tarafından yetkilendirilen birim veya personel tarafından yapılır.

b) İllerde; vali veya yetkilendireceği personel tarafından yapılır.

Denetim

MADDE 18 – (1) İl ve ilçe GAMER’ler valilik ve kaymakamlık genel iş yürütümü kapsamında mülkiye müfettişlerinin teftişine tabidir.

(2) İl ve ilçe GAMER’ler vali ve kaymakamlar tarafından yürüttükleri iş ve işleyişe ilişkin denetlenir.

Logo kullanımı

MADDE 19 – (1) İl GAMER’ler, Bakanlıkça belirlenen logoyu kullanırlar.

Giderler

MADDE 20 – (1) İl GAMER’lerin harcamaları, valilik bütçesinden karşılanır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

Karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği

MADDE 22 – (1) Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezince ihtiyaç duyulan konularda, Bakanlık adına bilgi akışı ve koordinasyon sağlanır.

(2) Haberleşme, bilgi ve belge paylaşımı, ulaşım, sağlık, beslenme, barınma, altyapı, psiko-sosyal destek gibi hususlarda diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine gidilir.

Çeşitli işler

MADDE 23 – (1) Kişi haklarının korunması ile kişisel bilgi ve verilerin paylaşımında; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun hareket edilir.

(2) Kolluk birimlerinden görevlendirilen personel, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen genel hükümlere uyulması kaydıyla sivil olarak çalışır. GAMER’lerin izleme ve haberleşme işlevinde çalışan personel için tek tip kıyafet uygulamasına geçilebilir.

(3) Kolluk personeli görev yaptığı ilde GAMER’de görevlendirildiği tarihten itibaren o ilde tamamlaması gereken kalan görev süresince İl GAMER’de görev yapar.

(4) Tayin olan kolluk personeli, atandığı yerdeki çekirdek kadro durumu müsaitse öncelikli olarak İl GAMER’lerde değerlendirilir.

Yönerge hazırlanması

MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin yayımını müteakiben Bakanlık GAMER Yönergesi 3 ay içerisinde hazırlanır ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(2) İl GAMER yönergeleri, Bakanlık GAMER Yönergesinin yayımını müteakiben 3 ay içerisinde hazırlanır ve vali onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.