21 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30925

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Munzur Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet” ibareleri “Kadın ve Aile Çalışmaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın ve ailenin toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının statüsü, kadın ve aile sorunları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar, toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, bu alanla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Siyasal, toplumsal, hukuksal, ekonomik ve sağlığa ilişkin konularda kadın ve aile çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite bünyesinde kadın ve aile sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

c) Kadın ve aile sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

d) Kadın ve aile sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda yazılı, sözel ve görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

e) Kadın ve aile çalışmalarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak.

f) Kadın ve aile sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak, istekleri halinde bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

g) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek.

ğ) Kadın merkezleri ile kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına öneri ile katkıda bulunan organdır. Üniversitede kadın ve aile sorunları konularında çalışan öğretim elemanları arasından ve Tunceli kentinde kadın ve aile sorunları konularında çalışan kişi, kurum, kuruluş, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilecek en fazla yedi üyeden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili proje önerilerinde bulunur, projelerin geliştirilmesinde yardımcı olur, kadın ve aile sorunları konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlar, belirli konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma oluşturur ve Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda destek olur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/6/2016

29754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/6/2019

30792