21 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30925

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,

ç) Fakülte: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hastane Müdürü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürünü,

e) Klinik: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kliniklerini,

f) Klinik sorumlusu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,

g) Merkez (Hastane): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tedavi ünitesini,

ğ) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

h) Müdür yardımcıları (Başhekim Yardımcıları): Merkezin Müdür yardımcılarını,

ı) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Topluma, ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve rutin hastalara ayaktan ya da yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Hasta haklarına saygılı teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Lisansüstü öğrencilere ve DUS ile kabul edilen uzmanlık öğrencilerine klinik uygulama alanı sağlamak.

g) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen, bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda klinik dalları ve diğer disiplinler arasında iş birliğini sağlamak.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

e) Projeler vasıtasıyla Üniversite öğrencilerinin, ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını, bu çerçevede etkin görev almalarını sağlamak ve özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Fakültenin profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Fakültenin öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki yardımcıyı Rektör tarafından görevlendirilmek üzere teklif eder.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Tedavi hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

d) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

f) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Fakültenin farklı anabilim dallarından en az üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

(2) Yönetim Kurulunun gündemini Müdür belirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için teşvik yönünde tedbirler almak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili Üniversite, kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok beş üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlendirilen görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Hastane Müdürü

MADDE 13 – (1) Hastane Müdürü, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane Müdürü, Müdürün ve Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Klinik sorumlusu, ilgili anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı kurulunun teklifi ile Dekanlık tarafından belirlenerek her yıl temmuz ayında Müdürlüğe bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan klinik ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.