21 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30925

YÖNETMELİK

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden:

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Tez danışman atamalarında;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren Enstitülerde;  Enstitü ABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde; tez danışmanının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora Yeterlilik Sınavına girebilmek için;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren Enstitülerde; derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavın amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sınav tarihleri, EYK tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavı; yılda iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, ABDB yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için; öğrenci doktora eğitim süresince üç yarıyılda toplam 90 AKTS’yi derslerden 150 AKTS’yi tez çalışmasından tamamlamalıdır. Üç yarıyıl sonunda 90 AKTS ve seminer dersini tamamlayan, akademik ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve SBE Orpheus Komisyonu tarafından uygunluk verilen; en az bir adet tez konusu ile ilişkili, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergiye göre hazırlanmış, adayın ilk iki isimden biri olduğu araştırma makalesi veya derleme veya olgu sunumu teslim yazısı ya da bilimsel toplantıda yapılmış sözlü veya poster sunum özeti bilgileri bulunan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Üç dönemde 90 AKTS’yi başarılı olunamayan ders ya da dersleri nedeniyle tamamlayamayan öğrenciler dördüncü yarıyılda derslerini tamamlayarak yeterlilik sınavına girebilir. Bu sınavın amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sınav tarihleri, EYK tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavı; yılda iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, ABDB yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.”

“(2) Doktora programı için gerekli kredili ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencinin yeterlilik sınavına girebilmesi için azami süre;

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren Enstitülerde; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için en geç yedinci yarıyılın sonudur.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için en geç dördüncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için  en geç altıncı yarıyılın sonudur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık Bilimleri Enstitüsü dışında eğitim veren enstitülerde; doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezi savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.”

“(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için; doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 2019-2020 güz yarıyılı itibarıyla geçerli olacak şekilde doktora yeterlilik sınavına girilebilmesi için doktora tezi savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması ve aşağıdaki yayın koşullarının tümünü karşılamaları gerekmektedir:

a) Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş tez ile ilişkili en az bir araştırma makalesi.

b) SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamında taranmayan ancak WEB of Science All Databases ya da Ulakbim TR dizininde taranan dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş en az bir araştırma makalesi.

c) Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti WEB of Science All Databases ya da Ulakbim TR dizininde taranan dergilerde yayınlanmış ilk isim bildiri.

(a) bendinden en az bir tane olmak koşulu ile (a) ve (b) bentlerinden toplamda üç adet yayın olduğunda (c) bendi şartı aranmaz. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu yayın Q1-Q2-Q3 kategorilerinde yer almalıdır. Bu makale Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş ise (b) ve (c) bentlerindeki  şartlar aranmaz. Bu makale Q2 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş ise (b) ya da (c) bentlerindeki şartlardan birinin sağlanması yeterlidir. Birden fazla kategoride yer alan bir dergi yayın yılındaki en yüksek Q kategorisinde değerlendirilir. 

Q1-Q4 bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki çeyrek dilimini ifade eder (Q1 en yüksek Q4 en düşük kategori). Yayın yayınlandığı tarihte dergi hangi çeyrekte yayınlandıysa değerlendirmede o yıldaki Q kategorisi esas alınır. SCI-expanded ve SSCI kapsamındaki dergilerin çeyrek dilimi Web of Science tarafından kullanılan veritabanı “Journal Citation Report”a göre AHCI kapsamındaki dergilerin çeyrek dilimi ise “SCOPUS”tarafından kullanılan veritabanı “Scimago”ya göre belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2017

29963

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/6/2017

30089

2-

11/6/2018

30448