20 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30924

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI

DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarındaki zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ile zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, seviye tespit ve yeterlilik değerlendirmelerinde uygulanacak usul ve esaslar ile fakülte/yüksekokul/enstitü/konservatuar ve meslek yüksekokulu öğretim programlarındaki temel yabancı dil öğretiminin uygulama ve değerlendirme hususlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel başarı puanı: Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıflarındaki yıl içi değerlendirmeler ile bahar yarıyılı sonu sınavının temel alınmasıyla yapılan öğrenci başarı puanının hesaplamasını,

b) Hazırlık sınıfı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda açılan yabancı dil hazırlık sınıfını,

c) Hazırlık sınıfı yıl içi değerlendirmesi: Hazırlık sınıfı derslerine devam eden öğrencilere yıl içinde uygulanan yazılı ve sözlü sınavları, ödevleri ve sunumlar gibi tüm değerlendirmeleri,

ç) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı oldukları, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı iki dönem süreli yabancı dil eğitimini,

d) Kısmen yabancı dille eğitim: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az % 30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

e) Merkezi yabancı dil sınavları: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ÖSYM’nin yaptığı diğer yabancı dil sınavları veya eşdeğerliliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası sınavları,

f) Muafiyet: Bir programı veya dersi almama hakkını ve başarmış olma durumunu,

g) Muafiyet/yeterlilik sınavı: Zorunlu yabancı dil dersleri ve/veya zorunlu hazırlık sınıfı programından muaf olacak öğrencileri belirlemek için uygulanan sınavı,

ğ) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ı) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,

i) Temel yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında yer alan yabancı dil derslerini,

j) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

k) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

l) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

m) Yabancı Diller Yüksekokulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

n) Yarıyıl sonu sınavı: Güz ve bahar yarıyılları bitiminde öğrenci yeterliliğini ölçmek amacıyla derslerin bitiminden sonra uygulanan sınavı,

o) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

ö) Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Öğretimine İlişkin Esaslar

İlgili bölüm ve programlar

MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki tüm bölüm ve programlarda yer alan mesleki yabancı dil dışındaki tüm zorunlu yabancı dil derslerini kapsar.

Zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 5 – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınması zorunlu olan temel yabancı dil derslerinden muaf sayılmak isteyenler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanan yabancı dil yeterlilik sınavına katılabilirler.

(2) Aşağıdaki öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaftır:

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında eşdeğer puanı alanlar.

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlilik sınavından en az 60 puan alanlar.

(3) Yeterlilik sınavında alınan puan; 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan Mutlak Değerlendirme Sistemi tablosuna göre harf notuna dönüştürülür. Bu harf notu her iki dönem için de geçerlidir.

(4) İkinci fıkradaki şartlardan en az birini yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Mesleki yabancı dil dersleri muafiyet kapsamı dışındadır. Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde o düzey için öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.

Seçmeli ve mesleki dersler

MADDE 6 – (1) Zorunlu temel yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler için bölüm veya programlarda seçmeli veya mesleki yabancı dil dersleri açılabilir.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfı veya isteğe bağlı hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış öğrenciler kendi programlarının ilk iki döneminde zorunlu temel yabancı dil derslerini alırlar. Bu derslerin seviyesi hazırlık programının devamı şeklinde olur ve/veya mesleki içerikle sürdürülebilir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar zorunlu yabancı dil derslerini almakla yükümlüdürler.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil derslerinde ölçme ve değerlendirme için ön lisans ve lisans düzeyinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü düzeyinde 11/7/2019 tarihli ve 30828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Yabancı dil öğretiminin ve yabancı dilde öğretimin amacı

MADDE 8 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı dilde öğretimin amacı ise önlisans, lisans ve lisansüstü diploma/derece programı mezunlarının alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Hazırlık sınıfı açılması

MADDE 9 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim verilen önlisans ve lisans programlarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılır. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından yeterli puanı alanlar hariç olmak üzere programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını başarmakla yükümlüdürler. Lisansüstü programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılması ilgili enstitünün kararıyla gerçekleşebilir.

Hazırlık sınıfına kayıtlar

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre öğretim yılı başında kayıtlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokullarında yapılır ve Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilir.

Öğretilen dil

MADDE 11 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfında öğretilen dil İngilizcedir. Ancak Senato kararıyla başka bir dil veya dillerin öğretimi için hazırlık sınıfı açılabilir.

Yeterlilik ve seviye tespit sınavları

MADDE 12 – (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen bölüm veya programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan bir yeterlilik sınavı ile ölçülür. Bu sınavdan gerekli puanı alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar. Muaf olamayıp hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi için bir seviye tespit sınavı açılır.

(2) Seviye tespit sınavına tüm öğrencilerin girmeleri zorunludur. Sınava girmeyenler, ortaöğretimde bitirmiş oldukları okulun yabancı dil eğitim müfredatı göz önüne alınarak uygun bir seviyeye yerleştirilirler.

(3) Güz yarıyılı ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere iki yeterlilik sınavı açılır. 

(4) Güz yarıyılı bitiminde yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler bahar yarıyılında ön lisans/lisans/lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.

(5) Ek kayıt ile gelen öğrenciler için de yeterlilik ve seviye tespit sınavları yapılır.

(6) Derslere devam edilen akademik yılın bahar yarıyılı sonunda dönem sonu sınavına girme şartlarını taşıyan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

(7) Yeterlilik ve seviye tespit sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet

MADDE 13 – (1) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler yabancı dil zorunlu hazırlık sınıfı programından muaftır:

a) İlk kez kayıt olunan program nedeniyle eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavına katılarak en az 60 puan alanlar.

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimlerinin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) ÖSYM'nin yaptığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucu en az 60 ve üstü olanlar ile eşdeğer olarak kabul ettiği sınavlardan eşdeğer puanı alanlar.

(2) ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerlilik süresi esas alınır.

Eğitim ve öğretim

MADDE 14 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi en az bir, en çok dört yarıyıldır.

(2) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler, Yüksekokul tarafından yapılan seviye tespit sınavının sonucuna göre başlangıç (A1 ve A2), ön-orta (B1) ve orta (B1+ ve B2) düzeylerdeki hazırlık sınıfı programlarına yerleştirilirler.

(3) Hazırlık öğretimi en az yirmi sekiz haftadır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada 20 saatten az olmamak şartıyla öğrenim görürler.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında yer alan B1+, B2 veya B2+ seviyesinin tamamlanması esastır.

(5) Zorunlu hazırlık programında derslere devam zorunludur. Yıl içi başarı ortalamasının alınması için öğrencinin derslerin % 80’ine katılmış olması gerekir.

(6) Hazırlık sınıfında; belirlenen puanı alamayan veya derse devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler takip eden yılda bir veya iki dönem daha devam ederler. Kendi imkânlarıyla dil öğrenmek istemeleri durumunda, Yönetim Kurulu derse devam etme şartının aranmaması kararı alabilir.

(7) Hazırlık programına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.

(8) Hazırlık sınıfındaki ders içerikleri, öğretim seviyeleri, ders kaynakları ve eğitim-öğretim müfredatının diğer ayrıntıları ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu karar verir.

Zorunlu hazırlık sınıfında yıl içi başarı değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Zorunlu hazırlık eğitim-öğretimi süresince; değerlendirme amaçlı olarak gelişim sınavları ve kısa süreli sınavlar yapılır. İnternet üzerinde çalışma, ödev ve sunumlar da değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

(2) Bir akademik yıl içinde en az dört gelişim sınavı ve altı kısa süreli sınav yapılır. Değerlendirmede kullanılmak üzere her öğrenci ders dışında iki adet portfolyo hazırlar ve iki adet sunum yapar.

(3) Akademik yıl süresince yapılan sınavların ortalamasının hesaplanmasına; gelişim sınavları %40, kısa sınavlar %20, portfolyo çalışmaları %20 ve sunumlar %20 oranında etki ederler.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfında; değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.

(5) Derse devam şartını yerine getirerek güz ve bahar dönemlerinde yapılan değerlendirmeler sonucu iki dönemin ortalaması 49,50-100 arası olan öğrenciler bahar dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(6) Sınavlara itiraz, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak yapılır.

(7) Yeterlilik, seviye tespit, güz ve bahar yarıyılları sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık ve sınıf tekrarı

MADDE 16 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlıkla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu kararları ile ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 17 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı ile ilgili tüm şart ve koşullar yatay/dikey geçişle yabancı dille veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan bir bölüme/programa kayıt olacaklar veya başka ülke vatandaşı öğrenciler için de geçerlidir.

Güz dönemi sonu yeterlilik sınavı

MADDE 18 – (1) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavında gerekli puanı alamayanlar başarısız sayılırlar ve bahar yarıyılında hazırlık sınıfındaki eğitimlerine devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfına devam şartını ve/veya gerekli olan en az 49,50 not ortalamasını sağlamayanlar bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavına giremezler ve başarısız sayılırlar.

Yaz öğretimi

MADDE 19 – (1) Üniversitede, yaz öğretiminin açılması durumunda eğitim-öğretim süresi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Senato kararı ile zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri için yaz okulu açılabilir.

(3) Yaz okulu program içeriği; zorunlu hazırlık sınıfında verilen son eğitim-öğretim seviyesini kapsar ve haftada 24 saat olarak verilir.

(4) Yaz öğretimi süresince en az iki dil gelişim sınavı, iki kısa sınav, bir portfolyo ve bir sunum değerlendirmesi yapılır.

(5) Yaz öğretimi değerlendirmesi; zorunlu hazırlık sınıfı programı yıllık değerlendirmesinin hesaplandığı şekilde hesaplanır.

(6) Yaz öğretiminde derse devam zorunludur. Öğrencilerden % 80 devam şartını yerine getirenler yaz dönemi sonunda yapılacak sınava girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Kayıt ve kabul

MADDE 20 – (1) ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan özel koşul ve açıklamalarında isteğe bağlı hazırlık sınıfının varlığı belirtilen programlar için iki yarıyıl süreli isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılır.

(2) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam etme isteğinde bulunabilirler. Başvurular, Senatonun belirleyip duyurduğu şekilde yapılır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıtlar ilan edilen tarihler içinde yapılır.

(3) Başvurularını yapmış öğrenciler güz yarıyılı derslerinin başladığı ve ders ekleme-silme tarihinden sonra programdan ayrılma talebinde bulunamazlar.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında öğretilen dil İngilizcedir; ancak Senato başka dil veya diller için hazırlık sınıfı programı açmaya karar vermeye yetkilidir.

(5) Hazırlık sınıfına devam etmek için başvuru yapan öğrencilerin yabancı dil bilgisi seviyelerini ölçmek ve yerleştirilecekleri grubu belirlemek amacıyla bir seviye tespit sınavı yapılır. Gerektiğinde iki aşamalı da yapılabilir. Öğrenciler, aldıkları puana göre gruplara ayrılırlar.

(6) Seviye tespit sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu olup, girmeyenler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir gruba yerleştirilir.

(7) Akademik yıl süresince yapılacak değerlendirmeler sonucu öğrencilerin seviye ve grupları değiştirilebilir.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfında eğitim-öğretim

MADDE 21 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğretimi iki yarıyıl olup haftada en az 20, en çok 30 saat ders yapılır.

(2) Hazırlık sınıfındaki ders içerikleri, öğretim seviyeleri, ders kaynakları ve eğitim-öğretim müfredatının diğer ayrıntıları ile ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfında değerlendirme

MADDE 22 – (1) Sınavlar; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir. İnternet üzerinde çalışma, ödev ve sunum gibi uygulamalar da değerlendirmelerde kullanılabilir. Ara sınav, kısa sınav, portfolyo, sunum ve yıl sonu sınavı isteğe bağlı hazırlık sınıfında başvurulacak değerlendirme ölçütleridir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Genel başarı puanı 60’tır. 59,50 üst rakam olan 60 olarak kabul edilir. Genel başarı puanının hesaplanmasında; akademik yıl içinde yapılan değerlendirmelerin -gelişim sınavları, kısa sınavlar, sunumlar ve portfolyo- ortalamasının % 60’ı ile yıl sonu sınavı sonucunun % 40’ının toplamından oluşur.

(4) Akademik yıl içinde en az dört dil gelişim sınavı, altı kısa sınav, iki sunum ve iki portfolyo değerlendirmesi yapılır.

(5) Yıl içi ortalamanın hesaplanmasında; gelişim sınavlarının % 40’ı, kısa sınavların % 20’si, sunumların % 20’si ve portfolyoların % 20’si alınarak ortalama hesaplanır. Portfolyo çalışmaları gereğinde internet üzerinden yapılabilir.

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında derslere devam etme zorunludur. Derslere en az % 80 oranında devam edilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmaz ve kendilerine sertifika verilmez.

(7) Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilere yönelik olarak dönem sonu sınavının ardından bir bütünleme sınavı yapılır.

(8) Yönetim Kurulu, sınavların içerikleri, yapılma şekilleri ve süreleriyle ilgili gerekli kararları alır.

(9) İsteğe bağlı hazırlık programını başarı ile tamamlayanlara başarı sertifikası verilir.

(10) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında, yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olamayan öğrenciler takip eden akademik yılda ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam ederler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci hak ve sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan ikinci öğretim öğrencileri ödemeleri gereken öğrenim katkı payını veya öğrenim ücretini hazırlık öğrenimleri süresince de öderler.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan önlisans veya lisans öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

(2) Yatay ve dikey geçiş ile kayıt olan öğrencilerden yükseköğretimde yabancı dil dersi veya derslerini almış olanların ders muafiyetlerinde alınan ders saati ve kredi ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen seviyeye uygunluğu aranır.

(3) Yabancı dille veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan bir programa dikey geçiş yoluyla gelen ve 13 üncü maddedeki muaf olma şartlarını taşımayan öğrenciler Üniversitenin açacağı yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde iki yarıyıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi görürler.

(4) Yatay veya dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam edemezler.

(5) Merkezi yerleştirme puanıyla ve özel durumlarda yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 25 – (1)Yabancı uyruklu öğrencilerden yükseköğretimde yabancı dil dersi veya derslerini almış olanların ders muafiyetlerinde alınan ders saati ve kredisi ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen seviyeye uygunluğu aranır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe öğretim yapan bölümlere kayıtlı ise isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt olamazlar. Zorunlu hazırlık sınıfı uygulanan bölümlere kayıtlı olan öğrenciler bu Yönetmelikteki zorunlu hazırlık sınıfı şartlarına uyarlar.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulunun yabancı dil eğitim-öğretimi ile ilgili yönerge ve kararları ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.