18 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30922

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, ölçme, değerlendirme ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme, değerlendirme, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Fakülteye kayıtlı öğrencilere akademik açıdan ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak amacıyla görevlendirilen öğretim üyelerini,

c) Dekan: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders Kurulu (Komite): Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler grubunu,

e) Ders yılı (Dönem): 2 yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim yılını,

f) Dönem Koordinatörü: Belirli bir eğitim dönemi içerisindeki tüm ders kurullarından veya klinik stajlardan sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Eğitim Koordinatörü: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,

ğ) Fakülte: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

k) Öğrenci: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıtlı her düzeydeki öğrenciyi,

l) Öğretim elemanı/görevlisi: Fakültede okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan görevlileri,

m) Öğretim üyesi: Fakültede görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ö) Rektörlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

r) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen ve öğrencilerin çalışmalara aktif olarak katılarak sorumluluk aldığı eğitim-öğretim sürecini,

s) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları, Ders Muafiyeti ve İntibak

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:

a) Fakülteye; ÖSYM tarafından yerleştirilmek.

b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.

c) Yatay geçiş yoluyla Fakülteye kabul edilmek.

(2) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında Fakülte öğrenci işleri bürolarına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek zorundadır.

(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt işlemleri yapılmaz.

(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Fakülte ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Fakülteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı

MADDE 6 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti öderler.

(3) Kayıt dondurulan yıl için katkı payı ödenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her öğretim yılı başında kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Katkı payını ödeyen öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan öğrenci o yılda ders kaydı yaptıramaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Azami süreler içinde katkı payı ödenmediği için kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin fakülte ile ilişikleri kesilemez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmediği için kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 8 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye kayıt hakkı kazananlar ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Muafiyet talepleri, öğrencinin kesin kayıt başvurusu veya ilk ders kaydı ile birlikte yapılır. e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, kayıt evraklarının teslim edileceği süre içerisinde yapılır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına program amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği ve kredisini dikkate alarak karar verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin bire bir örtüşmesi gerekmez. Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yarıyılına bakılarak Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir.

(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri sonuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır.

(4) Muafiyeti kabul edilen derslerin yüzlük notu bulunmayanlar ise Üniversite not dönüşüm tablosuna uygun olarak yüzlük nota dönüştürülerek işlenir. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu not döküm belgesinde; muaf olarak işlenmiş dersler ise yine muaf olarak işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri, Programları, Süresi ve Dili

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi üç dönemde yapılır. Bu dönemler şunlardır:

a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi: Ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri olmak üzere klinik bilimleri eğitim-öğretimine de dayanan, 1, 2 ve 3 üncü eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan eğitim-öğretim sürecidir.

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri olmak üzere temel tıp bilimleri eğitim-öğretimine de dayanan, 4 ve 5 inci eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan eğitim-öğretim sürecidir.

c) Aile Hekimliği Dönemi: Klinik tıp bilimleri eğitim-öğretimine dayalı olarak hekimlik eğitim-öğretimini tamamlayan, 12 ay süren ve 6 ncı eğitim-öğretim dönemini kapsayan eğitim-öğretim sürecidir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.

(2) Eğitim-öğretim yıl sistemine göre yapılmakta olup, bir eğitim-öğretim yılı en az 32 haftayı kapsar.

(3) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim programları

MADDE 11 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikler her yıl Tıp Eğitimi Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Eğitim programı; teorik dersler ve/veya seminer, laboratuvar, klinik çalışma, saha çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı tıp eğitimi komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tıp eğitimi; dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV, V’te klinik stajlar ve dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.

Azami öğrenim süresi

MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi altı yıl olan tıp fakültesi programını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Eğitim dili

MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe’dir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörler, Komisyonlar, Eğitim Kurulları

Eğitim koordinatörleri

MADDE 14 – (1) Eğitim koordinatörleri Dönem I, II ve III için bir öğretim üyesi ve dönem IV,V ve VI için ayrı bir öğretim üyesi olarak Dekan tarafından atanırlar.

(2) Eğitim koordinatörlerinin teklifi ve Dekanlığın onayı ile her eğitim koordinatörüne en fazla iki adet eğitim koordinatör yardımcısı atanır.

(3) Eğitim koordinatörleri, eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyeleridir. Eğitim koordinatörleri, eğitimden sorumlu dekan yardımcısına karşı sorumludur ve görevleri şunlardır:

a) Koordinatörü olduğu bütün ders yıllarının akademik takviminin tasarısını hazırlar.

b) Koordinatörü olduğu bütün ders yıllarının program bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

c) Koordinatörü olduğu bütün ders yıllarının tüm sınavlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında koordinasyonu sağlar.

Aktif eğitim koordinatörü

MADDE 15 – (1) Aktif Eğitim Koordinatörü, Dekan tarafından atanır.

(2) Aktif Eğitim Koordinatörünün teklifi ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet aktif eğitim koordinatör yardımcısı atanır.

(3) Aktif Eğitim Koordinatörü aktif eğitim yöntemlerinin programlanması, uygulanması ve sınavlarının koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesidir. Aktif Eğitim Koordinatörü, eğitim koordinatörlerine karşı sorumludur.

(4) Tüm dönemler için araştırma becerisi, mesleki beceri, iletişim becerisi ve hekimlik uygulamalarının, mekan, zaman, eğitici, materyal ve donanım kaynaklarının sağlanması, koordinasyonu ve uyum içinde uygulanması Aktif Eğitim Koordinatörünün görev ve yetkisindedir.

Dönem koordinatörleri

MADDE 16 – (1) Dönem koordinatörleri Dekan tarafından atanır.

(2) Dönem koordinatörlerine Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet koordinatör yardımcısı atanır.

(3) Dönem koordinatörü belirli bir eğitim yılındaki tüm ders kurullarından veya stajlardan sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Dönem koordinatörü eğitim koordinatörüne karşı sorumludur ve görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu dönemin akademik takvim tasarısını hazırlar.

b) Sorumlu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

c) Sorumlu olduğu dönemin yoklamalarını denetleyerek gerekli bilgilendirmeleri yapar.

ç) İlgili eğitim kurulları ile işbirliği yaparak sorumlu olduğu dönemin tüm sınavlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.

d) Dönem I-II ve III’te sınav öncesi, sırası ve sonrasında güvenliğin ve düzenin sağlanmasından dönem koordinatörleri sorumludur. Dönem IV ve V’te bu görevleri dönem koordinatörlerinin denetiminde staj eğitim sorumluları ve staj sınav komisyonları gerçekleştirir.

e) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlar.

f) Dönem koordinatörünün önerisiyle sınav gözetmenleri Dekanlık tarafından görevlendirilir.

g) Her ders kurulu/staj programı sonunda eğitim sorumlularından gelen raporları ders yılının sonunda eğitim koordinatörüne raporlar.

Komisyonlar

MADDE 17 – (1) Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonları dekan, dekan yardımcıları, eğitim koordinatörleri, dönem koordinatörleri ve Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Komisyonların oluşumları ve görevleri EBYÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonları Çalışma Yönergesi ile belirlenir.

(2) Tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve koordinasyonunun yürütüldüğü komisyondur.

(3) Müfredat geliştirme komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlayan komisyondur.

(4) Ölçme değerlendirme komisyonu: Öğrenci ölçme ve değerlendirme araçlarının ve yöntemlerinin belirlenmesinden ve denetlenmesinden, soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur.

(5) Program değerlendirme komisyonu: Öğrenci, eğitici, idari personelin geri bildirimlerini hazırlayan, uygulayan, verilerini toplayan ve değerlendirip müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonuna raporlayan komisyondur.

Staj sorumluları

MADDE 18 – (1) Staj sorumluları dönem IV ve V’te her klinik staj için anabilim dalı başkanı tarafından anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Dönem koordinatörüne karşı sorumludur. Görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Staj ders programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

b) Staj süresince ders veren öğretim elemanlarının yoklamaları düzenli bir şekilde yapmasını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler.

c) Kurul sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geribildirimleri değerlendirerek dönem koordinatörüne raporlar.

Sınav komisyonları

MADDE 19 – (1) Dönem I, II, III’te sınavlar ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. Sınavı düzenleyen dönem koordinatörlüğü, ders kurullarında dersi olan öğretim üye ve elemanlarının hazırlaması gereken soruların sayısını ve soruların teslim edilmesi gereken tarihi belirleyerek ilgili öğretim üye ve elemanlarına bildirir. Öğretim üyesi ve elemanları, kendilerinden istenen soruları cevap anahtarı ile birlikte sınavı düzenleyen dönem koordinatörlüğüne en geç sınavdan 2 (iki) hafta önce teslim etmek zorundadır.

(2) Dönem I, II ve III’te her ders kurulu için; ilgili eğitim koordinatörünün başkanlığında, dönem koordinatörü ve koordinatör yardımcılarından oluşan bir “sınav değerlendirme komisyonu” kurulur. Bu komisyon, sınav öncesinde soruları değerlendirir.

(3) Dönem IV ve V’te her klinik staj için anabilim dalı başkanı tarafından anabilim dalındaki öğretim üye ve elemanları arasından yapılan görevlendirme ile “staj sınav komisyonu” oluşturulur. Staj sınav komisyonları staj sonu pratik ve teorik sınavlar ve yılsonu bütünleme sınavlarının her aşamasının koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumludurlar. Staj sınav komisyonlarının görev ve sorumlulukları EBYÜ Tıp Fakültesi Dönem IV-V Klinik Dönem Eğitim Yönergesi ile belirlenir.

(4) Staj sınav komisyonları tüm görevlerini AD Başkanı denetim ve sorumluluğunda yürütürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Puan, Not, Derece, Katsayılar ve Başarı Durumunun Değerlendirilmesi

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 20 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde ve öğrencilerin mezuniyet derecelerinin tespitinde kullanılan puanlar, harf notları, katsayılar ve açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Puanlar        Harf Notu         Katsayılar ve Açıklamalar

90-100              AA              4,00

80-89                BA              3,50

75-79                BB              3,00

65-74                CB              2,50

60-64                CC              2,00

0-59                   F3               Başarısız öğrenci,

                          F1               Devamsız. Sınava girme hakkı bulunmayan öğrenci,

                          F2               Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenci,

                           E                Mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrenci.

(2) Tıp doktorluğu eğitim-öğretimi başarı derecesinin tespitinde Fakülteyi bitiren öğrencilerin tüm yıllara ait yıl sonu başarı notlarının ortalaması alınır ve aşağıdaki çizelgede gösterildiği şekilde dereceye çevrilir:

Katsayı                 Başarı derecesi

3,50-4,00              Pekiyi

2,50-3,49              İyi

2,00-2,49              Orta

(3) Fakültenin mezuniyet döneminin birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün tespitinde öğrencinin tüm sınıfları ve stajları ilk defada geçmiş olması koşulu aranır. Mezuniyet başarı sıralaması 100 puan üzerinden yapılır.

(4) Öğretim planlarında yer alan derslerin AKTS kredileri toplamı, her bir yıl için 60’tır. Tıp Fakültesi eğitim-öğretimi toplam 360 ders kredisinden oluşur.

Başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Dönem I-II-III’te ders kurulu sonu sınavları ve yılsonu genel sınavı veya bütünleme sınavlarından alınan notlar başarı notunu belirler. Yılsonu geçme notu 60 (altmış) ve üzerinde olanlar ilgili ders yılını başarı ile tamamlamış sayılır.

(2) Dönem IV ve V’te staj başarı/geçme notu 60 (altmış) ve üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilir. Staj sonu sınavlardan başarısız olarak staj bütünleme sınavına giren öğrencilerin staj başarı notu hesaplamasında bütünleme sınavlarından aldıkları notlar dikkate alınır.

(3) Dönem VI’da intörnlük döneminde başarılı olabilmek için uygulama birimlerinin her birinin faaliyetlerine bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde devam şartlarının yerine getirilmesi ve klinik uygulamalar ile ilgili bir yeterlilik belgesi alınması gerekir.

(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre Fakültede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde öğrencinin başarı durumunun değerlendirilmesinde 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Senato tarafından belirlenen kurallar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi ile belirlenmiş kurallar uygulanır.

Ders yılı akademik başarı not ortalaması ve genel akademik not ortalaması hesaplama

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, yılsonunda öğrenci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için ders yılı akademik başarı not ortalaması (DANO) ve genel akademik başarı not ortalaması (GANO) olmak üzere iki ortalama elde edilir. DANO hesabında ilgili dönemin ders kurulu veya klinik staj notları toplanarak kurul sayısına veya staj sayısına bölünür. GANO hesabında ise öğrencinin okul kayıt tarihinden itibaren aldığı tüm DANO’ların toplamı DANO sayısına bölünür, ayrıca başarı notlarının ağırlık katsayıları ve toplam ders kredisine oranları da hesaplamada dikkate alınır. Usulüne uygun hesaplamalar yapılarak elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

ALTINCI BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Sınavlar, Sınavlarda Usulsüzlük, Sınav Sonuçlarına İtiraz,

Ön Şart ve Dönem Tekrarı

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Tıp fakültesinin tüm sınıflarında pratik ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Dönem I, II ve III’te klinik öncesi dönem derslerine devam zorunludur. Dönem I, II ve III’te devam zorunluluğu ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Dönem I-II-III’te yer alan ders kurullarının her biri için ayrı ayrı devam zorunluluğu istenir. Her ders kurulunda yer alan Teorik (Kuramsal) ve/veya Pratik (Uygulamalı) derslerin %20 (yirmi) ve daha fazlasına devam etmeyen öğrenciler ders kurulundan teorik ve pratik dersler için birbirinden ayrı olmak şartı ile başarısız kabul edilir. Bu nedenle kurul sonu teorik ve/veya pratik sınavına alınmazlar ve kurul sonu sınav notu sıfır olarak değerlendirilir. Ayrıca kurullardaki devamsızlıktan bağımsız olarak dönem I-II-III’te yılsonunda tüm ders kurullarının devamsızlıkları toplanır ve yıl boyunca yapılan toplam devamsızlık oranı %20 (yirmi) ve üzerinde ise yılsonunda yapılacak olan final ve/veya bütünleme sınavlarına giremezler ve devamsızlık nedeni ile ilgili eğitim yılını tekrar ederler. Yıl içindeki ders kurullarının herhangi birinden devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencinin yıl sonunda hesaplanan toplam devamsızlığı %20 (yirmi)’den az ise yılsonu final ve/veya bütünleme sınavlarına girebilir.

b) Devam koşulunu yerine getirdiği halde yılsonu final ve/veya bütünleme sınavlarına girmeyen veya final ve/veya bütünleme sınavlarından başarısız olarak ders yılını tekrar eden öğrencilerin, tekrar ettikleri ders yılında ders kurullarına devam etmeleri zorunludur.

c) Tıp alan dersleri dışında kalan ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin devam zorunluluğu Senato ve derslerin verildiği program yöneticisi tarafından belirlenir.

ç) Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ile fakülte, üniversite veya ülkenin temsiline yönelik ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel veya sportif etkinliklere katılan öğrenciler etkinlik süresince izinli sayılırlar. Ancak bu şekilde yapılan görevlendirmeler bir eğitim-öğretim yılı boyunca devamsızlık sınırı olan %20 (yirmi) oranı temel alınarak hesaplanan gün sayısının “yarısını” geçemez. Bu faaliyetlere katılacak öğrencilerin, söz konusu faaliyetten en az 1 (bir) hafta önce dekanlığa yazılı olarak başvurmaları ve faaliyet sonunda katılım belgelerini teslim etmeleri şartı aranır.

(3) Dönem IV ve V’te klinik stajlara devam zorunludur. Dönem IV ve V’te devam zorunluluğu ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Klinik stajlarda teorik ve pratik her derste yoklama alınır. Yoklamaların takibi staj eğitim sorumlularının yükümlülüğündedir. Staj süresince staj sorumluları devamsızlığı olan öğrencileri belirleyerek sınırı aşmayan (staj süresinin %20’sinin altında kalan) devamsızlıklarda staj sona ermeden uygun görülen bir telafi programı (nöbet, seminer, hasta hazırlama vb.) uygulamalıdır.

b) Staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler başarısız kabul edilir. Staj sonu sınavlarına ve staj bütünleme sınavlarına giremezler ve ilgili stajı tekrar ederler.

c) Devam koşulunu yerine getirdiği halde stajda başarısız olan veya staj sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler her staj tekrarında staja devam etmek zorundadırlar.

ç) Fakülte, Üniversite veya ülkenin temsiline yönelik ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin durumu Yönetim Kurulunda görüşülür ve etkinliğin süresi, etkinlik takvimine denk gelen staj süresi gibi faktörler dikkate alınarak uygunluğuna karar verilir. Görevlendirme süresi staja devamsızlık sınırını aşamaz. Bu faaliyetlere katılacak öğrencilerin söz konusu faaliyetten en az 1 hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurmaları ve faaliyet sonunda katılım belgelerini teslim etmeleri gerekir. Görevlendirme süresini aşan günler devamsızlıktan sayılır.

d) Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler staj süresinin %40’ını geçemez. Bu şekilde geçen ve staj süresinin % 40’ını aşan süreler devamsızlıktan sayılır.

(4) Dönem VI’da aile hekimliği dönemi stajlarına devam zorunludur. Dönem VI’da devam zorunluluğu ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ile fakülte, üniversite veya ülkenin temsiline yönelik ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel veya sportif etkinliklere katılan Dönem VI öğrencileri etkinlik süresinde rotasyon yaptıkları stajdan izinli sayılırlar. Ancak bu şekilde görevlendirmeler toplam staj süresinin (tatil günleri dahil) %20’sini aşamaz.

b) Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlığı staj süresinin %20’sini aşan öğrenciler stajın tamamından başarısız sayılır. Devamsızlık %20’yi aşmadığı takdirde öğrenci anabilim dalının uygun gördüğü şekilde telafi çalışması yapmak zorundadır.

c) Dönem VI eğitim programında stajlar mesai saatleri içerisinde sürdürülür. Mesai saati bitiminde intörn doktorlar sorumlu oldukları hastalara ait ertelenmesi mümkün olmayan görevleri bitirdikten sonra çalışma yerlerinden ayrılabilirler.

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Tıp Fakültesinde uygulanan sınavlar şunlardır:

a) Kuramsal (teorik) sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı sınavlardır.

b) Pratik (uygulamalı ve/veya sözlü) sınavlar: Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavlardır.

c) Ara sınav: Dönem I, II ve III’te eğitim-öğretim yılı içerisinde her ders kurulu sonunda yapılan pratik/uygulama ve teorik ders kurulu sonu sınavlardır.

ç) Yıl sonu genel sınavı: Dönem I, II ve III’te eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan ve tüm ders kurullarını kapsayan pratik/uygulama ve teorik sınavdır.

d) Staj sonu sınavı: Dönem IV ve V’te staj devam koşulunu yerine getiren öğrencilerin alındığı staj sonu sözlü/pratik ve yazılı/teorik sınavlardır.

e) Bütünleme sınavı: Yıl sonu genel sınavı veya staj sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilerin girdiği sınavdır. Bütünleme sınavları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Devam koşulunu yerine getirip yılsonu geçme notu 60’ın altında kalarak başarısız olan veya yılsonu (final) sınavlarına girmeyen öğrenciler bu dönem dersleri için yılsonunda yapılan bütünleme sınavına girerler.

2) Bütünleme sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir.

3) Bütünleme sınavları yılsonu sınavlarının nihai sonuçlarının ilanından en erken 1 (bir) en geç 4 (dört) hafta sonra yapılır.

4) Bütünleme sınavları yılsonu (final) sınavlarıyla aynı şekilde yapılır ve aynı kurallara göre değerlendirilir.

f) Mazeret sınavı: Mazeret sınavları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mazeret Sınavı Uygulama Esasları Yönergesinde yer alan haklı ve geçerli nedenlerin ve fakülte yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği benzer diğer hallerin fakülte yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda öğrencilere dönem içi ve sonu sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

2) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olup mazereti nedeni ile sınavlara giremeyen öğrenciler mazeret sınavlarına girebilirler. Devam şartını sağlamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

3) Staj sonu sınavları ve yılsonu staj bütünleme sınavları da mazeret sınavı kapsamındadır.

Sınavlarda usulsüzlük

MADDE 25 – (1) Sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Dönem I-II-III’te öğrenciler sınavın yapıldığı tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde Dekanlığa dilekçe ile başvurarak, kaynak göstermek koşulu ile bilimsel ve teknik gerekçelerle bazı sorulara itiraz edebilirler. Bu itirazlar ilgili dönem koordinatörü tarafından ölçme-değerlendirme komisyonuna iletilir. Kurul soruda maddi hata görürse içeriğine itiraz edilen soru/sorular iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılır. İtiraz sonuçları komisyon tarafından en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılıp Dekanlığa bildirilir. Sonuçlar öğrenci panosunda duyurularak ilan edilir ve bu yolla öğrencilere tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Dönem I-II-III’te öğrenciler sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde dekanlığa dilekçe ile başvurarak sınav evraklarının maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Yapılan değerlendirme sonunda sınav sonucu Dekanlık tarafından duyurulur ve itiraz sonrası yapılan değerlendirmede bulunan sonuç sınav notu olarak dikkate alınır.

(3) Dönem IV ve V’te pratik sınav soru ve sonuçlarına itirazlar staj sonu sınavlarının yapıldığı gün alınır ve staj sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır. Pratik sınavlara yapılan itirazların tümü teorik sınav öncesinde karara bağlanmış olmalıdır.

(4) Dönem IV ve V’te öğrenciler teorik sınavın yapıldığı tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde Dekanlığa dilekçe ile başvurarak, kaynak göstermek koşulu ile bilimsel ve teknik gerekçelerle bazı sorulara ve sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde dekanlığa dilekçe ile başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler ve sınav evraklarının maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Bu itirazlar, ilgili koordinatörlük tarafından ilgili staj sınav komisyonuna iletilir. İtiraz sonuçları komisyon tarafından en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılıp Dekanlığa bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda bulunan sınav sonucu Dekanlık tarafından duyurulur ve itiraz sonrası yapılan değerlendirmede bulunan sonuç sınav notu olarak dikkate alınır.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 27 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir ders yılı bir sonraki ders yılının ön şartıdır. Bu nedenle bir ders yılını geçemeyen öğrenci bir üst ders yılına devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı ders yılını, dönem IV ve V’te kaldığı klinik staj/stajları ve dönem VI’da kaldığı staj/stajları tekrar eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 28 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere bir yıl olarak programlanır ve uygulanır.

(2) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Dönem I’de okutulur.

b) Ortak zorunlu dersler Dönem I’de haftada en az 2 saat olmak üzere okutulur.

c) Ortak zorunlu dersler için her yarıyılda 1 (bir) ara sınav yapılır. Bu derslerde uygulanacak ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının baraj notu ve geçme notu Fakülte Kurulu tarafından belirlendiği şekliyle uygulanır. Dönem I’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir üst döneme intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin Dönem VI’ya kabul edilmelerine kadar geçen süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sınavına girmeleri ve ortak zorunlu derslerden geçer not almaları zorunludur.

ç) Temel yabancı dil dersi için Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu olan 60 puanı alması durumunda derse devam etmek zorunda değildir. O dersten başarılı kabul edilir.

d) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu derslerin herhangi birinden kalan öğrenci, bir sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır.

e) Temel yabancı dil, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarı durumu Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen şartlarla belirlenir.

f) Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. Fakülte Yönetim Kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

g) Seçmeli derslerin toplam ders yüküne oranı %25’i geçmez.

ğ) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

h) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu şekilde alınan dersler GANO hesabında dikkate alınmaz, ancak bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesinde gösterilir.

Ders kurulu

MADDE 29 – (1) Dönem I, II ve III’te dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenen ders kurulları şeklinde uygulanır.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik/uygulamalı ders saati olarak süreleri, öğretim yılı başlamadan önce tıp eğitimi komisyonunun önerileriyle ilgili dönem koordinatörleri tarafından hazırlanır ve Fakülte Kuruluna sunulur. Fakülte Kurulu tarafından kabul edilip onaylandıktan sonra Dekanlık tarafından ilan edilir.

Ders kurulu sınavı

MADDE 30 – (1) Klinik öncesi dönemde ders kurullarının amaç, öğrenme kazanımları ve kapsamı doğrultusunda, kullanılan öğrenim yöntemleri ile uyumlu ölçme-değerlendirme metotları uygulanır.

(2) Dönem I, II, III’teki ders kurul sınavları ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından düzenlenir.

(3) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

Ders kurulu notu hesaplama

MADDE 31 – (1) Ders kurulu notu hesaplama ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Bir ders kurulu içindeki ders veya ders gruplarında barajlar oluşturulur. Öğrenci baraja tabi ders veya ders gruplarının her birine ait toplam puanın en az %50’sini almak zorundadır, aksi halde puan düşürme işlemi yapılır. Bir ders kurulundaki derslerin bir veya daha fazlasından %50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun %50’si arasında kalan fark, ders kurulu sınavı toplam notundan düşülür. Baraj uygulaması yılsonu genel sınavı ve bütünleme sınavları için de aynı şekilde uygulanır.

b) Ders kurulu notu; Dönem I-II-III’te her kurul için yapılan ders kurulu sonu teorik sınav notu ve pratik sınav notunun toplamı ile bulunur. Ders kurulundaki farklı ders gruplarının kurul sonu sınav notuna etki oranı kurul içindeki ders saati yüklerine göre (teorik ve pratik toplam ders saatine göre) hesaplanır.

c) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurulu başarısı ve ders yılı başarısı

MADDE 32 – (1) Dönem I-II-III’te ders kurulu sonu sınavları ve yılsonu genel sınavı veya bütünleme sınavlarından alınan notlar başarı notunu belirler.

(2) Her türlü sınav ve etkinlik 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlarda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekir (0.5 ve üzerindeki kesirli sayılar bir üst rakama yuvarlanır).

(3) Kurul sonu sınavları ve yılsonu sınavlarında farklı derslerin sınav notu üzerine etki etme dereceleri belirlenirken ilgili dersin kurul sonu sınavı için o ders kurulu içindeki ve yılsonu final ve bütünleme sınavları için tüm eğitim-öğretim yılı boyunca anlattığı pratik ve teorik ders saati yükleri temel alınır.

(4) Yılsonu geçme notu; dönem içinde yapılan ders kurulu sonu sınavı (ara sınav/vize) notlarının ortalamasının %65’i ile yılsonu genel sınavı (final) notu ya da bütünleme sınavı notunun %35’inin toplamı ile bulunur. Yılsonu geçme notu 60 (altmış) ve üzerinde olanlar ilgili ders yılını başarı ile tamamlamış sayılır.

(5) Yıl içi kurul sonu sınavlarının ortalamasının %65’i geçme notu olan 60’a tekabül ediyor ise öğrenci isteğine bağlı olarak final sınavına girmeyebilir. Bu öğrenciler kendi istekleri ile yılsonu genel sınavına girdikleri takdirde yılsonu geçme notu hesaplanırken, öğrencinin lehine olan yüksek puanı dikkate alınır.

(6) Yıl sonu final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen veya yılsonu geçme notu 60 puanın altında olan (dönem içi kurul sonu sınavı ortalaması ve final sınavı notları kullanılarak hesaplanan) öğrenci başarısız kabul edilir ve aynı yıl içerisinde yapılan bütünleme sınavına alınır.

Bütünleme sınavları

MADDE 33 – (1) Devam koşulunu yerine getirip yılsonu geçme notu 60’ın altında kalarak başarısız olan veya yılsonu (final) sınavlarına girmeyen öğrenciler bu dönem dersleri için yılsonunda yapılan bütünleme sınavına girerler.

(2) Bütünleme sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir.

(3) Bütünleme sınavları yılsonu sınavlarının nihai sonuçlarının ilanından en erken 1 (bir) en geç 4 (dört) hafta sonra yapılır.

(4) Bütünleme sınavları yılsonu (final) sınavlarıyla aynı şekilde yapılır ve aynı kurallara göre değerlendirilir.

Başarısızlık durumu ve dönemin tekrarı

MADDE 34 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir ders yılı bir sonraki ders yılının ön şartıdır. Bu nedenle bir ders yılını geçemeyen öğrenci bir üst ders yılına devam edemez, üst sınıftan ders alamaz.

(2) Yılsonu geçme notu 60 ve üzerinde olmayan öğrenciler veya yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciler (yıl içi kurul sonu sınavlarının ortalamasının %65’i geçme notu olan 60’a tekabül eden öğrenciler hariç) başarısız kabul edilerek yılsonu sınavından en erken 1 hafta en geç 4 hafta sonra yapılacak olan bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavından alınan notlar yılsonu genel sınav (final sınavı) notu yerine geçer. Bütünleme sınavı notu ile hesaplanan yılsonu geçme notu 60’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır ve o ders yılını tekrar eder.

(3) Yıl içi kurul sonu sınavlarının ortalamasının %65’i geçme notu olan 60’a tekabül eden öğrenciler hariç yılsonu genel sınavına girmeyen öğrenciler yılsonu bütünleme sınavına da girmezse başarısız sayılır ve o ders yılını tekrar eder. Bu durumdaki öğrencinin ders kurul not ortalaması dikkate alınmaz.

(4) Yılsonu bütünleme sınavı sonunda yılsonu geçme notu 60’ın altında olan öğrenci bir üst döneme devam edemez. Dönem I-II-III’te kaldığı ders yılını aynı şekilde tekrar eder. Kaldığı ders yılının tekrarında başarılı olması halinde bir üst döneme geçmeye hak kazanır.

(5) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci final ve bütünleme sınavlarına giremez ve başarısız sayılarak ders yılını tekrar eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Staj eğitim programları

MADDE 35 – (1) Dönem IV ve V eğitim programı, her biri bağımsız olarak işlenen çoğu disiplin temelli, bir tanesi entegre (Kalp Damar Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi stajları) olan klinik staj uygulamalarından oluşur. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen takvim çerçevesinde bu stajları rotasyon şeklinde alırlar. Rotasyon grupları birbiri ile ilişkili stajların bir araya getirilmesi ile oluşturulur.

(2) Dönem IV ve V’te eğitim-öğretim yılı başında eğitim programında belirtilen stajlar yer alır. Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, ilgili kurulların ve stajların görüşü alınarak stajların dağılımı ve süresinde değişiklik yapılabilir.

(3) Staj programı tıp eğitiminin temel alanları olan; bilgi, hekimlik uygulamaları ve profesyonel tutum ve davranışlara yönelik çoklu öğrenim yöntemlerini ve araçlarını kapsamalıdır.

(4) Her klinik staj öğrenme amaç ve kazanımlarına uygun şekilde Tıp Fakültesi program yeterlilikleri ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) çerçevesinde kendi staj programını oluşturur.

Stajların tamamlanması

MADDE 36 – (1) Dönem IV ve V öğrencileri her stajın sonunda staj sonu sınavına alınır. Staj sonu sınavı kademeli olarak sırasıyla sözlü/pratik ve yazılı/teorik sınav olarak yapılır. Sınava devam edebilmek için sınavın her aşamasından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekir. Sınav sonuçları sınavın her aşamasından sonra ilan edilir.

(2) Dönem IV ve V’te bir üst döneme geçme hakkı kazanan öğrenci bulunduğu dönemdeki bütün stajlarını başardığı tarihten sonra başlayan ilk staj ile birlikte bir üst döneme başlar. Öğrenci yeni ders yılının başlamasını beklemeksizin bir üst sınıfın uygun olan bir stajının başlangıcına kaydedilir.

Staj sonu sınavları ve geçme notu

MADDE 37 – (1) Dönem IV ve V’te her klinik stajın sonunda yapılan “Staj Sonu Sınavları” için sırasıyla aşağıdaki Ölçme-Değerlendirme yöntemleri uygulanır:

a) Pratik (sözlü ve uygulama) sınav.

b) Yazılı (teorik) sınav.

(2) Staj devam koşulunu sağlayan öğrenciler staj sonu sınavlarına alınırlar.

(3) Staj sonu sınavlarının her biri (sözlü/pratik ve yazılı/teorik sınavlar ayrı ayrı) 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Staj sonu sınavları kademeli olarak uygulanır. Önce sözlü/pratik sınav yapılır. Sözlü/pratik sınavdan başarılı olamayan öğrenciler yazılı/teorik sınava giremez. Sözlü/pratik sınavdan 60 (altmış) ve üzeri puan alan öğrenciler yazılı/teorik sınava girmeye hak kazanırlar.

(5) İlgili anabilim dalı, staj sonu ve bütünleme sınavlarında soru hazırlanmasından sonuçların ilanına kadar geçen tüm süreçlerin yürütülmesinden birincil olarak sorumludur.

(6) Staj başarı/geçme notu; staj sonu sözlü/pratik sınav notunun %50’si ve staj sonu yazılı/teorik sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanır.

(7) Staj sonu sınavlardan başarısız olarak staj bütünleme sınavına giren öğrencilerin staj başarı/geçme notu hesaplamasında bütünleme sınavlarından aldıkları notlar dikkate alınır.

Staj bütünleme sınavları ve stajın tekrarı

MADDE 38 – (1) Klinik stajlarda devam koşulunu yerine getirip staj sonu sınavlarda başarısız olan veya staj sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler, bu klinik stajlar için yıl sonunda yapılan bütünleme sınavlarına girerler. Öğrencilere pratik/sözlü ve teorik/yazılı sınavlardan her biri için bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavına katılma hakkı verilir.

(2) Bütünleme sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Bütünleme sınavları eğitim-öğretim yılındaki son klinik stajın bitim tarihinden en erken 1 (bir) hafta en geç 4 (dört) hafta sonra yapılır.

(4) Bütünleme sınavları eğitim-öğretim yılı süresince uygulandığı şekliyle sözlü/pratik ve yazılı/teorik sınav olmak üzere uygulanır. Staj sonu sınavlarda sözlü/pratik sınavdan 60 ve üstü not alan ancak yazılı/teorik sınavlardan 60 altında not alarak bütünlemeye kalan öğrenci sadece yazılı/teorik sınav bütünlemesine girer, staj geçme notu hesaplanırken staj sonu sözlü/pratik sınavdan aldığı not dikkate alınır. Staj sonu sözlü/pratik sınavdan başarısız olarak bütünlemeye kalan öğrenci için staj sonu sınavlarda uygulanan kademeli geçme sistemi geçerli olur. Sözlü/pratik bütünleme sınavını başarıp yazılı/teorik bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciye yazılı/teorik bütünleme sınavı için bir bütünleme sınav hakkı daha verilir.

(5) Klinik stajlardan bütünlemeye kalan öğrencilerin yazılı olarak başvurmaları halinde yılsonu bütünleme sınavının yerine (yılsonu bütünleme sınavını beklemeden) daha önce yapılan bir staj sonu sınavına girmelerine Dekanlıkça izin verilebilir. Öğrenci girmek istediği sınavdan en az 1 hafta önce dilekçe ile dekanlığa başvurusunu yapmak zorundadır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenci stajı tekrar alır.

(6) Dönem IV ve V stajlardan bir veya daha fazlasından başarılı olamayarak bütünleme sınavı hakkı verilen ve bütünleme sınavından da başarılı olamayan öğrenciler stajı tekrar eder. Öğrenci her staj tekrarında staja devam etmek zorundadır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Dönem VI ile İlgili Hükümler

Stajların değerlendirilmesi

MADDE 39 – (1) Dönem VI öğrencilerinin stajdaki başarı durumu sorumlu öğretim üyesi ve Anabilim Dalı başkanlığı tarafından öğrencinin tüm çalışmaları (klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler, seminer vb. aktivitelerdeki) ile ilgili başarı durumu değerlendirilerek belirlenir. Öğrencilerin başarısı “yeterli” veya “yetersiz” şeklinde değerlendirilir. Ayrıca daha nesnel fikir vermesi açısından 100 üzerinden puanlama da yapılır. Yeterlilik verilen intörn doktorun alacağı puan 60 ve üzerinde olmalıdır.

Yeterlilik

MADDE 40 – (1) İlgili Anabilim Dalları hazırlanan staj değerlendirme formları doğrultusunda yeterlilik ölçütlerini ve değerlendirme yöntemlerini belirler. Eğitimle bağdaşmayan, iş yükünü azaltmaya yönelik belirlenen hiçbir ölçüt yöntem kabul edilemez ve uygulanamaz. Bu konuda anabilim dalları Dekanlığa karşı sorumludurlar. İntörn doktorların çalışmaları staj değerlendirme formları ve staja devam durumları üzerinden düzenli olarak izlenir ve yeterlilik durumu Anabilim Dalı tarafından belirlenip staj devam çizelgeleri (yoklama evrakları) ile birlikte Dekanlığa iletilir.

Yetersizlik

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, telafi çalışması yapmayan, ilgili stajın çalışma kurallarına uymayan, hekim adayına yakışmayan tutum ve davranışlar sergileyen öğrenciler başarısız kabul edilir ve “yetersizlik” alırlar. Anabilim Dalı yetersizlik kararını gerekçeleri ile Dekanlığa bildirir. Önceden belirlenen yeterlilik ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri doğrultusunda olmayan ve belgelenmeyen gerekçeler ve bu şekilde alınan “yetersizlik” kararı kabul edilmez. Yetersizlik kararı Dönem VI Koordinatörlüğü tarafından ilgili öğrenciye staj sonunda duyurulur. Başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları stajı/stajları tüm Dönem VI rotasyonlarını tamamladıktan sonra tekrar alırlar. Staj tekrarında devam zorunludur.

Dönem VI başarı notu

MADDE 42 – (1) Bu kademede başarılı olan öğrencilerin dönem başarı notu staj puanlarının ortalamasıdır. Dönem VI’daki stajların bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci mezun olabilmek için o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır. Stajların başarı notu 60’tır.

ONUNCU BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 43 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar dahilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda uygulanır.

(2) Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ile esasları belirlenmiş olan Farabi Değişim Protokolü’nde yer alan bazı şartlar ve durumların tıp fakültelerinde uygulanan eğitim-öğretim sistemi ile tam uyumlu olmaması nedeni ile ilgili yönetmelikte belirtilen esasların dışına çıkılmadan klinik öncesi dönemde Protokolün uygulanmasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Dönem I-II-III’te Farabi başvuruları eğitim yılı tamamlanıp genel not ortalamasının hesaplandığı ve bir sonraki eğitim döneminin henüz başlamadığı zaman aralığı olarak 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında alınır.

b) Farabi başvurusu yapacak öğrencilerin 4’lük sistemde en az 2.0 olarak istenen not ortalamasının karşılığı olarak tıp fakültesinde uygulanan 100’lük sitemdeki en az 60 puan not ortalamasını sağlama şartı esas alınır. Yani 4’lük sistemde müracaat şartı olan ve başarı sınırı kabul edilen 2.0 olan not, tıp fakültesinde 60 not ortalaması ya da üstü olan nota tekabül etmekte olup ancak bu koşulu sağlayan (genel not ortalaması 60 ve üstünde olan) öğrencilerin başvuruları kabul edilir.

c) Tıp fakültelerinde Dönem I-II-III’te dersler yıllık olarak okutulmakta olup bir üst sınıfa geçmenin ve üst sınıftan ders almanın ön koşulu alt sınıftaki bütün derslerin başarılmış olmasıdır. Tıp fakültesi klinik öncesi dönem öğrencilerinin ders kredilerini tamamlamak için alt ve üst sınıflardan ders alma durumu olamaz. Bu nedenle Farabi Protokolü ile gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile azami ders programı uyumu esas alınır.

Yatay geçişler

MADDE 44 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 45 – (1) Kayıt silme ve sildirme ile ilgili esaslar şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.

b) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

c) Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payının ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

ç) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler

MADDE 46 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların mazeretleri kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin mazeretleri şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili mazeretleri.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi.

d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli.

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hâli.

g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

(3) Kayıt dondurma dışında, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 47 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Kayıt dondurmak için 45 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.

(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yıl en çok iki yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 48 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğrenciye, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru

MADDE 49 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Fakülteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(2) Fakülteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakülteye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, Fakültenin panolarında veya internet sayfasında ilan edilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Tarihi, Diplomalara İlişkin Esaslar ve Tıp Yemini

Mezuniyet tarihi

MADDE 50 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diplomalar

MADDE 51 – (1) Diplomalar, Fakültede aşağıdaki şartlara bağlı olarak verilir:

a) Ön lisans diploması: Dönem I ve II derslerini başarı ile tamamlayanlara Fakülteden ayrılmaları ve istekleri halinde verilir.

b) Lisans diploması: Dönem I, II, III ve IV derslerini başarı ile tamamlayanlara Fakülteden ayrılmaları ve istekleri halinde verilir.

c) Tıp doktoru diploması: Tüm dönemleri başarı ile tamamlayarak tıp doktoru diploması almaya hak kazananlara verilir.

Tıp yemini

MADDE 52 – (1) Fakülteyi başarı ile tamamlayıp tıp doktoru diploması almaya hak kazananlara tıp fakültesi diploma yemini yaptırılır.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite süreçleri

MADDE 53 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 54 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme

MADDE 55 – (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülenler Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde açılan dersleri izleyebilirler. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez ancak istendiğinde devam ve başarı durumlarını belirten bir belge verilir.

Öğrenci temsilcileri

MADDE 56 – (1) Fakülte öğrenci temsilcisi, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına istekleri halinde katılabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 31/10/2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.