16 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30920

YÖNETMELİK

Helal Akreditasyon Kurumundan:

HELAL AKREDİTASYON KURUMU DANIŞMA KURULU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 179 uncu maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Başkan: Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanını,

c) Bilirkişi: Özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Danışma Kurulu: Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunu,

d) Genel Sekreterlik: Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri ile Genel Sekretere bağlı Daire Başkanlıklarını,

e) Kararname: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

f) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu,

g) Yönetim Kurulu: Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 4 – (1) Danışma Kurulu, Bakan tarafından belirlenen bakanlık temsilcileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Seyahat Acentaları Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Otelciler Birliği Derneği, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Çay Konseyi ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilciden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar bildirilebilir. Danışma Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması hâlinde, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurum veya kuruluş tarafından otuz gün içerisinde yeni temsilci bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurumun talep ettiği konulara yönelik inceleme yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak.

b) Helal akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak.

c) Uluslararası alanda güvenilir bir helal akreditasyon mekanizmasının kurulmasında ülkemizin öncü rol oynamasına yönelik tavsiyelerde bulunmak.

ç) Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyelerde bulunmak.

d) Kurumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak.

e) Kurumun tarafsızlığının korunmasını teminen Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

Danışma Kurulu toplantıları

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Olağan toplantı haricinde, gerek görülmesi durumunda Başkan veya Yönetim Kurulunun veya en az on beş Danışma Kurulu üyesinin yazılı talebi üzerine Danışma Kurulu ayrıca toplantıya çağrılabilir.

(2) Toplantı çağrısı Yönetim Kurulunca yapılır. Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen toplantı yeri ve zamanı, en az iki hafta önceden üyelere duyurulur.

(3) Toplantı öncesinden üyelere, toplantının gündem maddeleri ve bir önceki toplantıdan bu yana Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri özetleyen bir rapor iletilir.

(4) Başkan, Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın Danışma Kurulu toplantısına katılamaması halinde, Başkan Vekili toplantıya başkanlık eder.

(5) Başkan toplantı esnasında üyelerin önerilerini görüşe açar. Toplantıda gündeme gelen hususlar tutanak haline getirilir.

(6) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Genel Sekreterlikçe yürütülür.

(7) Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre ulusal ve uluslararası kuruluşlardan da Danışma Kurulu toplantılarına temsilci davet edebilir.

(8) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu toplantılarına, uzmanlığından istifade etmek üzere ihtiyaca göre bilirkişileri de çağırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.