16 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30920

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 125 inci maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan  “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Sınav hazırlık komisyonu, Bakan onayı ile en az biri Personel Genel Müdürlüğünden olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar veya müsteşar yardımcısının” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği en az Genel Müdür düzeyinde birinin” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “müsteşar” ibaresi “Bakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Tez jürileri, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve ilgili Bakan Yardımcısı onayı ile ilgili birim amiri başkanlığında, genel müdür yardımcısı veya daire başkanı ile en az bir uzmandan müteşekkil, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Aynı vasıfları haiz iki kişi de yedek üye olarak belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınav komisyonu, atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği en az Genel Müdür düzeyinde birinin başkanlığında, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile en az bir uzmandan, başkan dahil olmak üzere beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından beş kişi daha yeterlik sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir.

(3) Yeterlik sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

“b) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığa ilişkin hükümleri.”

“i) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişiler ve eşya hukuku hükümleri.

j) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.

k) 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.

l) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

m) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

n) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun.

o) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

ö) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.

p) 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik.

r) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

s) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu.

ş) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.

t) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu.

u) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu.

ü) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun.

v) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ü甠 ibaresi “bir” olarak, “altı” ibaresi “üç” olarak ve “müsteşar yardımcısının” ibaresi “Bakan Yardımcısının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uzman yardımcılarının yeterlik sınavları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ataması yapılan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavları 27 nci maddenin beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen konulardan yapılır. Uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle kadroları mülga Maliye Bakanlığından, Bakanlığa geçen Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavları 27 nci maddenin beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (ö), (p) bentleri ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda belirtilen konulardan yazılı ve sözlü olarak yapılır. Uzmanlığa atanmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/12/2011

28150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/9/2013

28775

2-

30/10/2016

29873

3-

8/7/2019

                   30825 (Mükerrer)