14 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30918

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, materyal geliştirmek ve mevcut materyali temin etmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası çalışmalar yapmak; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerine yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçenin ana dil veya yabancı dil olarak öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.

c) Türk dilini yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak bunların sonucuna göre, dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

d) Türkçenin anadil veya yabancı dil olarak öğretimi konusunda araştırmalar yaparak etkili programlar ve materyaller geliştirmek.

e) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dilbilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak; Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda ortak çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek; talep halinde kamu kurumları veya özel kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, gerektiğinde bu amaçla Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de işbirliği yapmak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika ile belgelemek.

ğ) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak.

h) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji, Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Ortadoğu Araştırmaları bölümleri/enstitüleri öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim ve Yabancı Diller Eğitimi bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak ve gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek.

ı) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

i) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar ve öğretilmesi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar düzenlemek ve öneriler getirmek.

j) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dönüş yapan göçmenlerin, onların çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye gelenlerin kültürel oryantasyonlarına ilişkin programlar hazırlamak ve uygulamak.

k) Yurt dışında yaşayan üçüncü kuşak Türk gençlerine Türkçe öğretiminin ve Üniversite öğrencilerine Türk Dili içerikli servis derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi için Üniversitedeki ilgili birimler ile işbirliği yapmak.

l) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.

m) Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılmasını teşvik etmek; Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya yönelik yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulunun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını kontrol etmek ve onaylamak.

b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek ve onaylamak.

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz. Danışma Kurulu Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kurumları, sanayi, ticaret ve diğer özel sektör kesimleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.