14 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30918

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve bölgeye komşu ya da bu coğrafya ile etkileşim içerisinde bulunan kültürleri, arkeoloji biliminin yöntemleri aracılığıyla incelemek, tespit etmek, tescil ve tanımlarını yaparak kayıt altına almak.

b) Karadeniz Bölgesi’nde, arkeolojik açıdan gerçekleştirilen, profesyonel bilimsel uygulamaları ve çalışma yöntemlerini temel alan akademik araştırmaları desteklemek.

c) Merkezin amacına uygun arkeolojik ve kültürel mirasın korunmasına yönelik araştırmalara destek sağlamak ve Karadeniz Bölgesi’nin arkeolojik potansiyelinin tespit edilmesi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için öncü, yönlendirici ve eğitici çalışmalar yapmak.

ç) Karadeniz Bölgesi’nde yapılan uluslararası çalışmalara katkıda bulunarak bilimsel ve toplumsal gelişime ivme kazandırmak, ülke ve bölge arkeolojisinin uluslararası ortamlarda tanınırlığını sağlamak.

d) Karadeniz Bölgesi’nde kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına katkı sağlayan bölgesel kalkınma odaklı turizm projelerini desteklemek. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Karadeniz Bölgesi’ndeki kültürel gelişime ve kalkınmaya katkı sağlamak amaçlı,  Merkez bünyesinde bulunan öğretim elemanları tarafından kazılar, yüzey araştırmaları ve projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak.

b) Merkez bünyesi dışında bulunan ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından yapılan kazılar, yüzey araştırmaları ve projelerde ilgili kişiler ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak olan arkeolojik araştırma ve belgeleme çalışmalarında dijital çizim, modelleme, haritalandırma ve mimari tanımlama gibi uygulamalı çalışmalar yapmak.

ç) Tespit edilen arkeolojik eserlerin restorasyonuna yönelik, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

d) Arkeolojik buluntuların üretim teknolojisini daha iyi anlayabilmek amacıyla deneysel arkeoloji yöntemini uygulamak.

e) Karadeniz Bölgesi’nde Arkeoloji alanında yapılan çalışmaların verilerinin değerlendirilebilmesi ve tartışılabilmesi için bilimsel sempozyum düzenlemek, bilimsel yayın yapmak.

f) Karadeniz coğrafyasında tarih öncesi çağlardan yakın geçmişe kadar kurulan ve gelişim gösteren antik yerleşimlerin maddi kültür kalıntılarının tespiti ve belgeleme konularında bilimsel etkinlikler ve geziler düzenlemek, sergiler açmak.

g) Karadeniz Bölgesi’nde desteklenen arkeolojik çalışmalarda lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrencilerin teorik olarak aldıkları bilgileri pratiğe dökmelerine imkân sağlamak.

ğ) Karadeniz Bölgesi’ndeki kültürel mirasın tanıtılması ve korunması amacıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin katılımları ve/veya destekleriyle, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

h) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak.

ı) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı veya aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcılarından biri Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

d) Yıllık plan ve programa göre personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin ihtiyaç duyduğu hususlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

f) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

g) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kere olmak üzere gerekli görüldüğünde toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, proje, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.

c) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacı ile bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, sivil toplum örgütleri ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam on beş üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu yılda iki kez üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  Danışma Kurulu, Müdürün gerek gördüğü hallerde veya Danışma Kurulu üyelerinin üçte ikisinin başvurusu üzerine Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Yönetim Kurulunca getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.