13 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30917

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2)  numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birim: Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvarları,

b) Alt birim sorumlusu: Laboratuvar sorumlularını,

c) Danışma Kurulu: Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (YÜMERLAB): Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkez Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,

f) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalar ve disiplinlerarası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, merkezi bir organizasyon çerçevesinde yapılmasına yönelik altyapı oluşturmak.

b) Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin test ve analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ç) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması doğrultusunda çalışmalar yapmak.

d) Teknolojik gelişmeleri izleyerek Merkezde, AR-GE faaliyetleri çerçevesinde ortak ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek, kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

b) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların hizmetine açık, ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

c) Uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak ve laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

ç) Patent/faydalı model incelemelerinde bulunmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak.

d) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz taleplerini ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

e) Ortak test/analiz faaliyetlerinde Üniversitenin bölüm laboratuvarları ile koordinasyonu sağlamak.

f) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

g) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, altı aydan uzun süreyle Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda görevi sona erer ve aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin azami verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler için öğretim elemanı görevlendirmesini koordine etmek.

e) Merkez laboratuvarının kullanımı ve mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Üniversitenin akademik veya idari personeli arasından en fazla iki kişi, üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur.

(3) Müdürün görevi başında olamadığı zamanlarda, Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı göreve vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dâhil toplam en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun kararı ile sona erdirilir.

(4) Oyların eşitliği halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek, süreçlerini izlemek ve protokollerini hazırlamak.

d) Merkezde üretilecek ürün ve yapılacak analizlerin ücretlerinin belirlenmesine yönelik tespit ve önerileri Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonlarının oluşturulmasına yardımcı olmak.

f) Merkezin bütçesini görüşüp karara bağlamak.

g) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak.

ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek olan sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma veya uygulamaları olan Üniversite içinden veya dışından olmak üzere on bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

Alt birimler

MADDE 15 – (1) Laboratuvarlar;

a) Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli analiz, test, ölçüm ve üretimlerin gerçekleştirildiği yerler olup Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektör onayıyla kurulur.

b) Müdüre karşı sorumlu olan ve Müdür tarafından görevlendirilen laboratuvar sorumluları tarafından yönetilir.

(2) Laboratuvar sorumlularının görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak, çalışmaları planlamak ve sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak veya yaptırarak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin, döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 23/8/2009 tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun talebi ile Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.