13 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30917

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,  yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TOGÜTAM): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türklerin tarih boyunca yaşadığı ve yaşamakta oldukları yurtlarını, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını incelemek; Türklerin bu yurtlarda dil, tarih, edebiyat ve sanat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültürel eserleri ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan ilişkilerini araştırmak, bu alanda  gerçekleştirilen her türlü çalışmalara destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

b) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kuruluş ve kişilerle  işbirliğinde bulunmak.

c) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları toplamak ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

ç) Türk dünyasının eğitim, dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki siyasî, sosyal, ekonomik, coğrafi ve kültürel durumunu incelemek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

f) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak.

g) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

ç) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az 2 kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, sempozyum, panel ve konferans düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, aşağıda yer alan gruplara mensup kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen on üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b) Müdür ve ilgili alanda çalışan Yönetim Kurulu üyeleri.

c) Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar yapmış ve deneyimli Üniversitenin öğretim üyeleri.

ç) Öğrenci Konseyi başkanı.

d) Rektör tarafından seçilen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcileri.

e) İlgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri.

f) Türk Dünyası ile ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

(2) Görevi sona eren Danışma Kurulu üyeleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin ulusal/uluslararası faaliyetlerine yönelik olarak görüş, öneri ve eleştirilerini sunmak, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.